Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Okrem deviatakov budú absolvovať testovanie aj piataci

<p>Vedúci odboru školstva a kultúry Tibor Kubička na mestskom
zastupiteľstve informoval, že zmeny v novom školskom roku súvisia najmä
s inováciou štátnych vzdelávacích programov materských škôl,
základných škôl a základných umeleckých škôl.</p>

<p>Ďalej uviedol, že inovovaný Štátny vzdelávací program pre
predprimárne vzdelávanie v materských školách sa v tomto školskom roku
zavedie do praxe prostredníctvom školských vzdelávacích programov len
v materských školách zaradených do jeho pilotného overovania.
<strong><em>„V ústrety sme vyšli aj základným školám, ktoré si už
v tomto školskom roku budú môcť zvoliť rozdelenie vyučovacích predmetov
buď po ročníkoch alebo po celých stupňoch vzdelávania. Okrem toho budú
počtom vyučovacích hodín posilnené prírodovedné predmety a žiakom na
prvom stupni základnej školy pribudne nový predmet prvouka. Povinným cudzím
jazykom zostáva naďalej anglický jazyk. Zmenou však je, že žiaci už
nebudú mať druhý cudzí jazyk povinný, ale voliteľný. V snahe orientovať
našich žiakov na nadobúdanie praktických zručností už na základnej
škole sme posilnili vyučovacie predmety pracovné vyučovanie a techniku.
Zmeny budú nabiehať postupne od 1. a 5. ročníka základných
škôl,“</em></strong> skonštatoval. V novembri čaká piatakov na
všetkých základných školách testovanie z predmetov slovenský jazyk a
literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika. Jeho cieľom je
vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku druhého
stupňa a ich monitorovanie v celoštátnom meradle.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter