Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Odvody prešovských colníkov do štátneho rozpočtu za prvý polrok 2015

<p>Prešovskí colníci vybrali za prvý polrok 2015 na cle, DPH a spotrebných
daniach o 9 516 295 eur viac ako v prvom polroku 2014. Ide o finančné
prostriedky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu SR a časť z nich (75 %
z cla), patrí do rozpočtu Európskej únie. Colný úrad Prešov v prvom
polroku 2015 vybral na cle a daniach 58 714 582 eur, z toho do štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky odviedol 58 miliónov eur (58 021 640,34 eur)
a do rozpočtu Spoločenstva bolo prevedených 692 942 eur. Oproti rovnakému
obdobiu roku 2014 to znamená vyšší výber finančných prostriedkov
o takmer 9 516 295 eur, čo predstavuje nárast o viac ako 19,62 %.
Najväčší podiel z odvedenej sumy tvorila spotrebná daň, ktorá bola
odvedená vo výške 39, 557 mil. eur, čo predstavuje plnenie plánu na
106,85 %. Druhým najväčším odvodom bola daň z pridanej hodnoty, ktorá
predstavuje sumu 18,166 mil. eur, čo činí plnenie plánu na 145,17 %.
Posledným hodnoteným je odvod cla, ktorého výška bola na úrovni
0,226 mil. eur, čo znamená plnenie plánu na 69,99 %. Najvyššou sumou na
odvode spotrebných daní sa podieľala spotrebná daň z minerálneho oleja,
ktorá činila čiastku 15,156 mil. eur. Za ňou nasleduje spotrebná daň
z liehu v čiastke 14,668 mil. eur a nakoniec spotrebná daň z piva, ktorej
výška dosiahla hodnotu 9,461 mil. eur. Okrem spotrebných daní (tie sa na
celkovom odvode podieľali 68,18 %) odviedli prešovskí colníci do štátneho
rozpočtu aj finančné prostriedky vybrané na dani z pridanej hodnoty v sume
18,166 mil. eur. Výber tejto dane sa podieľal 31,31 % na objeme celkových
odvedených finančných prostriedkov a tiež clo vo výške 0,226 mil. eur,
ktoré sa na celkovom objeme odvedených finančných prostriedkov podieľalo
0,40 %.<br>
<strong>mjr. Ing. Renáta Kravcová, hovorkyňa CÚ Prešov</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter