Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Okres Stropkov musí stavať na silnej tradícii elektrotechnického a súvisiaceho strojárenského priemyslu

Stropkovský okres je umiestnený na periférii východného Slovenska
s vidieckym charakterom, čistým životným prostredím a obmedzeným
dopravným spojením, no leží na dôležitej trase Budapešť –
Košice – Prešov – Varšava. Okres je bohatý na históriu
v slaboprúdovom elektrotechnickom priemysle, kde klesá počet detí a
populácia rýchlo starne.

„Ak ideme niečo robiť, musíme si to premyslieť a
naplánovať. Stropkov je jeden z najmenších okresov, v prešovskom kraji je
to najmenší okres. Znamená to, že Stropkov musí spolupracovať so
susednými okresmi. Ak chce mať okres dostatočný trh, dostatočný počet
detí v škole, musí sa otvoriť,“
povedal A. Marcinčin,
finančný poradca ministra financií SR. Dodal tiež, že napriek obmedzenému
dopravnému spojeniu, tento okres leží na osi, ktorá je veľmi dôležitá.
Vo výhľade je budovanie R4-ky. Okres Stropkov je úzko spätý s výrobou,
ale aj s výskumom a vývojom v elektrotechnickom a súvisiacom strojárenskom
priemysle, ktoré zamestnávali stovky inžinierov, čo treba mať na mysli aj
v súvislosti s R4-kou.
„Ak hovoríme o elektronickom a strojárenskom priemysle, je
dôležité, že tu boli stovky inžinierov, robil sa výskum a vývoj. Tu
v Stropkove je tento potenciál cítiť. Je to niečo, na čom sa dá stavať.
Spomínal som aj pri iných príležitostiach, keď som prišiel do Stropkova,
že je tu niečo iné, než v iných okresoch. To „iné“ bol spôsob
komunikácie a argumentácie, čo úzko súvisí s tým, že tu je ten ľudský
potenciál, ktorý je treba využiť,“
myslí si A.
Marcinčin.
Táto kapacita je dnes prítomná v podnikoch okresu i v susedných okresoch
a predstavuje jedinečný potenciál, ktorý je možné a potrebné zhodnotiť
cielenou a koncentrovanou investíciou v zmysle rozumnej špecializácie okresu
a kraja. Napriek tomu, že sa okres Stropkov teší prítomnosti silného
zamestnávateľa, čo je v kontexte malých NRO výnimočné, je potrebné
zvýšiť dôraz na prípravu a zapojenie menších živnostníkov a podnikov
v niekoľkých prirodzených odvetviach. Model prípravy bude závislý od
zdieľania regionálne špecializovaných škôl a návratu absolventov.
Opatreniami sú aktivity zamerané na podporu rozvoja a stabilizáciu pracovnej
sily veľkých podnikateľských subjektov v elektrotechnickom priemysle,
ktoré sa sústreďujú na podporu zlepšenia technologického vybavenia,
zvyšovania efektívnosti výroby a zlepšovania konkurencieschopnosti, ale
tiež dobudovanie, či rozšírenie priestorov a vybavenia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter