Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O dotácie treba požiadať do konca októbra

<h3>Poslanec chce sprehľadniť systém podpory jednotlivých združení

Záujemcovia o budúcoročné dotácie z rozpočtu mesta majú na
podávanie žiadostí už len dva týždne. Podľa všeobecne záväzného
nariadenia z roku 2006 môžu o podporu mesta žiadať fyzické a právnické
osoby i občianske združenia, ktoré sídlia v meste alebo poskytujú služby
jeho obyvateľom. Písomnú žiadosť o dotáciu je potrebné doručiť na
Mestský úrad najneskôr do 31. októbra.

<p>Súčasne platné VZN vo všeobecnosti upravuje postup pri poskytovaní
dotácií z mestského rozpočtu. Ich poskytnutie je viazané na konkrétny
účel a peniaze sú refundované po predložení vyúčtovania vynaložených
prostriedkov. VZN však neupravuje kľúč, podľa ktorého sa pri posudzovaní
a opodstatnenosti jednotlivých žiadostí postupuje. Pri súčasnej podobe VZN
teda môže nastať prípad, kedy medzinárodné športové podujatie získa
rovnakú finančnú podporu ako povedzme regionálna spevácka prehliadka
mladých talentov. Jednostranová žiadosť totiž obsahuje len minimum
priestoru na prezentáciu konkrétnych činností, na ktoré príslušný
subjekt žiada prostriedky. Jednotlivými návrhmi sa nezaoberajú ani komisie
zastupiteľstva. „Kritériá mesta pri posudzovaní žiadostí sú
stanovené spomínaným VZN a je limitované výškou finančných prostriedkov
schválených v rozpočte mesta,“
vysvetlil prednosta MsÚ Ivan
Kleban. O pridelení dotácie do výšky 166 eur môže samostatne rozhodovať
primátor Peter Obrimčák. V tomto roku tak urobil v siedmich prípadoch,
z toho v dvoch ešte neboli peniaze vyplatené. Prideľovanie ostatných
dotácií je prerokovávané v zastupiteľstve pri schvaľovaní mestského
rozpočtu. Prax posledných rokov ukázala, že o konkrétnych sumách a
žiadateľoch sa v pléne takmer vôbec nediskutuje a návrhy prechádzajú
súčasne s rozpočtom.
V máji tohto roka sa na zasadnutí Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport
a mládež zišli zástupcovia takmer všetkých športových združení
pôsobiacich v meste. V diskusii viackrát odznelo, že súčasný systém
podpory športu, ale aj ostatných voľnočasových aktivít je neprehľadný a
chýbajú mu presne stanovené pravidlá. Predseda komisie Ondrej Brendza vtedy
naznačil, že spôsob prideľovania dotácií je potrebné zefektívniť.
„Ustanovenia súčasne platného VZN sú prežité. Preto je
potrebné ho prispôsobiť súčasným trendom v oblasti podpory športu
i ostatných voľnočasových aktivít. Napokon, diskusia na túto tému
prebieha aj na celoštátnej úrovni, preto by sme sa aj v Stropkove mali
problematikou zefektívnenia grantovej podpory začať
zaoberať,“
zdôraznil O. Brendza. Pri posudzovaní
jednotlivých žiadostí bude je podľa neho potrebné zohľadňovať aj
masovosť, úspechy či reprezentáciu mesta. Do celého systému chce takisto
vniesť transparentnosť a jasné pravidlá. „Aby sa nikto
necítil znevýhodňovaný a na druhej strane, aby nikto nebol vopred
uprednostnený,“
upozornil O. Brendza.
Prvým krokom k tvorbe nového spôsobu financovania športu by malo byť, po
vzore ostatných samospráv, vytvorenie ucelenej koncepcie jeho rozvoja
v meste. „Obsahovať by mala komplexný prehľad o všetkých
športových združeniach pôsobiacich v meste, ale aj stave športovísk a
vytvorených podmienkach. V dokumente by následne boli stanovené ciele a
priority, na ktoré sa v oblasti športu chceme v budúcnosti zamerať. Aj
v rámci Slovenska sa diskutuje napríklad o výške finančnej podpory pre
šport, ktorá by mala odrážať napríklad určité percento v rámci HDP.
V podmienkach mesta by sme mohli hovoriť o pevne stanovenej percentuálnej
hodnote odvíjajúcej sa od príjmov samosprávy,“
vysvetlil
poslanec. Koncepcia, ktorá by mala byť hotová v priebehu prvého polroka
2013 bude následne východiskovým dokumentom pre novelu súčasného VZN
o prideľovaní dotácií. Podobnej myšlienke sa nebráni ani mesto.
„Prípadná novelizácia bude záležať na finančných
možnostiach rozpočtu mesta, vývoji legislatívy, prípadne na iniciatíve
poslancov MsZ,“
uviedol I. Kleban.

Fakty

* V roku 2012 sa o dotácie uchádzalo 29 subjektov, dotáciu dostalo
9 z nich.
* Súhrnná výška žiadaných dotácií bola 200 815,22 eur
* V aktuálnom rozpočte je na poskytovanie dotácií vyčlenená suma 125 811
eur.
* Zo schválených dotácií bola doteraz poskytnutá suma 92 672 eur.
Niektoré sa poskytujú po častiach (napr. futbalovému klubu MŠK Tesla
Stropkov), prípadne niektoré schválené MsZ ešte neboli čerpané lebo sú
viazané na konkrétny prípad.
* Peniaze od mesta získali MŠK Tesla Stropkov 46 000 eur, Futbalový oddiel
Sokol Sitníky 664 eur, Klub bežcov 200 eur, ZO SZZ Chotčanka, Klub
slovenských turistov Slávia, VK Tesla SOUP a Slovenský rybársky zväz po
166 eur, ŠK Olymp 144 eur. Dotáciu vo výške 45 000 eur získala na
základe nájomnej zmluvy na kúpalisko aj spoločnosť KM-Systém, s.r.o.
Prešov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter