Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

NEFO podporil 322 projektov

NEFO fond Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v tomto roku podporí
v grantovom systéme 322 projektov z celého kraja. Pre tri oblasti –
šport, kultúra a sociálne veci, bolo k dispozícii spolu 24 miliónov
korún. O prostriedky fondu sa mohli uchádzať inštitúcie pôsobiace
v oblastiach športu, kultúry a sociálnych vecí v Prešovskom samosprávnom
kraji, ktoré však nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

„Sme radi, že záujem o nové spôsoby spolufinancovania
projektov práve v týchto oblastiach stále rastie. Dôkazom, že sme si
zvolili správnu cestu, je predovšetkým to, že oproti minulému roku
vzrástol počet žiadostí o viac ako 25 percent. V tomto roku sme
zaregistrovali na fonde 720 žiadostí o grant,“
uviedol
predseda správnej rady NEFO PSK Jozef Polačko. V minulom roku sa o peniaze
z NEFO PSK uchádzalo 533 projektov, fond podporil 335.
Šport
Viac ako polovica, až 379 žiadostí, smerovala, podobne ako minulý rok, do
oblasti športu. Žiadosti boli vyčíslené na takmer 88 miliónov korún. Na
všetky programy v rámci oblasti ŠPORT bolo napokon rozdelených spolu
11,5 mil. Sk. Z toho 9,5 mil. Sk je určených na program 2 – Výstavba,
rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením. Na
ostatné programy – organizácia športových podujatí, podpora
reprezentácie, či cezhraničná spolupráca, zostali dva milióny Sk. „Aj
vďaka týmto peniazom sa nám podarilo pomerne slušne rozhýbať športové
aktivity v kraji. Prostredníctvom grantov sa bude realizovať výstavba alebo
oprava 88 športovísk, v 55 prípadoch podporil fond organizáciu
športových podujatí, nielen regionálneho, ale aj medzinárodného významu.
Nezabudlo sa ani na podporu juniorských reprezentantov v kulturistike, tenise,
silovom trojboji, tanečnom športe a v jazdectve,“ dodal Ladislav
Dvorščák z Krajského športového centra v Prešove.
Kultúra
Pre oblasť kultúry žiadosti podalo 282 subjektov v úhrnnej sume
presahujúcej 39 mil. Sk. K dispozícii bola suma 6,42 mil. Sk. Na podporu
organizovania podujatí s regionálnym významom pod názvom živá kultúra
bolo napokon pridelených 1,4 mil. Sk. „Zmenili sme filozofiu prideľovania
financií v tomto programe. Ak by sa to nestalo, uspokojili by sme desatinu
žiadateľov,“ podotkol predseda správnej rady. Vysvetlil, že práve snaha
uspokojiť čo najviac žiadateľov spôsobila, že na kultúrne podujatia NEFO
s výnimkou troch – štyroch podujatí prideľoval paušálne čiastky
10 až 20 tisíc korún: „Takto sme mohli poskytnúť financie pre
96 žiadateľov,“ zdôraznil J. Polačko. Na rekonštrukciu kultúrnych
stánkov vyčlenil NEFO PSK tri milióny korún pre 30 projektov. Osobitnou
kategóriou v tomto roku bola podpora kandidatúry mesta Prešov na titul
Európske hlavné mesto kultúry 2013, o ktorú v súčasnosti bojuje krajské
mesto s ďalšími kandidátmi. Napokon 11 žiadateľov získalo spolu
2 milióny korún na podporu podujatí v tejto oblasti.
Sociálna oblasť
Najvýhodnejší pomer medzi požadovanými financiami a pridelenými dotáciami
bol v sociálnej oblasti. Finančnú podporu 4,94 milióna Sk získalo
23 projektov. Takmer 95 percent z tejto sumy použijú žiadatelia
predovšetkým na rekonštrukciu priestorov, ktoré využívajú na poskytovanie
sociálnej starostlivosti. V tomto prípade podporil NEFO všetky projekty,
ktoré splnili podmienky na udelenie grantu. V tejto oblasti samosprávny kraj
obmedzil žiadateľov – projekt mohli podať iba organizácie zaregistrované
na PSK.
Podľa predsedu správnej rady Jozefa Polačka bola v tomto roku vyššia
úroveň predkladaných projektov. V projektoch sa vyskytlo oveľa menej
nedostatkov, ktoré zamedzili získaniu finančnej podpory. Vyradených bolo
menej ako jedno percento projektov.
Úspešný systém
„Teší ma, že v kraji sme našli transparentný systém na podporu rôznych
regionálnych aktivít,“ hodnotí predseda PSK Peter Chudík. „Ako všetky
samosprávne kraje sa dlhodobo boríme s nedostatkom finančných prostriedkov,
pasívny dlh kraja je vysoký a stále nemáme dosť zdrojov na modernizácie
škôl, kultúrnych, či sociálnych zariadení. Napriek tomu sa kraj postavil
veľkoryso voči organizáciám a združeniam na svojom území. Týmto
grantovým systémom môže Prešovský samosprávny kraj podporiť aktívnych
jedincov a inštitúcie, ktoré chcú niečo urobiť pre kraj.“ Predseda PSK
upozornil, že Prešovský kraj má ešte jeden systém prideľovania
prostriedkov na zaujímavé aktivity v kraji: „Už niekoľko rokov
rozdeľujeme dva milióny korún v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
PSK o prideľovaní dotácií z vlastných príjmov. Je to tiež spôsob
priamej podpory organizácií na území nášho kraja.“ Peter Chudík na
záver zdôraznil, že „na Slovensku ide o jediný prepracovaný grantový
systém na úrovni vyššieho územného celku.“
Pridelené prostriedky bude poukazovať správna rada NEFO na účty
jednotlivých žiadateľov na základe konečného vyúčtovania, teda ako
refundáciu nákladov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter