Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Padli ďalšie návrhy na zlepšenie dopravnej situácie v okrese Stropkov

<p>Minulý týždeň sa v zasadacej miestnosti ÚPSVaR Stropkov uskutočnilo
stretnutie zástupcov kompetentných orgánov a inštitúcií, ktorého cieľom
bolo prijatie opatrení na riešenie prípadných rizík súvisiacich
s nárastom tranzitnej dopravy na ceste I/15.</p>

<p>Pracovné stretnutie otvoril a viedol vedúci Odboru cestnej dopravy a
pozemných komunikácií OÚ Stropkov Karol Porkoláb, ďalej sa ho zúčastnili
zástupcovia Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Správy a údržby ciest
PSK oblasť Svidník, Okresného riaditeľstva PZ vo Svidníku, ODI vo
Svidníku, vedenie Mesta Stropkov a vedenie OÚ Stropkov. Na úvod K. Porkoláb
vyjadril spokojnosť s regulovaním cestnej premávky dobrovoľníckymi
hliadkami na priechodoch pre chodcov, ktoré bolo jedným z prijatých
opatrení na predchádzajúcom pracovnom stretnutí. Navrhol zvážiť
prítomnosť týchto hliadok počas letných prázdnin a poukázal aj na potrebu
zvýšenia výkonu merania rýchlostí na úseku medzi mestskou časťou Sitník
a obcou Breznica. Zástupca Slovenskej správy ciest, IVSC Košice navrhol
osadenie dopravnej značky – zákaz predbiehania kamiónov. V tejto
súvislosti riaditeľ ODI Svidník Martin Mišto poznamenal, že dopravná
nehodovosť sa po presmerovaní dopravy nezvýšila. Karol Porkoláb požiadal
Slovenskú správu ciest o monitorovanie cesty I/15 najmä v letných
mesiacoch z dôvodu vytvárania koľaje na vozovke (vytláčanie asfaltu
z vozoviek na krajnicu) vplyvom ťažkej kamiónovej dopravy. Na tomto
pracovnom stretnutí zástupcovia kompetentných orgánov spomenuli aj problém
autobusových zastávok pred obcou Lomné a Turany nad Ondavou. Riaditeľ ODI
uviedol, že tieto autobusové zastávky sú nevyhovujúce z hľadiska
hroziaceho nebezpečenstva dopravných nehôd. Z toho dôvodu navrhol zrušiť
autobusovú zastávku najmä na križovatke pred obcou Lomné, keďže pri nej
došlo k smrteľnej dopravnej nehode. Vedúci Odboru cestnej dopravy a
pozemných komunikácií OÚ Prešov Michal Sijka navrhol vyzvať starostov
obcí, v katastrálnom území ktorých sa tieto autobusové zastávky
nachádzajú, aby ich dali do stavu, ktorý by vyhovoval plynulosti cestnej
premávky. Ak starostovia nezačnú vo veci konať, autobusové zastávky budú
zrušené. Zástupca Slovenskej správy ciest, IVSC Košice oboznámil
prítomných s predpokladaným termínom ukončenia rekonštrukcie cesty
Šarišský Štiavnik – Hunkovce v mesiaci máj 2016, ukončenie prác na
úseku Šarišský Štiavnik – križovatka Stročín je plánované na
1. november 2015.<br>
V závere stretnutia prijali prítomní ďalšie opatrenia smerujúce
k bezpečnosti chodcov a k zlepšeniu celkovej dopravnej situácie v okrese
Stropkov.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter