Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

OZNAM

<h3>pre podnikateľov, ktorí majú pozastavené živnostenské oprávnenie na
dobu dlhšiu ako 3 roky

<p>Obvodný úrad Stropkov, odbor živnostenského podnikania oznamuje
podnikateľskej verejnosti, že zákonom č.136/2010 Z.z. o službách na
vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa novelizoval
zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“ „§
80s ods. 3 živnostenského zákona – Prechodné ustanovenie účinné od
01. júna 2010“.
Podľa § 80s ods. 3 živnostenského zákona „Podnikatelia, u ktorých bolo
do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti
upravia svoje právne vzťahy v súlade s § 57 ods. 6 do troch rokov od
účinnosti tohto zákona, inak im uplynutím tejto doby pozastavené
živnostenské oprávnenie zanikne“.

V súvislosti s blížiacim sa termínom uplynutia troch rokov (od 1. júna
2010 do 1. júna 2013) upozorňujeme podnikateľov, u ktorých bolo
do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti na
dlhoročné lehoty, aby si upravili svoje právne vzťahy v súlade s novou
právnou úpravou do troch rokov od účinnosti živnostenského zákona, inak
im uplynutím tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie
zanikne.

V praxi to znamená, že všetci podnikatelia, ktorí mali
k 1. júnu 2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti na dobu dlhšiu ako
3 roky, musia oznámiť živnostenskému úradu zákonom požadovanú zmenu
pozastavenia živnosti, ktorá nemôže prekročiť túto zákonom ustanovenú
limitnú dobu (1. júna 2013).

Obvodný úrad Stropkov, odbor živnostenského podnikania

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter