Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O post krajského kontrolóra sa uchádza aj Stropkovčan

<p>Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) bude na svojom
zasadnutí 18. februára voliť hlavného kontrolóra PSK. Funkčné obdobie
terajšieho hlavného kontrolóra, Ing. Jána Majdu, sa skončí
19. februára.</p>

<p>V stanovenom termíne bolo krajskej samospráve doručených spolu šesť
prihlášok zo šiestich rôznych miest. Podali ich Ing. Jozef Hudák
(Stropkov), Ing. Ladislav Škyvra (Prešov), Ing. Štefan Tichý (Vranov nad
Topľou), Ing. Ján Majda (Svidník), Ing. Dušan Lukáč (Veľký Šariš) a
Mgr. Jozef Nehila zo Sabinova.<br>
Obálky 6. februára otvorila a skontrolovala komisia na otváranie obálok,
ktorá posúdila náležitosti prihlášok. Všetci prihlásení uchádzači
splnili stanovené podmienky účasti na voľbe hlavného kontrolóra a boli
pozvaní na zasadnutie Zastupiteľstva PSK 18. februára.<br>
Voľba hlavného kontrolóra prebehne tajným hlasovaním. Každý
z prítomných kandidátov má právo vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva
v časovom rozsahu päť minút.<br>
<strong><em>„Na zvolenie do funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva, teda súhlas minimálne
32 poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, ešte na
tej istej schôdzi zastupiteľstvo vykoná druhé kolo volieb, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najvyšší
počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú
všetci kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V druhom kole volieb bude
zvolený ten kandidát, ktorý získa najvyšší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom hlasovaní sa rozhoduje žrebom,“</em></strong>
informovala hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková.<br>
Hlavného kontrolóra volí zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné
obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.<br>
Predseda samosprávneho kraja je povinný so zvoleným hlavným kontrolórom
uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v nasledujúci deň po dni skončenia
funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do
práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter