Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Od júla sú účinné nové zákony upravujúce voľby a volebnú kampaň

<p>Dňa 1. júla 2015 nadobudli účinnosť nové zákony, ktoré zjednotia
základné pravidlá pre všetky druhy volieb vrátane vedenia volebnej kampane
a zabezpečia väčšiu transparentnosť financovania politických strán a
volebných kampaní. Ide o zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Zákonom č.
181/2014 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach. Zákony predložené Ministerstvom vnútra
schválila Národná rada SR v máji 2014 po niekoľkomesačnej diskusii za
účasti politickej opozície a tretieho sektora. Prijatie predmetných zákonov
ocenila Skupina štátov proti korupcii (GRECO) pri Rade Európy, Slovensko tak
prestalo byť monitorované za neplnenie odporúčaní v oblasti
transparentnosti financovania politických strán. Jednou
z najdôležitejších zmien je vznik Štátnej komisie pre voľby a kontrolu
financovania politických strán, ktorá bude nezávislým orgánom na kontrolu
financovania politických strán a politických hnutí, riadenie volieb a
zisťovanie výsledkov volieb. Nová legislatíva bude upravovať pravidlá pre
voľby do NR SR, Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, ľudové
hlasovanie o odvolaní prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávnych krajov
a samosprávy obcí a spôsob vykonania referenda. V súčasnosti sú
jednotlivé druhy volieb a referenda upravené v šiestich samostatných
zákonoch.<br>
Zákon o volebnej kampani zjednotil lehotu volebného moratória na 48 hodín
predo dňom konania volieb a zakotvil strop výdavkov na kampaň pre všetky
druhy volieb, ako aj inštitút osobitných transparentných účtov,
z ktorých sa bude financovať kampaň. V čase 14 dní predo dňom konania
volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania bude zakázané
zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Pri druhom kole volieb prezidenta
alebo predsedu samosprávneho kraja je to sedem dní predo dňom konania
druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.
Zavádzajú sa tiež nové kontrolné mechanizmy a sankcie za porušenie zákona
o volebnej kampani. Zjednotí sa úprava hlasovacích lístkov, bude sa už iba
„krúžkovať“. Oznámenie o čase a mieste konania volieb sa bude
doručovať systémom „jedna zásielka do domácnosti“, čiže nie každému
voličovi. Zavádza sa možnosť vyhotovenia zápisníc okrskových volebných
komisií v elektronickej forme. Novo sa upravuje odkladanie nepoužitých alebo
nesprávne upravených hlasovacích lístkov do osobitnej schránky, ktorá
musí byť zapečatená, aby sa znemožnila manipulácia. Prvé voľby, ktoré
sa budú riadiť novými volebnými pravidlami, budú budúcoročné
parlamentné voľby.<br>
Viac informácií na <a href=“http://www.minv.sk“>www.minv.sk</a>.<br>
<strong>mjr. Mgr. Daniel Džobanik, hovorca KR PZ v Prešove</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter