Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Neprimeranú cenu za ubytovanie počas jarmoku chceli zatajiť

<p>V poslednom minuloročnom vydaní Stropkovského Spektra sme informovali
o hospodárskom výsledku 17. ročníka obnoveného jarmoku. Viacerí poslanci
zastupiteľstva, ktorí na rokovaní prejednávali finančnú správu,
negatívne vnímali fakt, že po organizačnej stránke inak vydarený jarmok
prerobil vyše 1500 eur. Z predloženej správy takisto vyplývalo, že
značné rozdiely boli v úhradách za ubytovanie počas dvoch
jarmočných nocí.

<p>Kým v troch zariadeniach (hotel Ondava, penzión Poľovníček a internát
SOUE) zaplatilo mesto za ubytovanie spolu 312 eur, v penzióne Stars na
námestí predstavovala úhrada až 811,82 eur. Takmer polovicu z tejto sumy,
391 eur, predstavovali náklady na jedlo a občerstvenie. Ostatným zariadeniam
(a v nich ubytovaným hosťom jarmoku) tieto položky mesto nepreplácalo.
Takmer okamžite po tom, ako sme na tento nepomer upozornili v novinách,
zmizla z internetovej stránky mesta verejne dostupná finančná správa
z jarmoku určená mestským poslancom. Originál bol na pokyn prednostu MsÚ
Ivana Klebana nahradený zmeneným dokumentom. Tam sú už položky za
ubytovanie vyúčtované ako jednotný náklad. Verejnosť teda na základe
tejto správy nemá možnosť porovnať, aká bola výška ubytovania
v jednotlivých zariadeniach. Keď sme sa na túto manipuláciu s materiálmi
opýtali samotného prednostu, vo svojej stručnej odpovedi uviedol, že
materiál bol na stránke mesta zverejnený v súlade s platnými právnymi
predpismi. Prekvapivá odpoveď od človeka, ktorý má manažovať celú
mestskú administratívu a znalosť samosprávnej legislatívy by mu nemala
robiť problém. Zverejňovanie materiálov určených poslancom zastupiteľstva
na stránke mesta totiž neupravuje žiadny právny predpis. No v záujme
transparentnosti by to malo byť pre všetkých predstaviteľov miest a obcí
samozrejmosťou.
V obhajobe manipulácie so zverejnením správy z jarmoku pokračoval Ivan
Kleban aj vo svojej ďalšej odpovedi: „Materiál bol upravený
vzhľadom na skutočnosť, že zverejnenie niektorých údajov mohlo byť
považované za porušenie právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Zo
zverejneného materiálu však bolo možné identifikovať celkové náklady na
prípravu a priebeh jarmoku, ako aj zoznam položiek ktoré sa nákladov
týkajú.“
Podľa prednostu je teda na hrane zákona o ochrane
osobných údajov zverejnenie faktúry na ubytovanie od súkromnej spoločnosti,
na ktorú sa skladajú všetci obyvatelia tohto mesta. Samosprávy pritom majú
povinnosť zverejňovať všetky faktúry a objednávky na internete už vyše
roka.
S porušovaním ochrany osobných údajov pritom naša radnica má skúsenosti.
Počas minulého roka boli na mestskom webe dlhodobo verejne prístupné rodné
čísla viacerých občanov. Priam úsmevná bola vtedy reakcia prednostu na
naše upozornenie, že mesto zverejnilo na internete aj rodné číslo a
podpisový vzor primátora: „On sa
nesťažoval.“

Úsudok o celom postupe a erudovanosti najvyššieho mestského úradníka nech
si urobí každý sám.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter