Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obecné kroniky sú pečaťou histórie

<p>Každú obec sprevádzajú výnimočné chvíle a udalosti, ktoré si
zaslúžia výraznú pozornosť. Informácie o nich by mali mať svoje miesto a
obecnej kronike, ktorej vedenie nie je len zákonná povinnosť, ale tiež
morálny záväzok k budúcim generáciám. O povinnosti viesť obecnú
kroniku pojednáva aj základný zákon miest a obcí, teda Zákon o obecnom
zriadení. Podľa neho „obec vedie kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj
v jazyku národnostnej menšiny.“ Niektoré samosprávy majú dokonca pre
účely spracovania kroniky schválené všeobecne záväzné nariadenie,
prípadne túto oblasť obsahovo zakomponovali do svojho štatútu. Takýmto
dokumentom napríklad upravujú pôsobnosť kronikára, či obsahové členenie
kroniky a spôsob zápisu informácií. Zastupiteľstvá miest a obcí určujú
kronikára, ktorý je poverený spracovávaním kroniky. Ta sa následne, za
predchádzajúce obdobie schvaľuje na rokovaní zastupiteľstva. V dnešnej
dobe máme možnosť sledovať aj trend, kedy sa kroniky postupne udomácňujú
na oficiálnych web stránkach samospráv a teda stávajú sa všeobecne
dostupnými širokej verejnosti, čo v konečnom dôsledku napomáha pri
oživovaní histórie a spomienok, pri formovaní lokálpatriotizmu a napokon je
to aj určitý zdroj informácií pre ľudí, ktorý v daných obciach
hľadajú korene svojich predkov. Obecná kronika výrazne prispieva
k zachovávaniu kultúrno-historického a spoločenského dedičstva a to
formou spracovania, uchovania a archivácie dôležitých udalostí a míľnikov
pre potreby súčasných a budúcich generácií.<br>
<strong>Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter