Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Niektorí poistenci nebudú musieť prísť k posudkovému lekárovi osobne

Od 1. septembra 2019 bude môcť posudkový lekár Sociálnej poisťovne
v niektorých prípadoch určiť, že prítomnosť poistenca alebo
poškodeného nebude pre posúdenie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom
Sociálnej poisťovne vždy potrebná. Zdravotný stav posudkový lekár potom
posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe doložených lekárskych
odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných
stavov, ako napr. ťažkých onkologických prípadov, prípadov po ťažkých
cievnych mozgových príhodách, nevidomých, poistencov po amputácii
končatín a pod. Poistenec bude o možnosti posúdenia zdravotného stavu
v neprítomnosti vopred informovaný, keď o tom rozhodne posudkový lekár.
Ak poistenec napriek tomu prejaví vôľu osobne sa zúčastniť na posúdení
jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, Sociálna poisťovňa mu
vyhovie a predvolá ho.
-sp-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter