Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O osude pyrolýzy rozhodnú poslanci až na najbližšom zasadnutí

Zástupcovia spoločnosti KFŠ Delta z Bardejova prezentovali minulý
pondelok poslancom stropkovského zastupiteľstva svoj miliardový projekt.
Predstavovanie zámeru vybudovania fabriky na spracovanie starých pneumatík
pyrolýzou by sa v krátkosti dalo zhrnúť ako zaujímavú kombináciu
odborných argumentov technológa spoločnosti a jedného z tímu odborníkov,
ktorí sa podieľali na výskume a šalamúnskymi odpoveďami na otázky
poslancov zo strany spolumajiteľa eseročky Michala Kolcuna.

Prezentáciu ešte pred príchodom zástupcov KFŠ Delta otvoril primátor
Peter Obrimčák: „Zámerne som sa v médiách nevyjadroval
k tejto téme. Čakal som na dnešné mestské zastupiteľstvo. Chcem výrazne
zdôrazniť, že budeme plne rešpektovať názor poslancov zastupiteľstva a
názor verejnej mienky. Toto bude priorita pri rozhodovaní. Opakujem ešte raz,
aby nedošlo k hysterickým prejavom a urážkam z jednej i druhej strany.
Rozhodujúci bude názor poslancov MsZ a verejnej mienky. Aby tu nedošlo
k pochybnostiam, ako som sa dnes dočítal v jednom periodiku, že opäť
budú prioritné peniaze, čo je nezmysel.“
Prednosta MsÚ Metod
Burák poslancov oboznámil so stanoviskom architekta mesta k projektu.
Skonštatoval, že prvá vytipovaná lokalita pri jazdeckom areáli nie je
v súlade s platným územným plánom a pre mesto je neprijateľná.
V druhom prípade, v lokalite medzi areálom STS a tokom Ondavy, existuje
viacero rizík v súvislosti s výstavbou závodu. Dopravný vstup cez STS je
podľa správy architekta iba provizórnym riešením a nespĺňa požadované
kritériá, napríklad šírku cesty či oblúkové parametre. Riziko vidí aj
v tom, že prevádzka je vysoko náchylná na znečisťovanie ovzdušia a vôd.
Nebezpečenstvo hrozí aj pri kontaminácii povrchových a podzemných vôd,
pričom južne od lokality sa nachádzajú ich výdatné zdroje. Aj z tohto
dôvodu je teda táto lokalita nevhodná. Firma navyše nepredložila mestu
dostatočne spracované podklady, preto bolo prerušené územné konanie.
Následne boli do rokovacej miestnosti pozvaní zástupcovia spoločnosti,
ktorí začali prezentáciu projektu. V úvode odzneli informácie
o doterajšom pôsobení spoločnosti, ktorá funguje od roku 2002, venuje sa
agentúrnemu zamestnávaniu, strojárskej výrobe a výskumu. Od svojho vzniku
doň investovala z vlastných prostriedkov okolo 600 tis. eur (18 mil. Sk).
Projekt pyrolýzneho spracovania pneumatík dopracovali do stavu realizácie
pred dvoma rokmi a podľa ich vlastných slov je schopná umiestniť sa na trhu.
Ekonóm spoločnosti spomenul záujem Grékov a hovoril aj o sľubne
vyvíjajúcom sa projekte v Čechách. Napriek tomu, že podľa dostupných
prameňov je technológia spracovania pneumatík pyrolýzou nákladná,
Bardejovčania sú presvedčení o jej ziskovosti. Výstupnými produktmi by
mali byť uhlík, ropa a plyn. Výkupné ceny uhlíka by mali byť od 0,66 do
6,60 €/kg, ropné produkty plánujú predávať za 0,36 až 0,83 €/l.
Investori garantujú zamestnať 111 ľudí (obsluha 39, elektrikári 12,
technológovia 12, majstri/vedúci 6, laboratórium/výskum 12, THP 15,
manažment 15). Predpokladajú spoluprácu s miestnymi dodávateľskými
firmami (doprava, strážna služba…).
Počítačovú prezentáciu uviedol výrobný riaditeľ spoločnosti Jaroslav
Dlugoš snímkami kopy horiacich pneumatík kontrastujúcich s prekrásnou
krajinou evokujúcou pozitívne účinky pyrolýzy na životné prostredie.
Spomenul nedostatky spracovania pneumatík drvením, ako to robí košická
spoločnosť V.O.D.S. a vyzdvihol pozitíva vlastného projektu. „Skúsme to
pyrolýzou,“ zaznelo na konci prezentácie. O akejkoľvek záťaži na
životné prostredie nepadlo ani slovo. Nasledovala diskusia poslancov so
zástupcami firmy (prinášame ju v osobitnom príspevku na strane 5).
Poslanci i prítomná verejnosť mali podľa neskorších vyjadrení
z nepresvedčivej prezentácie zmiešané pocity. Viacerí sa zhodli v tom,
že na zásadné otázky padli vyhýbavé odpovede a projekt za 34 mil. eur bol
prezentovaný ako bezproblémová prevádzka so zanedbateľným vplyvom na
životné prostredie. Za zmienku stojí tvrdenie ekonóma spoločnosti, ktorý
bez mihnutia oka vyriešil dopravnú infraštruktúru do podniku napojením
kamiónovej dopravy na plánovaný obchvat. Veď čo je to pre firmu
s miliónovým imaním (v korunách) postaviť takmer 500-metrový úsek cesty
s premostením Ondavy?
Prednosta MsÚ M. Burák po skončení prezentácie uviedol, že aj z diskusie
bolo zrejmé množstvo negatívnych stránok projektu i zjavná nedôvera voči
nemu zo strany poslancov i verejnosti. Poslancov preto informoval
o možnostiach, ako sa so zámerom vysporiadať. Jednou z nich, bolo aj
okamžité odporúčanie zastupiteľstva vedeniu mesta, aby proces zastavilo.
Poslanec J. Prokopovič (SDKÚ-DS) následne uviedol, že verejnosť by sa mala
oboznámiť so všetkými informáciami, preto by a proces posudzovania nemal
zastavovať a mala by byť spracovaná štúdia vplyvov na životné prostredie.
Zastupiteľstvo napokon prijalo uznesenie, že berie na vedomie zámer na
spracovanie polymérnych odpadov a odporúča prijať záväzné stanovisko
mesta k zamýšľanej výstavbe až po ukončení posudzovania vplyvu na
životné prostredie. Podľa informácií vedúceho odboru výstavby MsÚ
Ladislava Dubasa sa 30. marca uskutoční na Ministerstve životného
prostredia stretnutie zainteresovaných strán, kde budú vyhodnotené
doručené pripomienky k zámeru. Následne bude celý zámer po ich
zapracovaní opätovne zverejnený na pripomienkovanie.
Napriek tomu, že poslanci odporučili vedeniu mesta počkať s konečným
rozhodnutím o osude projektu, viacerí po zastupiteľstve uviedli, že na
najbližšom zasadnutí, aj kvôli negatívnym reakciám verejnosti, dajú
podniku s najväčšou pravdepodobnosťou červenú.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter