Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obedy v školách od nového školského roka 2019/2020 po novom

Na poslednom 7. neplánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva preto
poslanci MsZ schválili zmenu VZN mesta Stropkov č. 5/2019, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN mesta Stropkov č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu na
plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Stropkov zo dňa 19. 3. 2015.

Zmena sa uskutočňuje na základe toho, že Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny poskytne dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa širšiemu okruhu detí, aby sa odstránili sociálne bariéry a
rozdiely medzi deťmi pri poskytovaní stravy, na zlepšenie stravovacích
návykov detí.
Dotácia sa poskytne všetkým deťom navštevujúcich posledný ročník
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy od 1. 1. 2019 a
všetkým deťom plniacich si povinnú školskú dochádzku na základných
školách od 1. 9. 2019. Dotácia sa poskytne na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 eur na každé dieťa na
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
v materskej škole, na dieťa vo veku od 2 až 5 rokov, navštevujúce MŠ a
žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, alebo na žiaka, ktorý
sa zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral stravu.
Ak zriaďovateľ nezabezpečí diétne jedlo dieťaťu, u ktorého si
zdravotný stav podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje diétne
stravovanie, poskytne sa dotácia zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo
fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu
v hotovosti.
Okrem tejto zmeny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo
nové finančné pásma na nákup potravín. Vedenie obidvoch materských škôl
spolu so stravovacími komisiami navrhlo prechod do 2. finančného pásma na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov vo
výške 1,45 eur (desiata, obed, olovrant), čo v predchádzajúcom období do
1. 9. 2019 bolo 1,12 eur. Odôvodnili to možnosťou variť pestrejšiu
stravu a nárastom cien potravín akými sú mäso, zelenina, mliečne výrobky,
či chlieb, ktorých cena v poslednom období stúpla asi o 16 %.
Podobne vedenia základných škôl spolu so stravovacími komisiami navrhli
3. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov. Pre žiakov prvého stupňa ZŠ to bude 1,21 eur, čo
v predchádzajúcom období do 1. 9. 2019 bolo 0,95 eur. Pre žiakov
druhého stupňa ZŠ to bude 1,30 eur, čo v predchádzajúcom období do
1. 9. 2019 bolo 1,01 eur.
Obed má byť výživovo najhodnotnejším pokrmom dňa, práve preto sa
rodičia spoliehajú na kvalitu obedňajších jedál podávaných
v školských jedálňach. Nižšie finančné pásmo by nepostačovalo na
pokrytie nákladov na nákup potravín. Z uvedených dôvodov je potrebné
urobiť zmenu Čl. X Výška príspevku v školskej jedálni vo VZN mesta
Stropkov č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej
školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Stropkov.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno
poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole
a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora
výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie
rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter