Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Nezabudnite zaplatiť povinné zmluvné poistenie

<p>Povinné zmluvné poistenie, nazývané aj zákonná poistka, je osobitný
druh poistenia zodpovednosti za škodu. Konkrétne ide o škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla. Účelom tohto druhu poistenia je zabezpečenie
finančných prostriedkov na úhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového
vozidla iným účastníkom cestnej premávky. Danú problematiku upravuje
zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon).</p>

<h3>Čo je cieľom zákona</h3>

<p>Hlavná myšlienka zákona je ochrana práv poškodených. Zákon preto
ukladá všetkým držiteľom a vlastníkom motorových vozidiel mať
uzatvorené poistenie zodpovednosti, ktorým sú kryté škody a ktoré sú
spôsobené prevádzkou vozidla. Týmto poistením nie sú kryté vlastné
škody, ale škody, ktoré vzniknú tretej (poškodenej) strane. V zákone
podľa § 19 ods. 1 je zároveň zavedený sankčný systém voči tým
držiteľom vozidiel, ktorí si neuzatvorili poistenie zodpovednosti, a to
uložením pokuty od 16,60 € až do 3 319,39 €. Táto právomoc je daná
príslušnému okresnému úradu. Uloženie pokuty má mať nielen sankčný,
ale aj výchovný charakter s cieľom dosiahnuť, aby každý kto má zákonnú
povinnosť, uzatvoril poistnú zmluvu a mal ju uzatvorenú počas celej doby
prevádzky motorového vozidla.</p>

<h3>Kto má povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti</h3>

<p>Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu pri tuzemskom motorovom vozidle má
podľa § 3 ods. 1 zákona:<br>
držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla (t. j. fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v osvedčení o evidencii
ako držiteľ) ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú
sa držba motorového vozidla previedla v ostatných prípadoch ten, kto je
vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom, ak na motorové
vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci,
povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Uzavrieť poistenie
zodpovednosti sa vzťahuje na vozidlá s evidenčným číslom, prípadne
špeciálnych vozidiel pohybujúcich sa po cestných komunikáciách.</p>

<h3>Kedy vzniká povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti</h3>

<p>Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vzniká najneskôr v deň prvého
použitia motorového vozidla. Držitelia a vlastníci si často nesprávne
vysvetľujú moment “prvého použitia motorového vozidla” a
predpokladajú, že keď vozidlo z rôznych príčin nepoužívajú na
premávku na pozemných komunikáciách, nevyplýva pre nich povinnosť mať
uzavreté poistenie zodpovednosti. V prvom rade je potrebné si vymedziť, kedy
je moment prvého použitia motorového vozidla. Pojem „prvé použitie
motorového vozidla” nie je v zákone definovaný, ani sa neuvádza na aký
účel sa má vozidlo použiť. Z platnej judikatúry vyplýva, „…motorové
vozidlo je v prevádzke nielen vtedy, keď sa pohybuje, ale aj vtedy ak stojí,
ale v chode je jeho motor”. Prevádzkou motorového vozidla je aj príprava
na jazdu a bezprostredné úkony po ukončení jazdy, ako aj úkony potrebné na
udržiavanie vozidla. Už samotné uvedenie motora do chodu patrí k prevádzke
motorového vozidla bez ohľadu na to, či sa vozidlo uvedie do pohybu alebo
nie, či sa tak stalo na ceste, prípadne na inom verejnosti prístupnom mieste,
alebo ešte v garáži a či motor uviedol do chodu sám prevádzkovateľ alebo
jeho pracovník. K prvému použitiu vozidla došlo napr. vykonaním
evidenčných úkonov na dopravnom inšpektoráte alebo pri kúpe nového
vozidla opustením areálu predajcu motorových vozidiel a presun vozidla po
vlastnej osi. Poistná zmluva má byť uzatvorená ešte pred prihlásením
motorového vozidla do evidencie, resp. pred vykonaním zmeny v evidencii
vozidiel, t. j. zmena držby.</p>

<h3>Výnimky z poistenia zodpovednosti</h3>

<p>Výnimky z poistenia zodpovednosti zákon nepripúšťa. Zákon však ale
hovorí, v ktorých prípadoch poistenie zodpovednosti nemusí byť
uzatvorené: krádež vozidla – táto skutočnosť musí byť nahlásená
polícii SR dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky<br>
V prípade krádeže vozidla nemusí byť uzatvorené poistenie zodpovednosti
od dátumu oznámenia o krádeži vozidla až do nájdenia vozidla. Po tomto
dátume vzniká povinnosť držiteľovi vozidla uzatvoriť poistenie
zodpovednosti. V prípade dočasného vyradenia vozidla z cestnej premávky je
táto doba daná v rozhodnutí OÚ – odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií. Po uplynutí tejto doby musí byť na vozidlo opäť uzavreté
poistenie zodpovednosti.</p>

<h3>Zánik poistenia zodpovednosti</h3>

<p>Poistenie zodpovednosti okrem dôvodov ustanovených osobitným predpisom
zaniká aj:<br>
zánikom motorového vozidla<br>
zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii
vozidiel,<br>
vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel<br>
prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom<br
/>
vyradením motorového vozidla z cestnej premávky<br>
vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré
nepodliehajú evidencii vozidiel zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo
uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci. Poistenie
zodpovednosti zanikne aj v tom prípade, ak osoba, ktorá má uzatvorenú
poistnú zmluvu s poisťovňou (poistník), nezaplatí poisťovateľovi
(poisťovni, s ktorou má poistník uzatvorenú zmluvu o poistení
zodpovednosti) poistné do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak
v zmluve nebola dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti.
Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. V súvislosti
s uvedeným ustanovením zákona upozorňujeme, že ak držiteľ alebo
vlastník motorové vozidlo nepoužíva, nestačí ak nezaplatí poistné a
poisťovňa mu z toho titulu zmluvu zruší, ale musí poisťovni predložiť
listinu, ktorá ho oprávňuje nemať motorové vozidlo poistené (§ 9 ods.
1 zákona – napr. kópia technického preukazu, rozhodnutie o dočasnom
vyradení motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie vozidiel ODI, potvrdenie polície
o prijatí oznámenia o krádeži vozidla a pod.). Ak poistenie zodpovednosti
zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má
povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 zákona, je povinná uzavrieť
poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším
poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia
s iným poisťovateľom je neplatná.</p>

<h3>Register</h3>

<p>Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) okrem iných činností vedie
v zmysle § 25 zákona aj register poistenia zodpovednosti. Register sa
skladá z údajov o: poistných zmluvách resp. poistených vozidlách –
tieto údaje do SKP poskytujú príslušní poisťovatelia, vozidlách –
tieto údaje do SKP poskytuje centrálna evidencia motorových vozidiel
Ministerstva vnútra SR. Podľa § 25 ods. 3 zákona, ak SKP zistí, že na
vozidlo nebolo uzatvorené poistenie zodpovednosti, oznámi túto skutočnosť
príslušnému okresnému úradu. V praxi to znamená, že SKP porovnáva
údaje z oboch registrov, z ktorých vznikne množina nepoistených vozidiel.
Spôsob párovania vozidiel je veľmi zložitý proces, pri ktorom musia byť
zohľadnené všetky zmeny vykonané poisťovateľom a políciou. Pri
zisťovaní porušenia zákona sú kontrolované všetky uzatvorené poistenia
zodpovednosti k motorovým vozidlám v čase. SKP je povinná oznámiť
okresnému úradu každé porušenie zákona (neexistenciu poistnej zmluvy na
vozidlo). Okresný úrad, organizačný odbor ako príslušný orgán štátnej
správy na úseku poistenia motorových vozidiel na základe oznámenia SKP
zahajuje správne konanie voči držiteľom príp. vlastníkom motorových
vozidiel, ktorí si neuzatvorili zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Správne konanie sa musí začať
voči povinnej osobe do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
okresný úrad dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu
povinnosti došlo. Skutočnú dobu trvania protiprávneho stavu, ktorá má mať
v zmysle zákona vplyv na výšku pokuty, môže okresný úrad presne určiť
až vyžiadaním si relevantných podkladov od držiteľa. Povinnosťou
držiteľov vozidla je informovať poisťovateľov o všetkých zmenách,
ktoré majú vplyv na poistenie. Medzi takéto zmeny možno považovať údaje
o vozidle – evidenčné číslo, VIN kód, číslo osvedčenia o evidencii
vozidla a pod. Pokiaľ držiteľ vozidla nenahlási včas príslušnú zmenu
poisťovateľovi dochádza k stavu, že vozidlo bolo nahlásené na okresný
úrad ako nepoistené aj napriek tomu, že na vozidlo bolo riadne uzatvorené
poistenie zodpovednosti. Je preto aj v záujme samotných držiteľov
nahlasovať príslušné zmeny včas a kontrolovať zhodnosť údajov o vozidle
na poistných zmluvách a dokladoch o vozidle. V prípade, že nie je uvedené
evidenčné číslo vozidla alebo je nesprávne uvedené, toto vozidlo sa
nezobrazí ani vo vyhľadávači poistených vozidiel na stránke SKP.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že môžu nastať aj prípady, kedy si
držiteľ vozidla sám spôsobí situáciu, že je vyzvaný okresným úradom
k preukázaniu poistenia, ktoré v skutočnosti existuje. Avšak kvôli tomu,
že nenahlásil zmeny, ktoré nastali v údajoch o jeho vozidle poisťovni,
bol zbytočne postúpený na okresný úrad.</p>

<p><strong>Rady na záver:</strong> Vodiči pozor! Nezabúdajte, že každé
motorové vozidlo musí byť kryté povinným zmluvným poistením. Poisťovní,
ktoré ponúkajú na trhu produkt povinného zmluvného poistenia je
v súčasnej dobe 11. Kontakty na jednotlivé členské poisťovne nájdete na
internetovej stránke SKP <a href=“http://www.skp.sk“>www.skp.sk</a>.
Vypočítať si cenu povinného zmluvného poistenia a získať najlacnejšie
poistenie konkrétne pre vaše vozidlo a to vždy s aktuálnymi sadzbami,
môžete zistiť na webových stránkach <a
href=“http://www.netfinancie.sk“>www.netfinancie.sk</a> a <a
href=“http://www.superpoistenie.sk“>www.superpoistenie.sk</a>. Ak povinné
zmluvné poistenie nestihnete zaplatiť a spôsobíte škodu, uhradí ju za vás
Slovenská kancelária poisťovateľov. Potom si však peniaze bude od vás
vymáhať súdnou cestou a ešte k tomu zaplatíte aj pokutu až do výšky
3 319,39 €. No oplatí sa vám riskovať?<br>
<strong>Organizačný odbor Okresného úradu Stropkov</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter