Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Od októbra sú verejnosti k dispozícii služby elektronickej matriky

<p>Potvrdenia či výpisy z matričných kníh, žiadosti o zmenu mena alebo
priezviska a ďalšie úkony vyžadované v matričnej praxi je od 1. októbra
2015 možné vykonávať elektronicky. Umožnila to novela zákona č. 154/1994
Z. z. o matrikách, ktorá okrem iného zavádza do našej legislatívy
elektronickú matriku. Ministerstvo vnútra v rámci projektu Elektronizácia
služieb matriky budovaného v rámci Operačného programu informatizácia
spoločnosti spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
spustilo Centrálny informačný systém matrík, do ktorého majú prístup
matričné úrady na celom Slovensku. Vytvára sa tak centrálna databáza
matričných udalostí integrovaná s Registrom fyzických osôb /RFO/.
V praxi to znamená, že akákoľvek životná udalosť či zmena, ktorú
občan alebo cudzinec riadne prihlásený na pobyt v SR nahlási
prostredníctvom matriky, sa automaticky premietne do evidencie obyvateľov
/RFO/, z ktorého čerpajú dáta ostatné inštitúcie štátnej správy
i samosprávy. Pre občanov SR i riadnych obyvateľov SR bez štátneho
občianstva SR /elektronický doklad o pobyte cudzinca vydáva SR od
1. apríla 2014/ je k dispozícii 16 elektronických služieb, pričom ich
počet sa v budúcnosti rozšíri. Všetky matričné e-služby vyžadujú
prihlásenie a podpis zaručeným elektronickým podpisom. Držitelia
elektronických dokladov môžu požiadať o zmenu mena a priezviska či
o dodatočné zápisy v matrike, ktoré je potrebné nahlásiť pri rôznych
životných udalostiach, ako je sobáš, rozvod, rovnako o opravy či zmeny
osobných údajov. Elektronickou cestou možno získať tiež duplikáty
rodného, sobášneho či úmrtného listu.<br>
žiadosti o vybavenie v elektronickej forme systém automaticky nasmeruje na
vybavenie matričnému či okresnému úradu. Súčasťou takýchto zmien sú
oficiálne písomné súhlasy dotknutej osoby so zmenou, ktoré sa takisto dajú
získať elektronicky. Takisto splnomocnenia k matričných udalostiam, ktoré
možno elektronicky získať, ale aj zrušiť. Služby elektronickej matriky sú
na portáli Elektronické služby MV SR (<a
href=“https://portal.minv.sk“>https://portal.minv.sk</a>) a tiež na Ústrednom
portáli verejnej správy <a
href=“http://www.slovensko.sk“>www.slovensko.sk</a>.<br>
Pochopiteľne, stále zostáva možnosť klasickej komunikácie s matrikou
osobnou návštevou úradu či písomnou korešpondenciou. Výhodou
elektronických služieb však je, že ich neobmedzujú úradné hodiny. Je
možné používať ich v hociktorý deň či hodinu. Používatelia e-služieb
matriky teda nielen šetria svoj čas, ale výrazne prispievajú
k zefektívňovaniu služieb štátu a odbúravaniu zbytočnej byrokracie.<br
/>
Elektronickú matriku budú povinné používať matričné úrady, MV SR a
okresné úrady. Používať ju majú aj iné štátne orgány. Súdy, lekári,
orgány cirkví a náboženských spoločností budú dočasne oslobodené od
jej používania, ak im to neumožňujú technické dôvody.<br>
Novela zákona o matrikách ďalej reaguje na podnety z aplikačnej praxe
zákona<br>
Sprísňuje sa ochrana osobných údajov pri nazeraní do matriky a výpisov
z matriky. Fyzická osoba môže nazerať do matriky a robiť si z nej výpisy
len v prítomnosti matrikára. Dôvodom je ochrana osobných údajov uvedených
pri ostatných zápisoch. Okrem iného doslovný výpis z matriky bude možné
vydať len pre úradnú potrebu orgánov verejnej moci. Cieľom je eliminácia
zneužitia veľmi citlivých osobných údajov (napríklad zmena pohlavia,
určenie otcovstva, osvojenie). Iné oprávnené osoby budú môcť získať len
aktuálny výpis z matriky, ktorý neobsahuje celú históriu matričných
záznamov. Zmeny nastanú v postupe pred uzavretím manželstva. Doklady
potrebné na uzavretie sobáša budú občania povinní predkladať na matriku
najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. Matrikári potrebujú aspoň
minimálne nevyhnutný čas na preverenie správnosti údajov v žiadosti
o uzavretie manželstva, najmä ak ide o manželstvo uzavreté cirkevnou
formou. Stáva sa totiž, že snúbenci si dohodnú termín na farskom úrade,
ale matričnému to oznámia napríklad deň pred sobášom. Upravuje sa okrem
iného ustanovenie o dokladoch, ktoré je povinný cudzinec pred uzavretím
manželstva v SR povinný predložiť matričnému úradu. Niektoré štáty
totiž nepoznajú právne termíny používané u nás – pomenovanie
dokladov sa preto upravuje tak, aby ich slovenská strana mohla akceptovať a
cudzinec nemal problém pri ich získaní vo svojej domovskej krajine.
(Napríklad miesto dokladu o spôsobilosti na uzavretie manželstva sa bude
predkladať doklad o osobnom stave.) Novela sa zaoberá aj situáciami, ktoré
prinášajú pôrody mimo zdravotníckych zariadení a prípady detí
nájdených v hniezdach záchrany. Zároveň so zákonom o matrikách
dochádza od 1. októbra k novelizácii zákona o zmene a priezvisku a
v zákone o rodine.<br>
Podrobnejšie informácie nájdete na webovom sídle MV SR:<br>
<a
href=“http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&amp;amp;sprava=od-1-oktobra-2015-zmeny-v-zakone-o-matrikach“>http://www.minv.sk/?…</a><br
/>
<strong>MV SR</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter