Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Návrh zámeru na vybudovanie súkromnej škôlky Pod Lačšíkom prešiel

Poslanci sa na pondelkov zastupiteľstve zaoberali aj návrhom na schválenie
zámeru zriadenia Súkromnej materskej školy LIRA.

V polovici marca bola na Mestský úrad v Stropkove doručená žiadosť
o odsúhlasenie zámeru výstavby Súkromnej materskej školy LIRA Mgr.
Natašou Bzdiľovou Drotárovou. „Ako dôvod zriadenia Súkromnej
materskej školy žiadateľka uvádza nutnosť zaradenia detí
z marginalizovaných skupín do kolektívu, odstránenie segregácie a
umožnenie im rovnakých podmienok pre vzdelávanie. Na realizáciu súkromnej
škôlky chce využiť príležitosť zapojiť sa do projektovej výzvy –
Vytvorenie nových kapacít vzdelávania detí v Súkromnej materskej škole
LIRA v meste Stropkov,“
uviedol Tibor Kubička, vedúci odboru
školstva a kultúry. Neskôr na podnet odboru školstva a kultúry boli
doplnené potrebné údaje o Súkromnej materskej škole LIRA. Zriaďovateľom
bude ROANA s. r. o. Predpokladaný termín spustenia prevádzky je september
2018, na dobu neurčitú. V súkromnej škole sa majú zriadiť 2 homogénne
triedy s počtom 43 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Súčasťou materskej
školy v lokalite Pod Laščíkom bude školská jedáleň, 2 triedy,
2 spálne, šatne pre deti a personál, sociálne zariadenia pre deti a
personál, chodby a kabinety. Jej súčasťou bude aj školská záhrada
s vhodným náradím. Výchovným jazykom bude slovenčina.
„Predmetom projektu a jeho cieľom je vytvorenie podmienok pre
kvalitnú predškolskú prípravu detí vo veku od 3 -6 rokov
s nadväznosťou na úspešné zvládnutie ich školskej dochádzky. Projekt
rieši výstavbu objektu novej Súkromnej materskej školy v meste Stropkov
z dôvodu zvýšenia kapacít materských škôl v meste. V rámci projektu
sa budú realizovať dve hlavné aktivity – výstavba budovy a areálu
súkromnej materskej školy a obstaranie materiálno-technického vybavenia.
Súkromná materská škola by mala zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie detí
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zosúladenie súkromného
a pracovného života ich rodičov. Cieľovou skupinou sú aj deti
z marginalizovanej skupiny,“
uvádza sa v zámere.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo svojom Národnom programe
rozvoja výchovy a vzdelávania – Učiace sa Slovensko, navrhuje povinné
predškolské vzdelávanie od 5 roku dieťaťa. V tomto prípade nebude
postačovať kapacita voľných miest pre zaškolenie všetkých detí
v súčasných materských školách na území mesta Stropkov.
Zámer zriadenia Súkromnej materskej školy LIRA v meste Stropkov bol
prerokovaný v Komisii pre školstvo, kultúru a šport, v Komisii pre
financovanie a majetok mesta a v Komisii pre výstavbu a územný rozvoj pri
MsZ v Stropkove. Poslanci návrh zámeru podporili potrebným počtom hlasov.
K ďalšími súvislostiam k spomínanej škôlke sa poslanci na zasadaní
zastupiteľstva ešte vrátia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter