Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nová povinnosť prevádzkovateľov vozidiel dočasne vyradených z evidencie

<p>Dňa 1. januára 2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke. Novela reagovala aj na množstvo prípadov, kedy
prevádzkovatelia dočasne vyradených vozidiel po uplynutí dočasného
vyradenia vozidla z evidencie opätovne nezaradili vozidlo do evidencie. Od
1. januára 2016 sa ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa vozidla <strong>do
15 dní od uplynutia lehoty dočasného vyradenia vozidla</strong> písomne
požiadať orgán Policajného zboru o evidenčný úkon –
<strong>o opätovné zaradenie vozidla do evidencie</strong> alebo
<strong>o predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie</strong>
alebo <strong>o vyradenie vozidla z evidencie alebo o prevod držby vozidla
na inú osobu.</strong><br>
V prechodnom ustanovení zákona je tiež ustanovené, že prevádzkovateľ
vozidla dočasne vyradeného z evidencie, ktorému uplynula lehota dočasného
vyradenia do 31. decembra 2015, je povinný najneskôr do 29. februára
2016 písomne požiadať orgán Policajného zboru o evidenčný úkon (jeden
z vyššie uvedených).<br>
Nedodržanie povinnosti prevádzkovateľov vozidiel bude znamenať možnosť pre
orgán Policajného zboru vyzývať ich na splnenie tejto povinnosti, príp. aj
na vyvodenie priestupkovej zodpovednosti (pokuty maximálne do 50 eur
v blokovom konaní a do 100 eur v riadnom konaní).</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter