Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obyvatelia stropkovských bytov ušetrili na energiách aj spotrebe tepla

Do konca mája boli správcovia bytov povinní doručiť ich majiteľom a
nájomníkom vyúčtovanie nákladov na bývanie za predchádzajúci kalendárny
rok. Vo vyúčtovaní sú uvedené skutočné náklady na bývanie, ktoré sú
porovnané so zaplatenými mesačnými preddavkami.

Nájomníkom a vlastníkom bytov tak na základe vyúčtovania vznikajú
preplatky, resp. nedoplatky. Podobne ako v roku 2006 aj v uplynulom roku
ľudia ušetrili, čo nám potvrdili konateľ spoločnosti Byhos, s.r.o.,
Stanislav Humeník a podpredsedníčka predstavenstva Stavebného bytového
družstva Anna Gocová. Tieto dve spoločnosti spravujú v meste vyše
1400 bytov. K najväčším úsporám došlo pri spotrebe tepla, čo
ovplyvnila veľmi mierna zima. Pre odberateľov tepla z centrálnych zdrojov
vykurovania vyrobil Byhos v uplynulom roku o 8 % tepla menej ako
plánoval.
„Zákonnú povinnosť sme si splnili a obyvateľom bytov, ktoré
spravujeme sme vyúčtovania služieb spojených s bývaním doručili
v týždni od 19. do 23. mája. Môžem skonštatovať, že podobne ako
v roku 2006, aj za rok 2007 vznikli nájomníkom bytov značné preplatky. Má
na to vplyv jednak mierna zima ako aj fakt, že ľudia sa naučili šetriť.
Objektívne sa spotrebováva menej tepla. Bytové domy v meste totiž
prechádzajú postupnou obnovou, zatepľujú sa fasády bytových domov, strechy
i podlahy, ľudia vymieňajú okná v bytoch. Čo sa týka nedoplatkov, tých
bolo málo a vo väčšine prípadov vznikli pri nepravidelnom platení
mesačných zálohových platieb, čo sa odrazilo na konečnom
vyúčtovaní,“
skonštatoval S. Humeník. Podobne reagovala A.
Gocová zo SBD, kde už druhý rok zaznamenávajú zvýšenú úsporu
v nákladoch na bývanie. „Keďže ceny energií stúpajú,
ľudia sa naučili šetriť. Celkový prebytok preddavkov nad skutočnými
nákladmi bol takmer 4,9 mil. korún, čo je asi o 15% viac ako v roku
2006. Najväčšiu položku tvorili preplatky za vykurovanie (2,78 mil.
korún), na studenej vode potrebnej na ohrev teplej úžitkovej vody ľudia
ušetrili spolu 605 tis a úspora vznikla aj pri spotrebe studenej vody (973
tis. Sk). Pri celkových nákladoch na výrobu teplej vody sú však zálohy
zrejme podhodnotené, pretože tam vznikli nedoplatky vo výške 252 tis.
korún. Vyúčtovania sme posielali od 5. do 7. mája. 22. mája sme už na
účty nájomníkov a vlastníkov bytov, ktorí platia inkasom, uhradili
preplatky vo výške asi 2,9 mil. korún. 26. a 27. mája sme preplatky
posielali prevodným príkazom aj ostatným nájomníkom a vlastníkom bytov,
ktoré spravujeme. V hotovosti sme už na preplatkoch vyplatili asi 200 tis.
korún a rovnaký objem peňazí nám ešte ostáva vyplatiť,“

informovala A. Gocová. Aj v Byhose chceli už v tomto roku prejsť na nový,
bezhotovostný systém vyplácania preplatkov, ktoré mali byť formou inkasa
poukazované na účty nájomníkov a vlastníkov bytov. Avšak výstupy
z programu nájomného nie sú kompatibilné so vstupom softvéru, ktorý
používa inkasné stredisko. Preto je potrebné program Byhosu dopracovať a
tak sa budú preplatky v tomto roku vyplácať v hotovosti ako doteraz.
Z pokladne ich začnú na základe časového harmonogramu vyplácať od
9. júna. Nedoplatky treba uhradiť do 30 dní od doručenia vyúčtovania.
Podľa S. Humeníka je veľmi dôležitým faktom, ktorý zohral úlohu pri
celkovej cene tepla, že kalkulovaná cena za jeden Gigajoule (GJ) tepla
schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bola 612,- Sk,
no v skutočnosti bola nižšia. Do kalkulovanej ceny bola totiž zarátaná
cena za kubický meter plynu vo výške 10,85 Sk. Po ukončení kalendárneho
roka urobili v Byhose dodatočné vyúčtovanie, kde podľa faktúr z SPP
vyšla cena jedného kubíka zemného plynu len na 9,92 Sk. Tento rozdiel bol
zohľadnený v konečnej cene za GJ tepla, ktorá vďaka lacnejšiemu plynu
klesla o 19 korún vo variabilnej zložke ceny tepla.
Okrem spotrebovaného množstva tepla sa v bytoch ušetrilo aj na spotrebe
vody. Predstavitelia vedenia oboch spoločností sa zhodli, že ľudia sa
v posledných rokoch naučili šetriť a spotreba klesá. Aj v porovnaní
s minulým rokom došlo k väčšej úspore. Niektorí však šetria až
príliš a neraz je spotreba pod hranicou odporúčaného hygienického minima.
Perličkou môže byť prípad, kedy sa ročná spotreba teplej vody zastavila
na troch kubíkoch.
Podľa S. Humeníka, v Byhose aj napriek vyšším preplatkom neuvažujú so
znížením zálohových platieb za bývanie. Nie je totiž možné
predpokladať, aká bude najbližšia zima a ďalším argumentom je, že
v tomto roku sa zmenila situácia na trhu so zemným plynom. Pre
veľkoodberateľov išla jeho cena rapídne hore. „Od 1. januára
2008 máme ÚRSO-m schválenú cenu tepla 607,- Sk/GJ s DPH a od 1. marca
626,- Sk/GJ s DPH. V letných mesiacoch očakávame ďalšie zvýšenie.
Podľa kvalifikovanej prognózy, ktorú máme k dispozícii nám vychádza, že
bude potrebné kalkulovať s priemernou cenou zemného plynu v roku 2008 na
úrovni 12,20 Sk/m3. Cena plynu sa totiž odvíja od cien ľahkých
a ťažkých olejov, ako aj ceny ropy a kurzu dolára. Keď zoberieme do úvahy
fakt, SPP Distribúcia počítala vo svojej kalkulácií cenou 77 dolárov za
barel, pričom dnes je už 137 dolárov za barel ropy, tak to je naozaj
značný nárast,“
uviedol konateľ Byhosu. Úpravu zálohových
platieb na druhej strane nevylučujú v SBD. „Keďže sme
predpokladali, že náklady na energie sa od 1. januára 2008 zvýšia,
nepristupovali sme k úprave výmerov. Postupne, podľa spotreby od začiatku
roka uvidíme, či je potrebné zálohy upravovať alebo nie. Na jednej strane
sú ľudia radi, že majú preplatky, na strane druhej je však pri opakujúcich
sa vysokých preplatkoch možno zbytočné platiť vysoké zálohy, ktoré
môžu v rodinnom rozpočte chýbať. Možno sa v niektorých prípadoch
upravia nadol. Teraz je však ťažko predpokladať, aká bude najbližšia
zima. navyše, teplo bude drahšie, takže s úpravou záloh ešte
počkáme,“
uzavrela A. Gocová.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter