Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nová legislatívna norma z Bruselu týkajúca sa chovu ošípaných

Vykonávacie nariadenie vydané EÚ z dôvodu zlej nákazovej situácie
v súvislosti s Africkým morom ošípaných, zbystriť by mali aj
poľovníci

Doposiaľ drobnochovatelia, pokiaľ mali ošípanú nepodliehali žiadnej
registrácii. Slovensko plus ďalších päť krajín malo udelenú výnimku. Od
7. novembra nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ, ktoré ruší
predchádzajúce nariadenie komisie. Pre Slovensko teda platí, že každé
zviera musí byť zaregistrované v slovenskom systéme a v tradíciách
zabíjačiek teda narážame na administratívne postupy, ktoré sú pre
bežného chovateľa možno trochu zložité.

„Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie
nových chovov, doposiaľ neregistrovaných v CEHZ) s maximálne jedným kusom
ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka),
prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou
u fyzických osôb – nepodnikateľov,“
informoval riaditeľ
RVPS Svidník Ľubomír Hrišo.
Chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
(RVPS), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR,
š.p. vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky tlačivo „Registrácia
chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“, kde vyplní všetky
náležitosti podľa návodu na vyplnenie a zašle ho do Centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat – ÚPZ v Žiline (CEHZ), ktorá chovateľovi pridelí
a zašle registračné číslo chovu. Pridelené registračné číslo chovu
bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a
pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.
„Pri tejto registrácii RVPS nevykonáva fyzickú kontrolu na
mieste, nepotvrdzuje tlačivo na registráciu, nevypisuje súradnice! Takto
zaregistrovaný chov nevstupuje do analýzy rizík v CEHZ na kontrolu
identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat,“

priblížil Ľ. Hrišo a dodal, že chovy registrované v CEHZ začínajúce
písmenom „D“ sú chovy so špeciálnym režimom, nie sú to klasické chovy
na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné
dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou.
Z tohto chovu nebude možné ošípanú odsunúť do iného chovu.
„RVPS vo Svidníku písomne informovala všetky obecné úrady
v okresoch Svidník a Stropkov o povinnosti registrácie chovateľov
ošípaných požiadala o súčinnosť v súvislosti s oboznámením svojich
občanov resp. chovateľov ošípaných v obci, ako aj zaslanie zoznamov
chovateľov ošípaných v obci na RVPS Svidník. Takže približné čísla
počtu chovaných ošípaných v obciach resp. v okresoch SK a SP poznáme.
Jednotliví chovatelia prichádzajú postupne k nám na RVPS a my im
vychádzame v ústrety priamo pri registrácii chovov,“
uviedol
Ľ. Hrišo.
Toto Vykonávacie nariadenie bolo vydané EÚ z dôvodu zlej nákazovej
situácie v súvislosti s Africkým morom ošípaných (AMO), ktorý bol
zaznamenaný už minulý týždeň blízko hraníc SR s Maďarskom na ich
strane, kde sa nachádzal uhynutý pozitívny diviak len cca 350 m od hraníc.
„RVPS v Rimavskej Sobote ihneď reagovala na tento stav zvolaním
krízového štábu a odbornej verejnosti za účasti vysokých predstaviteľov
ŠVPS SR, veľkochovateľov ošípaných v SR ako aj poľovníckej komory SR,
kde boli prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia AMO. RVPS vo Svidníku
ihneď vydala pre všetky Poľovnícke združenia v okr. Svidník a Stropkov
veterinárne opatrenia pre rok 2019 na monitoring AMO a zníženie denzity
diviačej populácie,“
informoval riaditeľ RVPS Svidník.
Pre užívateľa poľovného revíru sa nariaďuje celoročný intenzívny lov
diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie, lov diviačej zveri je
vykonávaný za účelom monitoringu AMO a znižovania denzity diviačej zveri
v poľovnom revíri. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na poľovné revíri,
v ktorých sa chov a lov diviačej zveri neplánuje. Medzi opatrenia na
zníženie denzity diviačej zveri platí celoročný zákaz prikrmovania
raticovej zveri jadrovým krmivom okrem zveri chovanej vo zverniciach, či
intenzívny lov diviačej zveri na vnadiskách. Dôležitá je asanácia
uhynutej diviačej zveri, dodržiavanie opatrení zabraňujúcimi šíreniu AMO
pri manipulácii s ulovenými diviakmi, ich zvyškami ako aj uhynutými
diviakmi.
Na zreteli treba mať aj opatrenia na odber a predkladanie vzoriek na
vyšetrovanie všetkej ulovenej zveri so zmenami správania a nájdenej uhynutej
diviačej zveri. Pritom za uhynutú zver sa pokladá aj všetka zver usmrtená
inak ako lovom. Vzorku od uhynutej diviačej zveri je nevyhnutné doručiť na
RVPS Svidník do 24 hodín od nálezu kadáveru, alebo najneskôr
v nasledujúci pracovný deň. V prípade, že z uhynutého diviaka nie je
možné odobrať vzorku na vyšetrenie, ohlásiť ihneď túto skutočnosť RVPS
Vo Svidníku.
Potrebné je vykonávať monitoring u diviačej zveri počas celého roka
2019 a viesť dôslednú evidenciu a predkladať mesačne hlásenia o love a
úhyne diviačej zveri podľa usmernení.

POZOR!

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden
pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu (https://www.svps.sk/…kontakty.asp),
pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ
(„D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo
výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter