Nelegálne skládky odpadu pribúdajú, ustrážiť by to vraj mali obce

obrazekProblematike
narastajúceho počtu čiernych skládok v meste i okolitých obciach sme sa
na stránkach Spektra venovali viackrát. Naposledy nás čitatelia upozornili
na kopu rozličného odpadu pri Duplíne, nelegálnu skládku nedávno
odstránili z ulice Orgovánovej a čerstvým prípadom je aj načierno
navezený odpad na uzavretú skládku v Nižnej Olšave. Za posledný rok
riešil ObÚ životného prostredia v Stropkove 56 podnetov týkajúcich sa
výskytu čiernych skládok. Uložených bolo 21 pokút a opatrení na
vykonanie nápravy.

„Všeobecne sa dá povedať že problémy obcí s čiernymi
skládkami boli v uplynulom roku v zmysle výzvy ministra životného
prostredia „Vyčistime si Slovensko“ riešené dohováraním a ukladaním
nápravných opatrení. Pokuty sme udeľovali iba v krajných prípadoch.
V prípade ak sa situácia na tomto úseku nezlepší, budeme musieť
pristúpiť k častejšiemu ukladaniu pokút a vo väčšej výške, zvlášť
v prípadoch, ak sa bude situácia opakovať. Najvyššou pokutou 50 tis. Sk
(1660 eur) sme v minulom roku sankcionovali priestupok na úseku ochrany
ovzdušia,“
uviedol prednosta ObÚ ŽP Ing. Michal Malina.
Podľa neho je problém s výskytom čiernych skládok v súčasnosti
vypuklejší ako to bolo v minulosti. „Nepriaznivý stav má na
svedomí aj ekonomická situácia miest a obcí, pretože miestne poplatky
nepokrývajú potrebné náklady na likvidáciu odpadov,“

skonštatoval M. Malina. Ako príklad uviedol povinnosť miest a obcí
rozmiestniť dvakrát ročne veľkokapacitné kontajnery. Aj keď to obce
dodržiavajú, podľa M. Malinu je kontajner za jeden deň naplnený a
odvezený, pričom veľkoobjemový odpad vzniká po celý rok a v prípade
potreby ho občan nemá kde uložiť. „Ľudia si potom pomáhajú
ako vedia a takto vzniká väčšina čiernych skládok. Obce a mestá si
neuvedomujú, že náklady na likvidáciu čiernych skládok môžu byť
vyššie ako udržiavanie systému likvidácie odpadov aj pomocou
veľkokapacitných kontajnerov. Osobitnou kapitolou sú veľkokapacitné
kontajnery v obciach, okolo ktorých je často neporiadok, pretože sa včas
nevyvážajú. Občas sú zapaľované, aby sa zmenšil objem odpadu
v kontajneri a tým sa znížili náklady na jeho likvidáciu, čo
znepríjemňuje život v okolí smradom a dymom. Odporúčame v takýchto
prípadoch volať priamo aj hasičov, ktorí rýchlo zjednajú nápravu. Potom
to vlastník kontajnera pocíti aj finančne, keď hasičom zaplatí za
prevedenie zásahu,“
vysvetlil M. Malina.
V prípade, že pôvodca čiernej skládky nie je známy, obec, na ktorej
území sa nachádza, je povinná ju odstrániť na vlastné náklady.
Zaujímalo nás, ako by starostovia mali postupovať, aby nebola postihovaná
obec, najmä, keď väčšina čiernych skládok je vytváraná pri vodných
tokoch či odľahlých častiach obcí a preto je ťažké ich včas odhaliť.
„Uvažuje sa s novelou zákona o odpadoch, keď by bol za
uložený odpad na nehnuteľnosti zodpovedný vlastník resp. správca pozemku,
čím by sa zodpovednosť preniesla na konkrétneho vlastníka pozemku. To by
mohlo obciam v tomto smere pomôcť, ale podotýkam, že aj pri súčasne
platnej legislatíve majú obce dosť nástrojov na to, aby sa odpady ukladali
na miesta určené obcou. Tieto nástroje sa však využívajú nedostatočne.
Vyžaduje sa aj väčšia spolupráca všetkých účastníkov procesu, najmä
vlastníkov alebo správcov pozemkov, firiem, dobrovoľných organizácii a
v neposlednom rade aj občanov,“
vysvetlil M. Malina. Ak teda
čiernu skládku vytvorí fyzická osoba, obec jej môže uložiť pokutu.
V prípade, ak takúto činnosť vykonáva právnická osoba, pokutu môže
ukladať Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo ObÚ ŽP. Orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení
pokuty súčasne vinníkovi uložiť, aby u určenej lehote vykonal opatrenia
na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená.
Ide o vyčistenie lokality a uvedenie do pôvodného stavu. Nesplnenie tejto
povinnosti je sankcionované až do dvojnásobku hornej hranice pokuty
ustanovenej zákonom o odpadoch. Podľa starostov je však práve odhalenie
vinníka najväčším problémom a preto je ťarcha zodpovednosti v drvivej
väčšine prípadov na pleciach samosprávy.
Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho
nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je
túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť obci a Obvodnému úradu
životného prostredia. „Nesplnenie oznamovacej povinnosti je
možné sankcionovať pokutou. Protiprávneho konania sa tak dopúšťajú aj
občania obce, ktorí odpad síce neuložili, ale o uložení odpadu na
pozemkoch v katastrálnom území vedeli, keďže sa nachádza na pozemkoch
v ich správe a túto skutočnosť neoznámili,“
zdôraznil M.
Malina.

obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter