Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Občianske združenie Ohnivé srdce lásky začína realizáciu projektu KREATÍVNA MLADOSŤ

Kreatívna mladosť je projekt zameraný na mobilizáciu vlastných síl
mladých ľudí zo skupiny rómskej komunity mesta a na ich participáciu na
aktivitách občianskeho združenia, čím chceme mládež primäť
k dobrovoľníctvu, svojpomoci a angažovaniu sa v prospech vlastnej
komunity.

Hlavnou aktivitou počas nasledujúcich troch mesiacov je realizácia
počítačového krúžku pre 10 mladých ľudí, k čomu si prostredníctvom
grantu k starým počítačom združenie zakúpilo 3 notebooky. Cieľom
vzdelávacej aktivity je nadobudnutie zručností a vedomostí ovládania PC,
internetu, textového dokumentu, počítačového príslušenstva tak, aby jeho
mladí účastníci boli relevantnými aktérmi ďalších aktivít projektu.
Možnosť využívať zriadenú počítačovú miestnosť s notebookmi bude
v ďalšej fáze projektu sprístupnená aj ďalším členom komunity, pričom
vyškolená mládež v rámci svojho dobrovoľníctva bude vedená využívať
získané vedomostí a zručností k napomáhaniu ostatným kamarátom a
užívateľom počítačov, internetu.
V ďalšej časti projektu sa budú mladí ľudia priamo podieľať na tvorbe
novej internetovej stránky občianskeho združenia a pod vedením realizátorov
projektu a usmerňovaním web administrátora budú sami určovať obsah
stránky, jej grafické, vizuálne usporiadanie, aktivity, rozloženie textu,
efekty. Mládež sa bude iniciatívne zapájať do aktivít združenia za
účelom ich dokumentovania a zachytenia v podobe článkov a fotografií,
ktoré budú postupne umiestňované na web stránku. Tým chceme podporiť
nadobúdanie ich praktických schopností v práci s textom, či
s fotoaparátom.
Z najaktívnejšej mládeže vytvoríme zodpovedný tím, ktorý bude mať za
úlohu spravovať túto miestnosť po ukončení projektu.
Projekt podporila Nadácia VUB v rámci zamestnaneckého programu Pre Nádej
s podporou zamestnankyne VUB, a.s. pobočky Stropkov, Beáty Kočišovej.
Mgr. Stanislava Hubáčová, štatutárny zástupca

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter