Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Občanov mestskej časti Stropkov – Bokša trápi znížená kvalita cesty

„Opravou“ znížili
kvalitu cesty, ktorá je momentálne horšia ako predtým!“

Cesta kde sa hrali deti, využívali ju bežci a korčuliari na svoje
pohybové aktivity je po júnovom rozširovaní kanalizácie a intenzifikácie
ČOV nepoužiteľná. Realizovaná povrchová úprava vozovky súvisí
s rozsiahlym projektom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. –
Stropkov, Krušinec, Tisinec. V rámci neho prebiehala výstavba aj
v katastrálnom území Stropkov – Bokša, týkajúci sa ulíc Šandalská a
Čerlínska (komunikácie III/557015), ktorých správcom je Správa a údržba
ciest Prešovského samosprávneho kraja.

„Hoci zo zaplátanej, ale hladkej cesty spravili drsnú, kde
hrúbka kameňov je aj jeden centimeter. Najhoršie na tom bolo, že to spravili
na začiatku leta, pred prázdninami,“
konštatujú občania
Bokše. Ak by sa takáto cesta urobila mimo obce, nikomu by to neprekážalo,
ale v obytnej zóne bez chodníka je to nemysliteľné.
„Robotníci, ktorí ceste dávali nový povrch tvrdili, že sa to
bude brúsiť, čím oklamali nejedného nespokojného občana, ktorí tento
spôsob opravy videli naživo.“
Viacerí Bokšania sa zhodli na
tom, že keby vedeli v akom stave bude povrch vozovky vyzerať po finálnej
úprave, osobne by sa postavili pred nich a nepustili ich ďalej. Podľa nich
podobných skúseností mali už viacero, preto tvrdil, že sa cesta ešte bude
upravovať. Oproti minulý rokom, keď sa počas leta a jesene na ceste hrali
deti, ich teraz na uliciach Šandalská, Čerlínska a Bokšanská nie je
vidieť. Vzhľadom na voľné kamienky a nerovný povrch začínajú
registrovať úrazy. „Nechceme si predstaviť, aké následky by
mal pád nejakého cyklistu alebo dieťaťa na takomto teréne, aj keď sme
zaznamenali niekoľko menších nehôd. „Opravou“ vlastne znížili kvalitu
cesty, ktorá je momentálne horšia ako predtým!“

Mesto Stropkov v tomto probléme jasne poukazuje na PSK, avšak ten avizuje,
že mesto bolo účastníkom konania, kde sa takáto forma opravy schválila.
„My, užívatelia, sme niekde uprostred. S mizernou cestou,
ktorú musíme dennodenne využívať. Nie je možné, aby sa v roku
2016 vykonala takáto rekonštrukcia ciest, o ktorej kvalite sa nedá hovoriť
ani zo žartu. Predstavte si, keby sa takto opravila komunikácia priamo
v meste. Dlhodobejšie by zaťažovala obyvateľov prachom a veľkým
množstvom voľných kamienkami, ktoré predstavujú riziko nejedného pádu.
Najhoršie je, že nemáme ani chodníky, aby sme sa tejto ceste
vyhli,“
kritizujú.
Podmienky výstavby určil vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy, v tomto prípade Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove.
Účastníkom konania, v rámci ktorého bola povolená a zrealizovaná stavba
vo vzťahu ku spomínanej komunikácii č. III/557015 bol teda PSK.
Stavebné povolenie na stavbu vydal ešte dňa 7. júna 2010 ObÚŽP.
„V tomto rozhodnutí boli stanovené podmienky výstavby a tomu
zodpovedajúce práva a povinnosti účastníkov konania, dotknutých orgánov
štátnej správy,“
uviedol primátor mesta Ondrej Brendza. Na
základe rozhodnutia Okresného úradu Stropkov – ObÚŽP, zo dňa 2. júna
2016 bolo užívanie stavby povolené. „V uvedenom rozhodnutí
boli stanovené podmienky užívania stavby a taktiež boli definované jej
nedostatky. V bode 4 je v citovanom rozhodnutí uvedené, že na spomínanej
ceste sa má vykonať dvojvrstvový náter N2V z kameniva frakcie 8/11 pre
prvú vrstvu a z kameniva frakcie 4/8 pre druhé podrvenie v celom
úseku.“
Na základe vyššie uvedených skutočností je
potrebné skonštatovať, že mesto Stropkov nebolo vo vzťahu ku komunikácii
III/557015 v k. ú. Bokša účastníkom konania a ani nebolo stavebným
úradom. „Ani vedenie mesta nie je spokojné s kvalitou
komunikácie po zrealizovaní výstavby a využije prípadné možnosti na
zjednanie nápravy. Požiadali sme o stanovisko správcu cesty, keďže po jej
úprave došlo k zníženiu komfortu tak pre vodičov motorových vozidiel, ako
aj cyklistov, chodcov a ďalších,“
vyjadril primátor.
Vzhľadom na vyššie uvedené má pri ovplyvňovaní investičných aktivít
iného samosprávneho orgánu obmedzené možnosti.
„Finálna úprava vozovky cesty č. III/557015 sa realizovala
v rámci investičnej akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Košice. Podmienky správcu komunikácie boli zapracované vo vydanom stavebnom
povolení a rozhodnutí o povolení užívania vodnej stavby zo dňa 2. júna
2016 k tejto investičnej akcii, kde bol ako účastník konania aj mesto
Stropkov,“
vyjadrilo sa k situácii tlačové oddelenie PSK.
Ďalej dodáva, že použitý technologický postup sa bežne používa na
všetky druhy vozoviek a kvalitou spĺňa všetky parametre v rámci súvislej
údržby a obnovy vozovky. Náter poskytuje výnimočnú textúru – drsnosť
povrchu, zlepšenie drenážnej schopnosti povrchu, zníženie tvorby
poľadovice a tým aj zvýšenie bezpečnosti v zimnom alebo v daždivom
počasí.
„Táto technológia bola zvolená správcom komunikácie aj preto,
aby po zrealizovaných stavebných úpravách a narušeniach krytu vozovky pre
uloženie inžinierskych sietí investora bola pri ukončení stavby reparovaná
súvisle celá šírka komunikácie. Po zrealizovaní tejto úpravy sa vykonáva
aj ošetrenie hotového náteru, čo predstavuje odstránenie prebytočného
neprichyteného kameniva zametením alebo odsatím s časovým odstupom
niekoľkých dní po položení náteru a po začiatočnom pôsobení
premávky.“
Tlačové oddelenie PSK taktiež uviedlo, že
kvalitne zrealizovaná technologická úprava náterom predĺži životnosť
pôvodnej obrusnej vrstvy a bude slúžiť motoristom a ostatným účastníkom
cestnej premávky, ako aj to, že cestnú komunikáciu si samozrejme nie je
možné zamieňať s detským ihriskom alebo cyklistickým chodníkom, resp.
chodníkom pre pohyb korčuliarov na kolieskových korčuliach.
„Kto má pochybnosti o našej nespokojnosti, odporúčame obuť
si vychádzkovú, prípadne spoločenskú obuv a vybrať sa na prechádzku.
Sťažnosti a našej strany neprestanú, kým nebude cesta v poriadku.
Akceptovali by sme ešte variant – vybudovanie chodníkov, ktoré by
nekvalitu cesty kompenzovali,“
uzavreli občania
mestskej časti.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter