Občan bez trvalého pobytu má v adrese uvedený len názov mesta

Až do júla 2006 nebolo možné odhlásiť z trvalého pobytu žiadnu
osobu napriek tomu, že k bytu alebo domu, kde bola prihlásená, nemala
žiaden vlastnícky vzťah.

Trvalý pobyt mohol zaniknúť len prihlásením na nový trvalý pobyt,
smrťou alebo vyhlásením človeka za mŕtveho. Novela zákona o hlásení
pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR priniesla v tomto smere zmeny,
ktoré umožňujú novému vlastníkovi nehnuteľnosti zrušiť trvalý pobyt
osobám, ktoré už v jeho dome alebo byte nebývajú a takým, ktoré nemajú
k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. „Zákon
uvádza, že prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo
k budove ani k jej vlastníkovi a má čisto evidenčný
charakter,“
upozorňuje referentka ohlasovne pobytu MsÚ
v Stropkove Iveta Leškovská a dopĺňa: „Keď sa k nám prídu
noví vlastníci nehnuteľnosti prihlásiť na trvalý pobyt, v prípade, že
v ich dome alebo byte je ešte niekto iný na trvalý pobyt prihlásený,
upozorníme ich na to.“
Zrušenie trvalého pobytu osobe, ktorá
už na konkrétnej adrese nebýva a nemá k budove alebo jej časti žiadne
užívacie právo, je pomerne jednoduchý proces. Na ohlasovni pobytov je
k dispozícii predtlač návrhu na zrušenie trvalého pobytu. K vypísanému
návrhu je potrebné doložiť list vlastníctva nie starší ako tri mesiace,
ktorý vystaví katastrálny úrad. Môže byť nepoužiteľný na právne
účely, nie však stiahnutý z internetu. „Na základe tohto
návrhu a v súlade so zákonom zrušíme záznam o trvalom pobyte. Túto
skutočnosť sme ako ohlasovňa pobytu povinní oznámiť občanovi vyvesením
oznámenia o zrušení trvalého pobytu na úradnej tabuli. Táto sa v našom
meste nachádza na Hlavnej ulici. Takýto oznam dávame aj na elektronickú
úradnú tabuľu, ktorá je na internetovej stránke mesta. Podľa zákona sa
v oznámení uvádza meno, priezvisko a dátum narodenia, v tomto prípade
ochrana osobných údajov neplatí,“
vysvetľuje I. Leškovská.
Podľa jej slov ide väčšinou o občanov, u ktorých nie je známe, kde sa
zdržiavajú, alebo nie sú ochotní si zmeniť trvalý pobyt podľa miesta, kde
sa zdržiavajú. Na mieste je otázka, kde chodia občanovi, ktorý bol
odhlásený z predchádzajúceho trvalého pobytu, no nový trvalý pobyt buď
nemá, alebo nie je známy, napríklad poštové zásielky.
„Miestom trvalého pobytu občana, ktorému bol takto zrušený
trvalý pobyt, sa stáva mesto Stropkov bez bližšieho udania adresy.
Korešpondencia, ale len od štátnych orgánov a orgánov verejnej správy, mu
prichádza na mestský úrad. Nám vyplýva zo zákona povinnosť upovedomiť
takéhoto občana aj o tom, že má na mestskom úrade poštu. Toto sa robí
tiež formou vyvesenia oznamu na úradnej tabuli,“
hovorí I.
Leškovská a ešte upresňuje, že trvalý pobyt môže byť zrušený aj na
návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe
právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho
práva. Naopak, zrušiť trvalý pobyt sa nedá manželovi a nezaopatrenému
dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka, alebo nájomcu. Od vstúpenia novely
zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR do platnosti,
teda za necelé dva roky, bol ohlasovňou pobytov MsÚ Stropkov takýmto
spôsobom zrušený trvalý pobyt 37 občanom.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter