Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci

<p>Extrémne zvýšené teploty počas letného obdobia môžu spôsobovať
záťaž zamestnancov teplom na väčšine pracovísk. U zamestnancov môže
záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže
spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty,
malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až
zvracaním. Za účelom prevencie porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou
záťažou teplom počas letného obdobia odporúčame zabezpečiť na
pracoviskách tieto preventívne opatrenia:

<p>PITNÝ REžIM
Dostupnosť a dostatok pitnej vody na pracovisku pre zamestnancov je
samozrejmosťou. Okrem toho odporúčame konzumáciu dostatočného množstva
vhodných nápojov, ktoré majú občerstvujúce a uhrádzajúce vlastnosti.
Uhrádzajúce nápoje slúžia na uhrádzanie tekutín, solí a ďalších
látok stratených nadmerným potením. Prostredníctvom pitného režimu sa
odporúča uhradiť najmenej 70 % vody stratenej za pracovnú zmenu nadmerným
potením a dýchaním. Nápoje musia byť zdravotne neškodné, majú mať
vhodné chuťové vlastnosti a teplotu. Majú obsahovať čo najmenej cukru (do
6 %), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nápoje nemajú
obsahovať ani malé množstvo alkoholu, pretože alkohol zvyšuje metabolizmus
a tým aj produkciu tepla v organizme. Teplotu nápojov odporúčame
v rozmedzí 12 až 15 °C. Za vhodné sa považujú napr. stolové minerálne
vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy.
Finančne uhrádzať tieto nápoje nie je povinnosťou zamestnávateľa.
PRACOVNÝ ODEV
Vhodný pracovný odev má byť jednovrstvový, podľa možnosti svetlej farby a
z prírodných materiálov, pretože syntetické materiály neumožňujú
odparovanie potu.
ÚPRAVA REžIMU PRÁCE
V prípade potreby umožniť zamestnancom prestávky v práci, aby sa mohli
ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou.
Prípadná úprava režimu práce a odpočinku najmä pri prácach s nadmernou
fyzickou záťažou a pri prácach na vonkajších pracoviskách – napr.
posun začiatku pracovnej zmeny, dĺžka a zaradenie prestávok a pod. má byť
riešená dohodou medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov.
ZABRÁNENIE INSOLÁCII
Na pracovisku je potrebné zabrániť insolácii, t.j. prenikaniu priamych
slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami
alebo roletami. Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť
zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. Pri používaní ventilátorov je tieto
potrebné umiestniť a nasmerovať tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu
priamemu ochladzovaniu povrchu tela zamestnancov.
LEGISLATÍVNE ÚPRAVY
Základná úprava ochrany zdravia pri práci pred záťažou teplom je
obsiahnutá v § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Vymedzuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť
opatrenia na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých účinkov faktorov
tepelno-vlhkostnej mikroklímy, ktorými sú teplota vzduchu, relatívna
vlhkosť vzduchu a rýchlosť prúdenia vzduchu, na najnižšiu možnú a
dosiahnuteľnú mieru. Vykonávacím predpisom zákona č. 355/2007 Z. z. je
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 544/2007 Z. z.
o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri
práci.
Z uvedených legislatívnych úprav vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť
zabezpečiť pre zamestnancov pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancom pitnú vodu bezprostredne na mieste
výkonu práce pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických
podmienok a navyše nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata
tekutín a minerálnych látok z organizmu stratených potením a dýchaním za
podmienok:
• ak je predpoklad prekročenia smerných hodnôt dlhodobo a krátkodobo
únosnej záťaže teplom (napr. práce s veľkým energetickým výdajom, pri
ktorých je záťaž teplom spôsobená technológiou výroby napr.
v hutníctve, v sklárskom priemysle a pod.),
• pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku za mimoriadne teplých dní
(napr. práce na stavbách). Mimoriadne teplý deň je deň, keď teplota
vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahne hodnotu vyššiu ako
30 °C.
Pitný režim na pracovisku s nadmernou záťažou teplom, výber vhodných
nápojov, ich primeranú teplotu a množstvo zamestnávateľ konzultuje
s lekárom pracovnej zdravotnej služby.
Súčasná legislatíva jednoznačne nestanovuje teplotnú hranicu, kedy
zamestnávateľ musí vykonávať jednotlivé opatrenia na ochranu zdravia
zamestnancov. Vo všeobecnosti však platí, že ak na pracovisku, na ktorom sa
vykonáva dlhodobá práca, nemožno zabezpečiť optimálne alebo aspoň
prípustné mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ musí vykonať opatrenia
zamerané na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku
nadmernej horúčavy (napr. úprava času práce, posun začiatku pracovnej
zmeny a pod.).
Ing. Vasilenková Slávka, RÚVZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter