Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Napísali ste nám…

V poslednom vydaní Stropkovského Spektra č. 4 zo dňa 21. januára
2019 sme uverejnili príspevok historika Mestského úradu v Stropkove Mgr.
Ľuboslava Šmajdu, v ktorom písal o zaniknutej obci Modré Pole.

Na uvedený článok nám reakciu zaslal čitateľ Stropkovského Spektra
Mgr. Andrej Kaputa, v ktorej uvádza: „Obec Modré pole nikdy
neexistovala v období uhorského feudalizmu, teda doroku 1848. Autor Ľ.
Šmajda si splietol pojem s dojmom. Possessio nie je obec, ale dedina, a ani
nie lokalita. Territorium Modré pole podľa listín z 21. januára 14112,
signatúra MOL, Dl 9741/1,2 zahrňovalo aj Stropkov. V tomto období boli
tiež spory medzi vlastníkmi okolitých panstiev. Okrem toho, tu nejde
o metačné listiny, ale a privilegiálne listiny. V argumentáciách mohol by
som pokračovať. Nateraz to vystačuje,“
píše A. Kaputa.
O týchto skutočnostiach sme informovali aj historika mestského úradu Ľ.
Šmajdu, ktorý nám poskytol svoje stanovisko k reakcii A. Kaputu.
„Musím reagovať ako historik na vyššie uvedenú reakciu pána
A. Kaputu. Mám z toho zmiešané dojmy, pretože celá reakcia na môj
článok o Modrom Poli mi nedáva zmysel. Je chybná a
nepresná,“
uviedol Ľ. Šmajda a ďalej pokračuje:
„Zastávam názor, že ak sa robí historický výskum, musí sa
urobiť poriadne. Závery a články A. Kaputu nepovažujem za adekvátny
historický výskum. V mojom článku som jasne uviedol dané skutočnosti zo
14. storočia vyplývajúce z listín. Neboli tam spomenuté donačné listiny
kráľa Žigmunda z 15. storočia, ale metačná listina a listiny o sporoch
z roku 1355 a 1356. Vyjadrenie, že v roku 1411 „Territorium“ Modré
Pole zahŕňalo aj Stropkov je zarážajúce. Týmto pán A. Kaputa spochybnil
uznávaných medievistov ako Ferdinand Uličný a Ján Beňko. Veď listiny
z roku 1411 sú v dvoch rovnakých vyhotoveniach, ktoré sa líšia len
v lokalite. Je potrebné si tie listiny prečítať. Netreba len napísať, kde
sa listiny nachádzajú a pod akou signatúrou. Musia sa aj prečítať, na to
treba mať znalosť paleografie a latinského jazyka. Tiež si treba ujasniť
pojmy. Taktiež neviem, o akých sporoch písal. V 15. storočí, presne
v rokoch 1408, 1410, 1431 a 1454 sa panstvo Stropkov delilo medzi vlastníkov
rodu Perínskovcov. Medzi približne 30 dedinami panstva sa spomína aj dedina
Modré Pole. Najskôr s opevnením a potom bez. Následne v druhej polovice
15. storočia sa už nevyskytuje v listinách, čo znamená že na určitý
čas zanikla. Taktiež vieme, že v roku 1317 sú uvedené panstvá, nie
dediny,“
vysvetlil Ľ. Šmajda a dodal, že je ťažké
diskutovať o tom takouto formou komunikácie, preto sa viac k tomu
vyjadrovať nebude, keďže je to skôr na osobný rozhovor, prípadne na
odbornú prednášku zo strany A. Kaputu, ak sa teda všetci ostatní historici
mýlia a považuje túto tému za uzatvorenú.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter