Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najmladšia základná škola v meste oslávila 10. výročie svojho vzniku

Minulý týždeň oslávila ZŠ na Konštantínovej ulici 10. výročie
svojho vzniku. Vôbec po prvýkrát zasadli žiaci do školských lavíc tohto
zariadenia v školskom roku 1996/1997.

Keďže išlo o novostavbu, do siete škôl bola zaradená až
k 1. 7. 1998. Od školského roku 1998/1999 tu zriadili nultý ročník pre
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, postupne dokončovali
interiér, školskú jedáleň a k 1. 9. 2003 bol do užívania odovzdaný
športový areál. 1. 10. 2004 tu slávnostne otvorili novú krytú
plaváreň. S účinnosťou od 1. 7. 2002 je škola rozpočtovou
organizáciou s právnou subjektivitou. Od 1. 1. 2005 bolo do siete škôl a
školských zariadení MŠ SR zaradené aj školské stredisko záujmovej
činnosti. Počas svojej pôsobnosti sa táto základná škola vyprofilovala na
rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov
5.-9. ročníkov. V súčasnosti má 10 tried na prvom stupni, 11 tried na
druhom stupni a navštevuje ju celkom 493 žiakov zo Stropkova i z okolitých
obcí.
Oslavy 10. výročia vzniku školy otvorili mažoretky. Po ich vystúpení
privítala riaditeľka školy Tatiana Spišáková vzácnych hostí, pedagógov,
ale aj žiakov. V príhovore okrem iného povedala: „Boli to roky
premien, budovania nového charakteru školy, budovania nových učební,
kabinetov, alternatívnych tried. Boli to začiatky vyučovania cudzích
jazykov. Boj o financie, prechod na právnu subjektivitu. Bola to snaha
o humanizáciu výchovy a vzdelávania. Boli to úspechy v súťažiach,
olympiádach, plávaní. Škola sa stala organizátorom a priekopníkom rôznych
aktivít v rámci kraja, okresu, mesta. Bolo to obdobie tvorby nových
projektov. Skúsenosť hovorí, že všetko čo je cenné, neprichádza samo a
už vôbec nie ľahko. Za každým víťazom súťaže alebo olympiády, za
každým žiakom, ktorý opúšťal našu školu, stálo veľa našej námahy,
veľa nášho vnútorného vkladu. Dnešné výsledky dokazujú opodstatnenie
náročnej a zodpovednej práce, čo vynieslo meno školy na popredné miesto
v okrese a meste. Teší nás záujem rodičov a žiakov o našu školu. Na
dobrom mene školy majú zásluhu pedagogickí pracovníci ich tvorivosť a
oddanosť, ale aj práca prevádzkových zamestnancov.“

Po slávnostnom príhovore a gratuláciách prišiel na rad krst nových
školských symbolov – loga a zástavy. Ich ústredným motívom je zelený
motýľ na bielom podklade, ktorý symbolizuje rozlet myšlienok a voľnosť
poznania. Krstným otcom nových školských insígnií sa stal viceprimátor
Michal Lipinský. Po ukončení oficiálnej časti osláv čakalo na žiakov
školy veľké prekvapenie. Na školskom ihrisku sa im predstavila skupina
historického šermu Vikomt zo Sniny. Okrem ukážok historických zbraní a
šermiarskeho umenia vtiahli členovia tohto umeleckého zoskupenia do
stredovekého deja aj samotné deti. Možnosť držať v ruke ozajstnú
historickú zbraň, dokonca sa priamo zúčastniť šermiarskych duelov, sa
deťom nenaskytne každý deň. Mnohým sa možno práve na školskom ihrisku
splnil sen stať sa aspoň na chvíľu stredovekým rytierom. Oslavy okrúhleho
jubilea školy umocnilo aj nádherné slnečné počasie.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter