Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najstaršie bratstvo v Uhorsku Kongregácia Panny Márie Škapuliarskej

Kongregácia Panny
Márie Škapuliarskej v Stropkove je najstarším bratstvom v Uhorsku (žiadne
staršie bratstvo sa nepodarilo nájsť). Ďalšie bratstvá vznikli
v Gaboltove (1706), v Bôrke (1759), v Nitrianskom Pravne (1696),
v Topoľčiankach (1686) a podobne. Naše stropkovské bratstvo vzniklo v roku
1669. Doposiaľ prevládala informácia, že toto stropkovské bratstvo
schválil bulou pápež Klement IX. 11. mája 1669. Ide o menšie nejasnosti,
ktoré teraz vysvetlíme.

Existuje bula pápeža Klementa IX., ktorý udelil Bratstvám Panny Márie
Škapuliarskej plnomocné odpustky v roku 1669. Táto bula sa netýka priamo
stropkovského bratstva. Prvá priama informácia o Kongregácii je v druhej
kanonickej vizitácii stropkovskej farnosti z roku 1773. Vykonal ju jágerský
biskup Karol Esterházi. Zápis o bratstve sa nachádza na 12 strane v sekcii
De Confraternitatibus. Text hovorí: V tomto Stropkovskom farskom kostole je
Bratstvo Panny Márie Škapuliarskej z hory Karmel, ktoré bolo povolené
generálom rehole karmelitánov, pátrom Filipom od Najsvätejšej Trojice, na
žiadosť v Pánovi zbožne spočinutého, najjasnejšieho grófa, nebohého
Žigmunda Petheho z Gerše, schválené autoritou najvyššieho pontifika
Klementa IX. a za také uznané 11. mája 1669 najznamenitejším jágerským
biskupom Tomášom Pálffym. Práve Žigmund Pete zobrazený na reliéfnej
renesančnej tabuli nachádzajúcej sa na južnej strane kostolnej veže
(originál je v súčasnosti uložený v stropkovskom kaštieli) sa zaslúžil
o založenie spomínaného bratstva. Bratstvo podľa doloženého textu
schválil pápež Klement IX. ako najvyššia cirkevná autorita pred
11. májom 1669 pravdepodobne aj v písomnej forme (asi pápežským breve).
Formálne bolo bratstvo uznané a potvrdené jágerským biskupom práve
11. mája 1669 a nie bulou pápeža Klementa.
Preto si dávame za úlohu nájsť potvrdenie jágerského biskupa Tomáša
Pálfyho, ktoré by bolo cenným písomným prameňom k dejinám Stropkova a
farnosti.
Zdroje:
Archív Košickej Arcidiecézy, Visitatio canonica parochiae
Stropkoviensis 1773.

Mgr. Ľuboslav Šmajda – mestský úrad v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter