Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Od začiatku októbra môžu občania využiť elektronickú matriku

<p>Od 1.10.2015 majú matričné úrady, okresné úrady a MV SR povinnosť
používať elektronickú matriku. Prístup do Centrálneho informačného
systému matrík majú od tohto dátumu všetky matričné úrady vrátane
Bukoviec, Havaja, Turian nad Ondavou, Nižnej Olšavy a Brusnice.</p>

<p>Rozdiel oproti doterajšiemu stavu je v tom, že občan SR, cudzinec
s trvalým pobytom v našej krajine alebo cudzinec, ktorému bol na Slovensku
udelený azyl, má možnosť využívať vybrané elektronické služby na
úseku matrík elektronickou formou. Ak však chce osoba využívať
elektronické matriky, musí byť držiteľom elektronického občianskeho
preukazu, takzvanej eID karty, pomocou ktorej môže bezplatne vytvoriť
zaručený elektronický podpis (ZEP). V súčasnosti je k dispozícií
16 elektronických služieb, napríklad žiadosti o opravu, zmenu zápisu
alebo dodatočného záznamu v matrike, pričom tú tvorí kniha narodení,
kniha manželstiev a kniha úmrtí. Okrem toho je možné elektronicky
požiadať o zmenu mena alebo priezviska, rovnako o opravy či zmeny osobných
údajov, vzťahových údajov, rodného čísla a podobne. Elektronickou cestou
sa dajú získať aj matričné doklady, a to rodný list, sobášny či
úmrtný list, ako aj potvrdenia z matriky. <strong><em>„V praxi to funguje
tak, že občan, držiteľ eID karty a ZEPu na portáli Elektronické služby MV
SR alebo na Ústrednom portáli verejnej správy <a
href=“http://www.slovensko.sk“>www.slovensko.sk</a> v časti „matrika“, po
prihlásení vyhľadá elektronický formulár žiadosti, ktorú potrebuje. Po
jej vyplnení a podpísaní zaručeným elektronickým podpisom, ju odošle a
systém túto žiadosť automaticky nasmeruje na vybavenie príslušnému
matričnému úradu, okresnému úradu alebo osobitnej matriky, ktorú vedie MV
SR. Elektronickou formou je možné udeliť aj splnomocnenie, prípadne súhlas
na vykonanie niektorého úkonu, napríklad pri zmene mena a priezviska
maloletého sa vyžaduje aj súhlas druhého rodiča,“</em></strong> hovorí
Ľubica Čarná, vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy, Okresný úrad
Stropkov. Elektronická matrika prináša niektoré výhody aj občanom, ktorí
nemajú eID kartu. Títo môžu požiadať (ale len osobne alebo poštou)
o potvrdenia a výpisy z matriky, ktorúkoľvek matriku na Slovensku, čo je
pripojená do elektronickej podoby. Napríklad osoba, ktorá pracuje
v Bratislave potrebuje svoj rodný list a nemá eID kartu. Narodila sa
v Stropkove, teda príslušným matričným úradom na vydanie rodného listu
je MÚ Stropkov. Do účinnosti novely zákona mala táto osoba možnosť
požiadať matriku v Stropkove poštou, poprosiť svojho rodinného
príslušníka alebo sama vycestovať za týmto účelom do Stropkova. Po novele
zákona, teda od 1.10.2015, má možnosť zájsť na ktorýkoľvek matričný
úrad v Bratislave a požiadať o vydanie svojho rodného listu. MÚ
Bratislava prostredníctvom elektronickej matriky požiada MÚ v Stropkove
o takzvané odrevidovanie záznamu, teda o porovnanie správnosti údajov
v elektronickej podobe s údajmi v knihe narodení. Ak MÚ Stropkov potvrdí,
že údaje sú správne, vydá MÚ Bratislava žiadateľovi rodný list. Takýto
postup bezpochyby šetrí čas, no aj výdavky na cestovanie. Zaujímali nás aj
najväčšie výhody oproti klasickým matrikám a naopak, či sa nájdu aj
nejaké mínusy. <strong><em>„Služby elektronickej matriky na Slovensku majú
možnosť obyvatelia využívať od 1.10.2015. Za taký krátky čas je ťažko
hodnotiť nevýhody takto nastaveného systému. Ja osobne vidím v možnosti
komunikovať s úradmi elektronickou formou vo všeobecnosti nie len
s matričnými úradmi, obrovskú výhodu, pretože sa tým zvyšuje komfort
občanov pri riešení ich životných situácií. V súčasnosti, keď ľudia
migrujú za prácou a štúdiom nie len po Slovenskej republike, ale mnohí sú
aj v zahraničí, je možnosť komunikácie s orgánmi verejnej správy
bezpochyby krokom vpred. Elektronickou matrikou sa do výraznej miery
zrýchľuje komunikácia občanov s úradmi, šetrí sa čas a výdavky na
cestovanie, občan nie je limitovaný úradnými hodinami, podanie môže
urobiť z pohodlia domov alebo kancelárie, v neposlednom rade šetrí čas
tie na správnom poplatku, keďže správna platba za elektronicky podanú
úplnú žiadosť sa znižuje na 50%. Výhodou je aj to, že centrálna
databáza matričných udalostí je integrovaná s Registrom fyzických osôb,
kde sú evidované údaje o fyzických osobách spojené s matričnými
udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí. Tým
pádom občania nemusia predkladať na matrike doklady, ktoré sú súčasťou
tej elektronickej, čo prispieva k odbremeňovaniu obyvateľov v súvislosti
s riešením rôznych životných situácií,“</em></strong>
vysvetlila Čarná.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter