Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nový školský rok 2018/2019 v stropkovských materských školách

Materská škola na ul. Matice slovenskej otvorila v tomto školskom roku
osem tried, z toho jedna trieda v elokovanom pracovisku na Bokšanskej ulici.
Túto MŠ v súčasnosti navštevujú deti od 2 do 6 rokov, prednostne boli
prijaté deti v predškolskom veku a deti s odloženou povinnou školskou
dochádzkou.

MŠ v tomto školskom roku prekročila najvyšší počet detí, počet
detí sa oproti minulému školskému roku zvýšil o 6 detí. MŠ v rámci
projektu „Obnova budovy materskej školy“ prešla rekonštrukciou, počas
ktorej boli vymenené okná a dvere. Zateplená bola strecha i samotná budova.
Vybudoval sa chodník k triedam a oddychové lavičky, počas prázdnin boli
nainštalované detské športové zostavy. Budova exteriéru MŠ je
monitorovaná 5 kamerami monitorovacieho kamerového systému.
V novom školskom roku sa MŠ plánuje zapojiť do projektu o rozšírenie
kapacity elokovaného pracoviska v Bokši, pretože je vysoký záujem zo
strany rodičov. Možnosťou by tiež bola špeciálna trieda, alebo
integrovaná trieda pre deti handicapované so zámerom zamestnať špeciálneho
pedagóga a pedagogického zamestnanca.
MŠ Matice slovenskej je v tomto školskom roku jubilujúcou materskou školou.
Uplynulo už neuveriteľných 50 rokov od začatia jej prevádzky a oslavy sú
naplánované na október, prípadne november 2018.
Materská škola na ul. A. Hlinku má 7 tried s celkovým počtom 171 detí,
z toho na elokovanom pracovisku na Vranovskej ulici je 25 detí.
Zmenou v tomto školskom roku je ukončenie nájomnej zmluvy s Arcidiecéznou
charitou Košice, ktorá prevádzkovala denný stacionár v jednej z tried
MŠ. Vznikla tak siedma trieda, v ktorej je 23 detí. Areál materskej školy
je potrebné rozšíriť o nové detské zostavy. Vnútorné vybavenie tried je
dopĺňané a modernizované. Okná sú v dezolátnom stave a ohrozujú
bezpečnosť detí, no ich výmenu, vzhľadom na nízky rozpočet, nie je
možné uskutočniť vo väčšom rozsahu. „Aktuálne nemáme pripravený
žiadny projekt jej rozsiahlejšej rekonštrukcie. Do budúcna to bude určite
potrebné riešiť, ale v tomto roku už nie. Mesto má snahu hľadať zdroje a
možnosti na tento účel, prípadne aj investovať z vlastných prostriedkov
v rámci možností,“ povedal primátor mesta O. Brendza.
Ako uviedla riaditeľka MŠ A. Hlinku Ľ. Hecková, veľmi sa teší, že sa
materská škola vrátila do pôvodného stavu, a že zrušením stacionára
vznikla nová trieda, na rekonštrukciu ktorej prispelo dotáciou aj mesto
Stropkov.
„Výmena okien je potrebná, požadujeme výmenu už dlhšiu dobu,
nedá sa však urobiť všetko naraz. Budeme trpezlivo čakať. Sme radi, že sa
nám zrušením stacionára trieda vrátila, pretože už bola schválená
povinná predškolská dochádzka. Rodičia sú s triedou maximálne spokojní
a veľmi sa im páči,“
povedala Ľ. Hecková a dodala, že sa
chce aj touto cestou poďakovať vedeniu mesta Stropkov, ako zriaďovateľovi
materskej školy a tiež mestskému podniku Služba za zrealizované práce.
Na elokované pracovisko na Vranovskej ulici bola poskytnutá dotácia vo
výške 10 tisíc eur a použitá bola na výmenu okien, dverí, opravu
strechy, vstupného chodníka.
Na zariadenie novej triedy a rekonštrukciu kúpeľne bola poskytnutá
účelová dotácia vo výške takmer 6 300 Eur. Zakúpené boli multifunkčné
zariadenia, notebook, doplnil sa didaktický materiál a hračky do novej
triedy. Zrekonštruovali sa tri kuchynské linky. Novozriadená trieda bola
vymaľovaná, tiež spálňa, šatňa i umyváreň. Zakúpený bol nový
nábytok do kancelárie zástupkyne MŠ, sedacia súprava do kancelárie
riaditeľky MŠ.
V novej triede boli vymenené šatňové a kúpeľňové skrinky v novej
triede a na elokovanom pracovisku. Položená bola plávajúca podlaha v chodbe
na elokovanom pracovisku, vymaľovali sa chodby, kúpeľňa a opravilo sa WC
zariadenie pre zamestnancov. Školský dvor sa doplnil o nové lavičky pre
deti. Zakúpené boli tiež nové koberce a podlahová guma do novej triedy a
tiež nové dvere.
MŠ nebola v uplynulom školskom roku zapojená do žiadnych projektov a do
nového školského roka plánuje podľa finančných možností výmenu okien a
dverí na budove, zateplenie budovy, opravu strechy a doplniť didaktický
materiál, preliezačky, náradie i renováciu školskej jedálne.
MŠ A. Hlinku sa aj naďalej plánuje venovať ľudovým zvykom, tradíciám
v našom regióne, vytvárať a rozvíjať cit detí ku krásam svojho
regiónu, prírody, ľudového umenia a kultúrneho dedičstva našich
predkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter