Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Novovymenovaní riaditelia základných škôl chcú priniesť pozitívne zmeny

<h3>Peter Gombár nadviaže na športovú tradíciu „dvojky“

Nový riaditeľ v ZŠ na Mlynskej Mgr. Peter Gombár už vo vedení tejto
školy pôsobil. Na prelome milénia bol zástupcom riaditeľa. Po vyše
desiatich rokoch sa do školy vracia na vedúcu funkciu. 55-ročný pedagóg a
futbalový tréner vyhral voľby o jediný hlas pred niekdajším riaditeľom
Ing. Michalom Jancurom. Ten aj po odchode z funkcie ostáva pôsobiť v tejto
škole. Peter Gombár priznáva, že dôvera výberovej komisie ho príjemne
prekvapila. Prečo sa vlastne rozhodol kandidovať? Po dlhšom zamyslení
odpovedal: „V prvom rade to bola určitá motivácia
k napredovaniu a skvalitňovaniu svojej pedagogickej činnosti, ale
i zdokonaleniu sa v oblasti riadenia. V škole som prežil určité obdobie,
na ktoré mám pekné spomienky. Samozrejme kolektív sa omladil, a je to
kolektív skúsených a ambicióznych pedagógov.“
Od
minulotýždňového vymenovania sa zoznamuje s agendou, v škole prebieha
fyzická inventúra a všetky činnosti spojené s preberaním funkcie. Školu
v súčasnosti navštevuje 528 žiakov a pracuje tam 58 pedagogických a
nepedagogických zamestnancov. Okruh najbližších spolupracovníkov Peter
Gombár v súčasnosti meniť neplánuje – jeho zástupcami naďalej
ostávajú Mgr. Mária Gabaľová, Mgr. Slávka Nemcová a Mgr. Patrik Alexík.
Nový riaditeľ chce budovať na bohatej tradícii „dvojky“.
„Prakticky od svojho vzniku bola škola zameraná na športovú
činnosť. Počas svojej histórie dosahovala dobré výsledky v oblasti
vzdelávania, záujmovej činnosti, ale hlavne v oblastí prípravy mladých
športovcov – volejbalistiek a futbalistov, čo nám závideli na celom
Slovensku. Nadobudol som pocit, že sa tu žiada oživiť vzťah smerom
k športovej príprave športových tried. Na druhej strane, škola sa
zameriava aj na iné druhy športov v rámci záujmovej činnosti pre
všetkých žiakov, čo hodnotím ako pozitívum. Na tradícii chcem budovať aj
naďalej. V každom prípade, je potrebné pokračovať v rozbehnutej tvorivej
práci – je tu rozbehnutý aj program jazykovej výučby,“

priblížil Peter Gombár. V úvode rozhovoru naznačil, že motívom pre jeho
kandidatúru boli aj iné dôležité otázky, ktoré by chcel počas svojho
pôsobenia vyriešiť. Konkretizovať ich nechcel, na druhej strane, ich
riešenie je jednou z jeho priorít. „Čo sa týka spôsobu
riešenia, odpoveď na túto otázku by bola z mojej strany veľmi predčasná.
Čas ukáže a ten je najlepším lekárom. V takomto veľkom kolektíve sa
problémy samozrejme vyskytnú, ale myslím si, že ich dokážeme vzájomným
pochopením, toleranciou a profesionálnym prístupom
vyriešiť,“
dodal riaditeľ.

Marián Vasilko zapracuje na imidži školy

Od 1. decembra bol do funkcie riaditeľa ZŠ na Hrnčiarskej vymenovaný
Mgr. Marián Vasilko. Najstaršia škola v meste sa dlhodobo borí
s problémom poklesu žiakov a aj preto je jedným z cieľov nového
riaditeľa zastaviť tento trend a vytvoriť v škole podmienky, ktoré by
zvýšili jej atraktivitu. „V prvom rade chcem poďakovať
bývalej riaditeľke Mgr. Kataríne Smaržikovej a zástupkyni Mgr. Monike
Šmilňákovej za ich doterajšiu činnosť. Moje poďakovanie tiež patrí
všetkým, ktorí mi verili a ktorí ma podporili v mojej kandidatúre. Nebolo
to pre mňa ľahké rozhodnutie, verím však, že som sa rozhodol správne.
A čo bolo hlavnou motiváciou pre moju kandidatúru? Predovšetkým zmeniť
pohľad na našu školu, zlepšiť komunikáciu medzi vedením školy a
zamestnancami, zmodernizovať materiálno-technické vybavenie školy tak, aby
sme sa stali modernou vzdelávacou inštitúciou,“
priblížil
svoje priority nový riaditeľ. Svoje vymenovanie vníma zároveň aj ako
veľkú zodpovednosť, tak vo vzťahu k žiakom, ako aj k 41 zamestnancom
školy a rodičom. Zlepšiť chce aj jej imidž. „V podvedomí
verejnosti sme vnímaní len ako škola so špeciálnymi triedami. Len málokto
vie, že máme aj plnohodnotné klasické triedy 1. až 9. ročníka, tak ako
aj v ostatných školách. Keďže je v nich menej žiakov, vládne tam priam
rodinná atmosféra a každému z nich sa pedagógovia môžu venovať aj
individuálne. Toto je jedna z výhod našej školy, čo si máloktorý rodič
uvedomuje. Treba povedať, že naši žiaci dlhodobo dosahujú veľmi dobré
výsledky v súťažiach a olympiádach či Testovaní 9, čo svedčí
o kvalite našich pedagógov. Veľmi ma teší, keď počujem od pedagógov zo
stredných škôl, že žiaci našej školy patria medzi
najlepších,“
zdôraznil M. Vasilko. Je si vedomý, že
z hľadiska atraktivity je ZŠ na Hrnčiarskej za ostatnými školami v meste.
Dlhodobo sa k nim navyše hlási menej žiakov. „Chcel by som,
aby v areáli našej školy bolo vybudované moderné multifunkčné ihrisko,
ktoré by bolo dostupné aj širokej verejnosti. Potešujúcou správou je, že
bol schválený projekt na rekonštrukciu telocvične, ktorý by mal byť
realizovaný v budúcom roku. Ďalším z cieľov bude k už existujúcej
počítačovej a multimediálnej učebni s interaktívnymi tabuľami doplnenie
vybavenia kabinetov výpočtovou technikou s pripojením na internet,
dobudovanie wifi siete pre všetky triedy tak, aby každý pedagogický
zamestnanec mohol využívať internet vo vyučovacom procese.“

Ako hlavné riziká rozvoja školy vníma dlhodobý demografický pokles,
nedostatok peňazí na investície, všeobecný pokles príjmov
i v súčasnosti často skloňované odmeňovanie zamestnancov v školstve.
Napriek tomu v škole ponúkajú viaceré „bonusy“ ako prilákať
žiakov – bezplatné stravovanie v školskej jedálni, dvakrát ročne
nákup školských pomôcok, úhrady cestovného žiakom zo spádových
obcí.
Po nástupe prebehla na škole aj jedna personálna zmena. Doterajšia
zástupkyňa Mgr. Monika Šmilňáková podala žiadosť o uvoľnenie
z funkcie. Jej nástupcom sa stal Mgr. Kamil Korekáč, druhou zástupkyňou
ostala Mgr. Eva Ďurajková. „Som si vedomý, že ma čaká veľa
náročnej práce, ale verím, že vzájomnou spoluprácou zriaďovateľa,
rodičov a zamestnancov školy sa nám podarí prekonať prekážky a škola
získa opäť dobré meno v povedomí obyvateľov mesta, ktoré mu bezpochýb
patrí. Mojím želaním je, aby sme domov, ale aj ráno do práce či školy,
chodili usmiati a spokojní,“
povedal na záver M. Vasilko.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter