Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Organizujete lyžiarsky zájazd?

V súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zotavovacie podujatie
charakterizuje ako organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do
18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia
detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej
zdatnosti.
Z uvedeného vyplýva, že aj lyžiarsky zájazd organizovaný pre deti a
mládež spadá do kategórie zotavovacích podujatí. Zotavovacím podujatím
sa rozumie aj škola v prírode.
V tejto súvislosti upozorňujeme fyzické osoby – podnikateľov a
právnické osoby, ktoré organizujú zotavovacie podujatie na
povinnosť požiadať písomne najmenej 30 dní pred
začiatkom
konania zotavovacieho podujatia regionálny úrad
verejného zdravotníctva príslušný podľa miesta zotavovacieho
podujatia
o posúdenie zotavovacieho podujatia.
Ďalšie povinnosti pre organizátora zotavovacieho podujatia sú zakotvené v
§ 25 citovaného zákona a vo Vyhláške MZ SR č. 526/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.
MUDr. Alica Šafranová,
RÚVZ so sídlom vo Svidníku

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter