Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O zvýšený rodičovský príspevok je potrebné požiadať na Úrade práce

Od 1.januára tohto roka platí nový zákon o rodičovskom príspevku.
Jednou z najzásadnejších zmien zákona je výška rodičovského príspevku,
ktorá sa pre stanovenú skupinu poberateľov zvyšuje na 256 eur mesačne (cca
7700 korún).

„Nárok na zvýšený rodičovský príspevok má oprávnená
osoba do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši dva roky.
Podmienkami na poberanie zvýšeného príspevku je, že sa oprávnenej osobe
pred vznikom nároku na rodičovský príspevok z dôvodu riadnej
starostlivosti o dieťa vyplácalo materské alebo obdobná dávka ako
materské v členskom štáte EÚ. Nárok má takisto osoba, ktorej sa pred
vznikom nároku nevyplácalo materské alebo obdobná dávka ako materské
v členskom štáte EÚ a bola v posledných dvoch rokoch pred narodením
tohto dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistená,“

vysvetlila vedúca oddelenia štátnych sociálnych dávok ÚPSVaR v Stropkove
Ing. Alena Senajová. Pod pojmom oprávnená osoba sa v zmysle uvedeného
zákona rozumie rodič dieťaťa, resp. manžel (manželka) rodiča, ak žije
s rodičom dieťaťa v spoločnej domácnosti. Oprávnená je takisto fyzická
osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov. „O zvýšený rodičovský príspevok
treba prísť požiadať na Úrad práce v Stropkove na oddelenie štátnych
sociálnych dávok (č. dverí 231,233,239), kde dostanú žiadatelia žiadosť
a zároveň aj podrobnejšie informácie týkajúce sa nového rodičovského
príspevku. Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr
do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci ,
v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský
príspevok,“
doplnila A. Senajová.
Prvé zvýšené rodičovské príspevky za mesiac január budú vyplácané vo
februári 2010.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter