Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Opozícia upozornila na nedostatok vo VZN o financovaní škôl

<p>1. januára tohto roka vstúpilo do platnosti Všeobecne záväzné
nariadenie mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta. Ide o dokument, ktorý upravuje sumy poukazované
z mesta pre jednotlivé školy a školské zariadenia.

<p>Pôvodný návrh predkladaný vedúcim finančného odboru MsÚ Jánom
Polákom bol však podľa niektorých opozičných poslancov v rozpore so
zákonom o financovaní škôl. Podľa neho sú totiž obce povinné
poskytnúť na žiaka cirkevnej základnej školy alebo súkromného školského
zariadenia poskytnúť dotáciu najmenej vo výške 88% z dotácie na žiaka
školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávy. Práve na nedodržanie tohto ustanovenia upozornili poslanci
Terézia Potomová (nezávislá) a Stanislav Humeník (KDH). Podľa ich
prepočtov predstavovala dotácia pre CZŠ a súkromnú ZUŠ len 77%
v porovnaní s mestskými školami. „Vedúceho odboru financií
navštívili nespokojní zástupcovia škôl, ktorí poukázali na chybnú
metodiku výpočtu dotácie pre niektoré školy, čím v konečnom dôsledku
došlo k zníženiu dotácie na žiaka pod stanovených 88%. Pýtam sa teda,
či toto VZN je v súlade so zákonom?“
adresovala J. Polákovi
otázku T. Potomová. Vedúci odboru financií odpovedal, že mesto dodržalo
zákonnú normu a výpočet pre všetky školy je správny. S. Humeník vo
svojom vystúpení odcitoval zo zákona a na porovnanie uviedol výšku
dotácií z okolitých miest. Z nich vyplývalo, že v Stropkove nebola
zvolená správna metodika výpočtu a uvedené školy by od mesta získali
menej ako 88% dotácie. Následne predniesol pozmeňujúci návrh na úpravu
VZN, kde by dotácia pre súkromnú ZUŠ a CZŠ predstavovala zákonné minimum.
Po tejto jeho požiadavke vyhlásil primátor Peter Obrimčák päťminútovú
prestávku. V následnom hlasovaní poslanci návrh S. Humeníka jednomyseľne
schválili.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter