Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

O čom bola reč na MsZ?

Poslanci odhlasovali zmenu územného plánu v prospech obchvatu

Mesto sa o čosi viac priblížilo k realizácii obchvatu. Stalo sa tak
vďaka schválenej záväznej časti zmien a doplnkov územného plánu. Tým,
že poslanci dali tejto zmene „zelenú“, skončil trojročný proces
nevyhnutný pre vydanie územného rozhodnutia na obchvat Stropkova. Ďalším
skutočnostiam pri plánovaní stropkovského obchvatu bránila existencia
nevyužívaného letiska v mestskej časti Stropkov-Sitník, ktorý
v minulosti slúžil na poľnohospodárske účely. Plánovaná trasa obchvatu
prechádzala letiskom, čo bol dôvod, prečo Dopravný úrad v rámci
pripomienkového konania nevydal súhlasné stanovisko k stavbe.
„Od roku 2015 sme sa snažili o administratívne vyradenie
letiska zo siete, čo bol náročný a zdĺhavý proces. Napokon sa to podarilo
a 5. júna 2017 Ministerstvo dopravy a výstavby SR zrušilo letisko
Stropkov – Sitník a následne Dopravný úrad zrušil ochranné pásma
letiska. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. novembra,“

vysvetlil O. Brendza. Túto skutočnosť bolo možné zapracovať do územného
plánu a tým mesto splnilo podmienky pre vydanie územného rozhodnutia na
obchvat, resp. preložku cesty I/15. „Táto investícia je pre
mesto bytostne dôležitá. Stropkov sa nachádza na hlavnom severo-južnom
ťahu a centrum mesta je preťažené tranzitnou dopravou. Po vydaní územného
rozhodnutia sa dostávame do štádia, kedy bude potrebné nájsť pri
realizácii projektu spoločnú reč s vedením Slovenskej správy ciest a
Ministerstva dopravy a hľadať zdroje na výstavbu,“

priblížil primátor. Prioritou Stropkovčanov je dostať obchvat do
zásobníka investičných akcií SSC a následne získať zdroje na
financovanie obyvateľmi mesta dlhoočakávaného projektu.

Investície v stropkovskej samospráve v minulom roku dosiahli výšku
takmer dva milióny eur

Na poslednom riadnom zastupiteľstve mesta Stropkov ešte v uplynulom roku
poslanci na tému verejných financií odhlasovali nielen záverečnú úpravu
minuloročného rozpočtu, ale jednohlasne podporili aj návrh tohtoročného
rozpočtu. Mestský rozpočet roku 2017 po poslednej úprave predstavuje sumu
9 426 540 eur.
Samospráve sa z vlastných zdrojov podarilo investovať do rozvoja Stropkova
takmer 1,5 mil. eur, mesto nezaostávalo ani v realizácii projektov. Jedným
z úspešných je aj zisk takmer 500 tisícového finančného balíka
z eurofondov na rekonštrukciu Materskej školy na ul. Matice slovenskej.
Investičné akcie uplynulého roka 2017 zhrnul v záverečnej reči primátor
Ondrej Brendza. „V tomto roku sme sa vo veľkom rozsahu zamerali
na rekonštrukciu miestnych komunikácií, parkovísk, cintorínov a
revitalizáciu verejných priestranstiev a športovísk. Do infraštruktúry
išlo 390 tisíc eur, na cintoríny 180 tisíc, modernizácia vozového parku
mestského podniku Služba stála 170 tisíc, do zimného štadióna sme
investovali 85 tisíc. Nemalé prostriedky išli na rozšírenie siete
verejného osvetlenia, oplotenie športovísk, rekonštrukciu plavárne, malý
lyžiarsky vlek, futbalový štadión a vybudovanie dvoch nových detských
ihrísk.“

Po dlhých rokoch na strane mesta a strane majiteľov nehnuteľností
v blízkosti farského kostola na Námestí SNP došlo k dohode na ich
výkupe, načo bolo z rozpočtu vyčlenených 200 tisíc eur, rovnaká suma je
rozpočtovaná aj na rok 2018.

Odpadové hospodárstvo v tomto roku čakajú novinky

Rozpočet na aktuálny rok ráta s príjmami vo výške 9 059 482 eur.
Najvýznamnejšou investíciou bude projekt budovania skládky biologicky
rozložiteľného odpadu financovaný z eurofondov v celkovej výške
1,1 mil. eur. V rámci projektu bude vybudovaný objekt skládky s potrebnou
technológiou a strojovým vybavením.
Okrem eurofondov chce do odpadového hospodárstva samospráva investovať aj
z vlastného vrecka.
Samospráva sa pri otázke zlepšenia možnosti odpadových stojísk v uliciach
mesta rozhodla staviť na podzemné smetné kontajnery. „Novinkou
pre Stropkovčanov by mali byť dve nové polopodzemné stojiská na komunálny
a separovaný odpad. Mesto očakáva prínos v podobe zefektívnenia zberu a
vývozu odpadu a nemenej dôležitý bude aj estetický prínos nových objektov
v zastavaných lokalitách, ako aj šetrenie verejného priestoru, ktorý
môžeme využiť napríklad na rozšírenie parkovacích
miest,“
uviedol primátor. Nové polopodzemné stojiská
samosprávu vyjdú na zhruba 80 tisíc eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter