Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nový školský rok 2018/2019 v stropkovských školách

Nový školský rok sa začína 1. septembra 2018, školské vyučovanie
3. septembra. Prvý polrok nového školského roka sa skončí 31. januára
2019. Školské vyučovanie sa v druhom polroku začne 4. februára 2019 a
skončí sa v piatok 28. júna 2019.

Brány škôl otvorili aj stropkovské školy a slávnostne sa nový
školský rok otvoril tento pondelok. Svojich žiakov po prázdninách privíta
ja Základná umelecká škola F. Veselého i Súkromná základná umelecká
škola v Stropkove.
Bránu školy po prvý krát prekročilo aj takmer 160 prváčikov, z tohto
počtu 68 prvákov na ZŠ Mlynskej, 20 prváčikov na CZŠ sv. Petra a Pavla,
27 žiakov prvého ročníka na ZŠ Hrnčiarskej a 42 na ZŠ Konštantínovej.
Práve ZŠ Konštantínova otvorila v tomto školskom roku aj triedu s nultým
ročníkom, ktorú bude navštevovať 13 žiakov.
„ZŠ Hrnčiarska je po materiálnej aj personálnej stránke
pripravená na otvorenie školského roka 2018/2019. Pre školu pribudol nový
školský obvod Vyšná Olšava pre žiakov II. stupňa,“

uviedla zástupkyňa ZŠ Hrnčiarska v Stropkove. Došlo aj k personálnym
zmenám a Mgr. Mariána Vasilka v riaditeľskom kresle vystriedal Mgr.
Alexander Skala.
Nový školský rok pre CZŠ sv. Petra a Pavla začína s optimizmom, hlavne
kvôli veľkej udalosti uplynulých dní, ktorou je blahorečenie Anny
Kolesárovej. V tejto súvislosti bude škola v duchovnej oblasti žiť počas
celého školského roka, bude žiť odkazom tejto mučeníčky za čistotu.
„Vo vzdelávacej oblasti sa budeme snažiť pozdvihnúť
čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť našich žiakov,
z toho dôvodu sme reagovali na výzvu ministerstva školstva a podali
žiadosť o nenávratný finančný prostriedok podporujúci tieto potrebné
kompetencie žiakov. Veľmi sa tešíme na nových dvadsiatich prváčikov,
z toho 2 v špeciálnej triede. Niektorých z nich sme bližšie spoznali
v letnom tábore,“
uviedla riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla
M. Karašinská a dodáva, že na základe prejavených zručností počas
zápisu, ktorý sa konal v apríli, môže smelo skonštatovať, že školu
opäť posilnia veľmi šikovní a nadaní žiaci.
„Teší nás, že počet našich žiakov mierne stúpne a že
spoločenstvo učiteľov, ktoré sa koncom augusta duchovne pod vedením kňaza
posilnilo v Augustineu v Bardejovských Kúpeľoch, je už niekoľko rokov
stabilizované a zomknuté. Takže do nového roka vstupujeme s nádejou, že
sa nám podarí odovzdať našim žiakom nielen kvalitné vedomosti, ale aj
pravé kresťanské hodnoty,“
dodáva.
Školský rok 2017/2018 bol pre ZŠ Mlynskú i jej žiakov, ako aj
pedagogických zamestnancov úspešný. Zapojili sa do troch veľkých
národných projektov. Jeden z projektov sa zaoberá deťmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia, rieši ich sociálne postavenie, spolupracuje
s rodinou a vychádza z individuálneho prístupu v edukačnom procese.
Druhým projektom je projekt Duálneho vzdelávania, ktorý je nasmerovaný
k orientácii a motivácii žiakov k odbornému vzdelávaniu. Pedagogický
zamestnanci sa zapojili do projektu „IT Akadémia vzdelávania
21. storočia“.
„Naša škola je organizátorom najväčšieho počtu školských,
okresných, ale aj krajských športových súťaží, predmetových olympiád a
kultúrnych podujatí. Naši žiaci v rámci týchto súťaží dosahovali
veľmi pekné výsledky,“
uviedla A. Vidiščáková.
Ako ďalej uvádza, škola v rámci modernizácie a skvalitňovania
edukačného procesu životného prostredia a pracovných podmienok investovala
aj do materiálno – technického zabezpečenia. Sprevádzkovala sa činnosť
interaktívnych tabúľ a nových katedier v rámci primárneho
vzdelávania.
Triedy druhého stupňa budú od nového školského roka 2018/2019 vybavené
novými katedrami a taktiež žiaci 5. a 6. ročníka budú pracovať
s novými interaktívnymi tabuľami. Pokračovala modernizácia a
rekonštrukcia oplotenia školy, boli vylepšené podmienky v školskom parku
osadením nových lavičiek a vydláždením priestorov v okolí a pod
lavičkami, rozšírením detského ihriska o pyramídu pre detské hry.
Na ihrisku Detský svet bol postavený nový altánok, ako zelená trieda,
ktorý budú od nového školského roka 2018/2019 môcť žiaci využívať
v rámci školských i mimoškolských aktivít a taktiež v popoludňajšej
činnosti aj žiaci ŠKD. V školskej jedálni sme modernizovali a opravili
výťah pre potreby zásobovania ŠJ.
„Na záver chcem skonštatovať, že minulý školský rok bol pre
ZŠ Mlynská veľmi úspešný, o čom svedčia mnohé ocenenia pre školu,
veľa pekných úspechov na úrovni Majstrovstiev Slovenskej republiky a to
školský vicemajster Slovenska v kategórii dievčat v štvorkovom volejbale,
umiestnenie v trojkovom volejbale a ďalšie. Za všetky športové aktivity a
výsledky našich žiakov škola získala športový materiál, ako ocenenie
práce od MŠVVaŠ SR v hodnote 5 000,- €,“
informovala A.
Vidiščáková a dodala, že ZŠ Mlynská v Stropkove sa v školskom roku
2018/2019 bude aj naďalej zapájať do projektov, vyhľadávať a podporovať
žiacke talenty.
„Taktiež dúfame, že budeme pokračovať v rôznych školských
aj mimoškolských aktivitách a dosiahneme výsledky porovnateľné s minulým
školským rokom,“
uzavrela.
Uplynulý školský rok na ZŠ Konštantínovej sa niesol v znamení
20. výročia vzniku školy. Pre nový školský rok sú pripravené projekty
„Inklúzia v ZŠ Konštantínova“ ako aj projekt „Modernizácia
učební“ v spolupráci s mestom Stropkov.
„Dobrou správou je, že krytá plaváreň prešla
rekonštrukciou, má novú strechu a mnoho iných noviniek, medzi ktoré určite
patrí nový tobogan. Slávnostné otvorenie plavárne je naplánované na
18. septembra, už teraz sa veľmi tešíme,“
povedal riaditeľ
školy R. Jankanič.
Počas nového školského roka 2018/2019 sa bude konať testovanie piatakov,
ktoré sa uskutoční 21. novembra, vo všetkých základných školách
Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a
maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia aj žiaci so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných
podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Konať sa bude aj celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov, ktoré sa
uskutoční v dňoch 3. až 4. apríla 2019.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter