Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Občania môžu ovplyvniť rozvoj kultúry a športu v meste

<p>Vzhľadom k absencii koncepčného dokumentu na úrovni mesta Stropkov
v oblasti kultúry a športu vznikla potreba pripraviť a vypracovať dokument,
ktorý vytvorí lepšie podmienky pre ich rozvoj na úrovni nášho mesta.</p>

<p>Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri MsZ v Stropkove už od svojho
prvého zasadnutia začala aktívne pracovať na príprave návrhu dokumentu,
ktorého predmetom bude vytvorenie koncepcie rozvoja v oblasti kultúry a
športu v meste Stropkov. Táto koncepcia by mala byť programom pozitívnych
zmien v uvedených oblastiach a jej zámerom bude zmapovať hlavné okruhy
problémov a možností ich ďalšieho rozvoja pri zohľadnení východiskových
pozícií a podmienok v kontexte mesta Stropkov.<br>
Za týmto účelom sa sformovali pracovné skupiny odborníkov pre vypracovanie
koncepcie pre kultúru a šport. Celý proces tvorby budú pracovné skupiny
realizovať participatívnymi metódami, čo znamená, že dokument bude
vytváraný občanmi.<br>
Touto cestou chceme osloviť širokú odbornú i laickú verejnosť
s možnosťou zúčastniť sa procesu tvorby koncepcie. Vyzývame vás,
poskytovateľov i prijímateľov, jednotlivcov i inštitúcie verejnej
i štátnej správy, spolky, nadácie, združenia, zväzy, cirkvi
i národnostné menšiny na spoluprácu s tým, že máte jedinečnú
možnosť tvoriť tvár budúcnosti nášho mesta a pomôcť formovať život
v ňom s vašim osobným vkladom. Možnosť máte všetci a všetci ste
vítaní na zasadnutiach pracovných skupín. Veríme, že sa nám podarí
zmobilizovať občanov i odborníkov, ktorí sú často nevyčerpateľnou
studnicou mnohých pozitívnych zmien, ktoré prispievajú k zvyšovaniu
kvality života v našom meste. Očakávame, že od nich dostaneme informácie
o tom, čo ľudia v našom meste potrebujú.<br>
Pracovné skupiny sa do konca mája budú stretávať pravidelne, aby v celom
procese vytvárania koncepcie postupne: zanalyzovali a zhodnotili aktuálny stav
kultúry a športu v meste Stropkov, vytvorili obraz – víziu budúcnosti a
stanovili ciele, ako aj skonkretizovali spôsoby, kroky a alternatívy, ako ich
efektívne, adresne a konkrétne naplniť.<br>
Sformulovaná koncepcia sa po schválení mestským zastupiteľstvom stane
nástrojom na zachovanie jednotnej línie rozvoja kultúra a športu.<br>
Možno sa mnohí z vás spýtajú: načo nám budú tieto dokumenty a čo tým
získame?<br>
Vďaka auditu získame komplexný prehľad o daných oblastiach a na jeho
základe bude vytvorená Koncepcia rozvoja v oblasti kultúry a športu
v meste Stropkov, ktorá<br>
bude koncipovaná na obdobie rokov 2015 – 2020, pričom pri tvorbe jej
zámerov a cieľov, možností, ohrození, silných a slabých stránok budeme
vychádzať z mapovania rokov 2011 – 2014. Ku koncepcii bude vypracovaný
aj akčný plán na roky 2015 – 2017 s úlohami, s určenými termínmi,
zodpovednosťou a ukazovateľmi plnenia a návrhmi možných zdrojov
financovania, vrátane eurofondov.<br>
Koncepcia rozvoja kultúry a športu v meste Stropkov bude otvorený materiál,
ktorý podľa možností a potrieb mesta bude možné upravovať a
dopĺňať.<br>
Stretnutia pracovnej skupiny pre kultúru: Mestská knižnica, streda, každý
nepárny týždeň (25.3., 7.4., 22.4., 6.5. a 20.5.2015) o 17:00, stretnutia
pracovnej skupiny pre šport: CVČ – ZŠ Mlynská (15.04.2015, 13.05.2015)
o 18.00.<br>
Vaše otázky, pripomienky, návrhy a komentáre môžete osobne predložiť na
našom stretnutí, alebo nás nájdete na facebooku pod heslom Komisia pre
školstvo, kultúru a šport, kde sa dozviete viac o podrobnostiach našej
práce.<br>
<strong>Komisia pre školstvo kultúru a šport pri MsZ
v Stropkove</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter