Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Noví vlastníci nehnuteľností, daňové priznanie treba podať do konca mesiaca

Ak ste sa v minulom roku stali vlastníkom nehnuteľnosti, nezabudnite
podať daňové priznanie. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je
potrebné doručiť na príslušný mestský alebo obecný úrad do stredy
31.januára 2018.

Toto daňové priznanie musí podať každá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá v predchádzajúcom roku nadobudla nehnuteľnosť alebo u nej
došlo k zmene z titulu vlastníctva k nehnuteľnosti. Daňovník,
u ktorého k žiadnej zmene nedošlo, daňové priznanie podávať nemusí.
„Daň z nehnuteľností tvoria tri dane. Presnejšie daň
z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov
v bytovom dome. Predmetom týchto daní sú všetky nehnuteľnosti okrem tých,
ktoré sú v zmysle zákona o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady oslobodené. V prípade
oslobodenia od dane ide v zmysle zákona napríklad o oslobodenie pozemkov,
stavieb, bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve tej obce, ktorá je
zároveň správcom dane,“
vysvetlil Michal Kaliňák hovorca a
tajomník rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska. Ďalej doplnil, že
od dane sú zo zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady tiež oslobodené pozemky a stavby vo vlastníctve
iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a
imunitu podľa medzinárodného práva, a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej
republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť, ale aj napríklad
pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských
spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na
vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov.
Oslobodenie sa vzťahuje aj na pozemky, stavby alebo ich časti vo vlastníctve
verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych
vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na
vedeckovýskumné účely, a tiež napríklad pozemkov a stavieb alebo ich
časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace
na vedeckovýskumné účely.
„Okrem daňových oslobodení ustanovených zákonom môžu byť
od dane z nehnuteľností oslobodené aj tie nehnuteľnosti, ktoré si mestá
alebo obce určia vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Samosprávy tak
môžu vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach určiť ďalšie
podmienky zníženia dane alebo oslobodenia od dane. Napríklad vo vzťahu
k seniorom, osobám so zdravotným postihnutím a podobne.“
Ak
daňovník nepodá daňové priznanie v lehote ustanovenej zákonom, správca
dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur,
najviac však do 3 000 eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter