Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nové pracovné miesta by mohli vzniknúť aj v poľnohospodárstve, či potravinárstve

Vysoký podiel neaktívnej pracovnej sily s nízkymi zručnosťami je
potrebné priebežne vzdelávať a postupne začleňovať na trh práce
s využitím medzitrhu práce prostredníctvom sféry sociálnej ekonomiky.

Okres má potenciál realizovať sociálne podniky najmä vo väzbe na
poľnohospodárstvo a potravinársku výrobu, či stavebné a iné remeselné
služby. Je preto potrebné podporiť aktivity v poľnohospodárstve,
pestovaní rastlín a ovocných stromov a chov dobytka. Podporiť výrobu
lokálnych výrobkov, či pestovanie liečivých bylín, čajov, ale tiež
výrobky z mlieka, mäsa, múky. Potenciál majú aj remeselné výrobky a
výrobky z dreva. Podporiť tiež treba služby pre komunálnu a
podnikateľskú sféru.
„Okres Stropkov má menej ornej pôdy a viac pasienkov a máme
teda oveľa väčší stav dobytku i hydiny. S tým súvisí aj fakt, že sa
vyvážajú živé teľatá. Tu sa priamo ozvali farmy, že chcú investovať do
bitúnkov, do mliekarní a ďalších opatrení, preto neexistuje dôvod, prečo
by sa práve táto oblasť nepodporila. Je to tradičná oblasť, ktorá úzko
súvisí so životným prostredím, ktoré je v okrese čisté s potenciálom
pre rozvoj cestovného ruchu,”
uviedol A. Marcinčin, poradca
ministra financií SR.
Pomerne dosť veľa obcí chce vybudovať sociálny podnik a zamestnanosť má
pomerne veľké čísla. Závisí to od podpory štátu, od vodozádržných,
či protipovodňových opatrení, ktoré sa veľmi týkajú tohto okresu, ale aj
riešenia vlastných potrieb vlastnou firmou, dobrým príkladom je práve
mestský podnik Služba. „Čo sa sociálnych podnikov týka, je to
náročnejšie na organizáciu, pretože často krát pracujete so
zamestnancami, ktorí nie sú disciplinovaní, ktorí nemajú pracovné návyky,
no na strane druhej viacero miest už dnes pochopilo, že tých ľudí inde ani
nenájde,”
povedal A. Marcinčin a dodal, že je dôležité
s týmito ľuďmi pracovať, aby po roku, dvoch, mohli fungovať na trhu
práce. Ak chceme posilniť lokálnu ekonomiku, spotrebu a dopyt, tak to nie je
možné založiť na sociálnych dávkach. Musí to byť jednoducho založené
na reálnych príjmoch obyvateľov. Jeden efekt teda je, že vytvárame nejaký
produkt, druhým je rekvalifikácia, vzdelanie a tréningové centrum.
„Tretím efektom je, že si vlastne podporujete budúcu pracovnú
silu a spotrebu. Budujú sa tiež návyky, akými je dochádzanie detí do
škôl a pod.,”
myslí si A. Marcinčin.
V rámci opatrení vyplývajúcich z akčného plánu (AP) sa vytvorí centrum
pre podporu rozvoja okresu Stropkov s pracovnými miestami, kde budú ľudia
podávať pomocnú ruku pri príprave projektových zámerov a riadiť a
koordinovať ostatné aktivity v rámci AP.
„V prvom rade hovoríme o podpore veľkých podnikov.
Niekoľkokrát bola spomínaná Tesla Stropkov, ktorá je strategickým
zamestnávateľom a ktorý potrebuje pomoc s rozšírením a zlepšením
technologického vybavenia, ale tiež podpora malých a stredných podnikateľov
a podnikov, ktorí sú absolútnym základom v tomto okrese pre súčasnú
zamestnanosť a rozvoj budúcej zamestnanosti. Opatrenia sa týkajú budovania,
alebo rozširovania podnikov, budovania nových technológií, prevádzkových
priestorov, školiacich stredísk, ale tiež opatrenia, ktoré sa týkajú
ďalšieho rozvoja hnedého priemyselného parku v meste
Stropkov,”
priblížila K. Smatanová.
Uviedla ešte, že opatrenia týkajúce sa potravinárstva a pôdohospodárstva
sú veľmi dôležité, pretože okres Stropkov je veľmi silný, čo sa týka
rastlinnej výroby. „Je tu veľký potenciál, ktorý sa dá
ďalej zhodnotiť, hlavne rozvoj špeciálnej rastlinnej výroby, biofariem a to
prostredníctvom nákupu ďalšej technológie. Je tu tiež potenciál pri
rozširovaní živočíšnej výroby s určitými limitmi a s dôrazom na
finalizáciu produktov z mäsa a mlieka,”
dodala. Štátne
opatrenia podporované vládou SR boli naplánované a naformulované
v rôznych oblastiach. Týkajú sa poľnohospodárskych subjektov a
potravinárstva i podpory mladých poľnohospodárov. Ďalšou sériou
opatrení je znižovanie byrokracie pre podnikateľov a zjednodušenie
prístupnosti legislatívy.
„Z pohľadu AP v otázke integrácie marginalizovaných
rómskych komunít (MRK) je možné vidieť dva piliere. Ide o zapájanie MRK
do pomocných profesií, vytváranie ďalších priestorov na zamestnanie vo
väzbe na striebornú ekonomiku, či cestovný ruch. Ide o vytváranie
pilotných projektov pre čistiace práce, či údržbu turistických
chodníkov,”
uviedla Smatanová.
Poskytovanie služieb zamestnanosti sa tiež týka balíka Cesta na trh práce
II, ktorý má byť nápomocný hlavne pre dlhodobo nezamestnaných
prostredníctvom Úradu práce. Stabilizácia ľudí a pracovnej sily v okrese
sa docieli zvyšovaním aktraktivity územia a zlepšovaním podmienok na
život. Dostupné musia byť sociálne a zdravotnícke služby aj ich
kvalita.
Pri spočítaní projektových zámerov z jednotlivých zdrojov financovania
všetky tieto aktivity presahujú hranicu zhruba 70 miliónov eur. Vzhľadom na
veľkosť tohto okresu naň pripadá relatívne malý regionálny príspevok,
ani nie 2 mil. eur po dobu 5 rokov, ktorý je rozdelený s dôrazom na
podporu podnikateľských aktivít pri vzniku sociálnych podnikov a iné
aktivity, na ktoré nie sú momentálne financie zo štátneho rozpočtu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter