Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Opatrovateľská služba už aj v malých obciach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci
s Implementačnou agentúrou MPSVR SR spúšťa v poradí už štvrtý projekt
na podporu opatrovateľských služieb. Tentokrát bude výlučne určený pre
malé slovenské obce, ktoré majú maximálne 1000 obyvateľov. Doteraz
projektové peniaze totiž čerpalo len minimum z nich.

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej
služby je ďalším počinom, ktorým chceme docieliť, aby čo najviac
odkázaných ľudí zotrvávalo v domácom prostredí. A to aj v tých
malých obciach, ktoré túto sociálnu službu práve pre nedostatok financií
neposkytujú. Prax totiž ukázala, že z celkového počtu 1890 obcí do
1000 obyvateľov, má opatrovateľskú službu iba 351 z nich. To predstavuje
len 18,6%.
Hlavným cieľom je teda zvýšenie dostupnosti a komfortu terénnej
opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
s nepriaznivým zdravotným stavom, a pre seniorov. „Som rád,
že sa podarilo zrealizovať projekt aj v malých obciach, pre ktoré bolo
opatrovanie v domácom prostredí veľkým problémom. Domáce prostredie je
predsa len pre mnohých tou najlepšou alternatívou. Odkázaní ľudia si to
bezpochyby zaslúžia,“
konštatuje minister práce Ján
Richter.
Projekt je určený verejným poskytovateľom sociálnych služieb vo všetkých
obciach na Slovensku do 1000 obyvateľov. Finančná čiastka vyčlenená na
projekt je takmer 5 miliónov eur s predpokladanou možnosťou čerpania
finančných prostriedkov do mája 2021. Žiadateľom bude poskytnutá
finančná podpora na mzdy opatrovateliek vo výške 570 eur na jedno pracovné
miesto na plný pracovný úväzok. Obec môže využiť i možnosť finančnej
podpory pre maximálne dve pracovné miesta. Pripúšťa sa aj kombinácia
polovičných pracovných úväzkov.
„V malých obciach chceme podporiť proces zmeny vnímania a
poskytovania sociálnych služieb, a to v odklone od modelu z tradičnej
starostlivosti v klasických zariadeniach,“
približuje
generálna riaditeľka Implementačnej agentúry MPSVR SR Ing. Zuzana Borgulová
s tým, že podrobnosti k projektu sú zverejnené na webovej stránke www.nptos.gov.sk
MPSVR SR pod vedením ministra Jána Richtera po prvýkrát v histórii
rozhodlo o projektovom spolufinancovaní opatrovateľských služieb v roku
2014. Odvtedy sme z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu
prostredníctvom troch projektov prispeli na opatrovanie odkázaných ľudí
v domácom prostredí sumou viac ako 140 miliónov eur. Treba zdôrazniť, že
projektová podpora je podpora doplnková. Zabezpečovanie sociálnych služieb
je totiž už viac ako 15 rokov originálnou kompetenciou obcí, kde sú
zdrojové predpoklady vytvorené daňovým prerozdeľovacím systémom – teda
posilnením vlastných daňových príjmov obcí po uskutočnenej fiškálnej
decentralizácii.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter