Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nové projekty podporujú zamestnanosť znevýhodnených uchádzačov o prácu

<p>Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie majú možnosť zamestnať sa aj
v rámci niekoľkých zaujímavých projektov. Riaditeľ Odboru služieb
zamestnanosti ÚPSVaR Stropkov Juraj Bičej ozrejmil, kto vlastne do tejto
kategórie spadá.</p>

<p><strong><em>„Ide o ľudí mladších ako 26 rokov, starších ako
50 rokov, občanov vedených v evidencii dlhšie ako 12 mesiacov, občanov,
ktorí dosiahli nižšie vzdelanie ako odborné, teda absolvovali len základnú
školu alebo bývalé dvojročné učilištia, občanov, ktorí mali pred
zaevidovaním na úrade práce trvalé zamestnanie menej ako 12 mesiacov,
štátnych príslušníkov cudzích krajín, osamelých občanov, ktorí žijú
v domácnosti s osobou mladšou ako desať rokov a občanov so zdravotným
postihnutím.“</em></strong> Absolventom škôl odporúča v prvom rade
absolventskú prax, ktorá trvá šesť mesiacov a pracovná doba je štyri
hodiny denne. Úrad práce prepláca zamestnávateľovi okolo 140 eur mesačne.
Prvým predpokladom je, že absolvent musí byť minimálne mesiac evidovaný na
úrade práce. Pre mladého človeka je takáto forma zamestnania často prvým
kontaktom s pracovným životom. Na absolventskú prax, hoci tá nie je
podmienkou, nadväzuje národný projekt Praxou k zamestnaniu.
<strong><em>„Absolvent už nie je platený úradom práce, ale na polovičný
pracovný úväzok ho prijíma zamestnávateľ. My po dobu deväť mesiacov
preplácame 95 percent z celkovej ceny práce, zamestnávateľ má nárok aj
na takzvané mentorské, ktoré slúži na zaškolenie zamestnanca. Dostáva ho
pracovník, ktorý ho zaúča. Mentorské preplácame maximálne šesť
mesiacov. Absolvent zaradený do tohto projektu musí byť v evidencii
nezamestnaných najmenej šesť mesiacov a musí mať od 25 do
29 rokov,“</em></strong> ozrejmil J. Bičej a doplnil, že projekt funguje od
septembra tohto roku. Obdobný, pri ktorom ÚPSVaR prepláca 80 percent
z celkovej ceny práce po dobu šesť mesiacov, sa týka taktiež vekovej
kategórie do 29 rokov, rozdiel je v tom, že ide už o plný pracovný
úväzok. Podmienkou je, že zamestnávateľ má povinnosť zamestnávať
prijatého človeka ešte ďalšie tri mesiace. Ďalší projekt pod názvom
Šanca na zamestnanie, ktorý beží ešte len od 1. októbra 2015, sa
vzťahuje na znevýhodnených nezamestnaných bez obmedzenia veku. Je určený
pre obce a organizácie nimi zriadené, ale aj pre vyššie územné celky a
nimi zriadené organizácie. <strong><em>„Projekt spočíva v tom, že
zamestnávateľ zamestná znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na deväť
mesiacov a úrad práce mu prepláca 95 percent z celkovej ceny práce a
taktiež takzvané mentorské dvakrát za spomínané obdobie. V podstate tento
projekt nadväzuje na národný projekt Práca vo verejnom záujme, ktorý
skončil v septembri tohto roku. Je určený pre ľudí, ktorí chcú pracovať
v danej obci, škála zamestnaní, ktoré môže obec poskytnúť, je veľmi
široká, nejde teda len o verejnoprospešné práce,“</em></strong>
vysvetlil J. Bičej a doplnil, že všetky potrebné informácie nájdu
záujemcovia na webovej stránke ÚPSVaR. Spomínané projekty sú určené len
pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Nás zaujímalo, aké
možnosti majú tí ostatní. <strong><em>„Nezamestnaným, ktorí nespadajú
do kategórie znevýhodnených, môžeme poskytnúť napríklad rekvalifikačné
kurzy, alebo prostriedky na samostatnú zárobkovú činnosť. V takomto
prípade musí uchádzač spĺňať niekoľko podmienok. V prvom rade musí
byť evidovaný na úrade práce najmenej tri mesiace, v posledných ôsmich
rokoch mu nesmel byť poskytnutý príspevok na podnikanie a v konkrétnej
živnosti musí podnikať najmenej tri roky. V súčasnosti predstavuje
príspevok na podnikanie sumu 4 700 eur.“</em></strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter