Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najlepší pedagógovia si prevzali ocenenia

<p>Je tradíciou, že pri
príležitosti Dňa učiteľov oceňuje vedenie mesta najlepších pedagógov.
Tentokrát sa slávnosť konala 3. apríla v reprezentatívnych priestoroch
kaštieľa. Po zaznení slávnostných fanfár a úvodnom vystúpení žiakov
ZUŠ F. Veselého sa pedagógom prihovoril primátor Peter Obrimčák.

<p>„28. marec – Deň učiteľov, je symbolom vďaky a uznania
tak pre učiteľov, ako aj pre všetkých pedagogických zamestnancov školstva,
ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Po
stáročia sa vraciame k myšlienkam Jana Amosa Komenského a vzdávame hold
jednému z najušľachtilejších povolaní – povolaniu učiteľa.
V myšlienkach učiteľa národov nájdeme vyslovenie takých želaní, aby sa
každá škola stala dielňou ľudskosti, kde sa formujú pravé ľudské city a
aby sme s hľadaním pravdy, dobra a krásy s trpezlivou láskou, pracovito a
nenásilne kráčali k životnej múdrosti, radosti a šťastiu. Lebo len tak
sa môže škola stať chrámom vzdelanosti a výchovy. Z histórie výchovy a
vzdelávania je známe, že každá spoločnosť a všetci pokrokoví
pedagógovia kládli na prácu učiteľa a vychovávateľa vysoké nároky.
Vždy ju spájali s takými vlastnosťami, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť,
vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimný vzťah k práci, osobný
príklad a pod. Zamýšľame sa pri tejto slávnostnej príležitosti nad
opodstatnenosťou, vážnosťou a spoločenským uznaním a ocenením
učiteľského povolania,“
povedal okrem iného. Potom už
prišlo na rad samotné oceňovanie pedagógov. Plaketu J. A. Komenského si
prevzali Mgr. Beáta Korekáčová za dlhoročnú pedagogickú činnosť a
tvorivú prácu pri organizovaní kultúrneho života školy, Františka
Pivovarníková za výborné výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom
procese v školskom klube detí, Iveta Petríková za dlhoročnú tvorivú
pedagogickú prácu učiteľky materskej školy, Michaela Sušinová za tvorivú
pedagogickú prácu a aktívny podiel na rozvoji kultúrneho diania v meste
Stropkov, Františka Pariláková za dlhoročnú tvorivú pedagogickú prácu
učiteľky materskej školy a PaedDr. Angela Kačurová za dlhoročnú
pedagogickú a tvorivú prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Bodkou za oceňovaním najlepších pedagógov bola slávnostná
recepcia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter