Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Náčelník mestskej polície hodnotil bezpečnostnú situáciu v meste Stropkov za prvý polrok 2019

Ako informoval na minulotýždňovom zasadnutí MsZ náčelník Mestskej
polície M. Harmada, z celkového pohľadu za sledované obdobie možno
konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani teraz nebolo
počas prvého polroka 2019 zaznamenané na území Stropkova a jeho
priľahlých častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného
poriadku, ktoré by požadovalo nasadenie väčšieho počtu síl a prostriedkov
mestskej polície, resp. Policajného zboru SR.

Od začiatku januára do konca júna 2019 príslušníci Mestskej polície
v Stropkove preverili celkom 118 oznámení rôzneho charakteru od občanov,
ktoré sa týkali rušenia verejného poriadku, nočného kľudu, priestupkov na
úseku cestnej premávky, voľného pohybu psov a iné. Vybavili 32 dožiadaní
pre okresné úrady, okresné súdy, exekútorské úrady a mestské polície.
Podieľali sa tiež priebežne na riešení dopravného značenia na miestnych
komunikáciách.
V priebehu hodnoteného obdobia bolo na mestskej polícii Stropkov zaistených
310 priestupkov, z ktorých 171 sa realizovalo v blokovom konaní a
138 priestupkov bolo riešených napomenutím. Žiaden priestupok nebol
odložený.
Priestupky, ktoré boli riešené napomenutím, boli v prevažnej miere
dopravné, prípadne sa jednalo o porušenie VZN mesta Stropkov, ktoré
zakazuje požívanie alkoholu na verejnosti. Tohto porušenia sa v prevažnej
miere dopúšťali neprispôsobiví občania, u ktorých je vymoženie blokovej
pokuty veľmi obťažné.
Ako ďalej M. Harmada informoval, počet zistených priestupkov je oproti
prvému polroku 2018 nižší o 46 priestupkov, pričom v blokovom konaní
bolo uložených viac priestupkov.
Náčelník mestskej polície v Stropkove tiež poukázal na problémy
v statickej doprave, ktoré vznikajú z dôvodu narastajúceho počtu
osobných motorových vozidiel parkujúcich na verejných parkoviskách.
Zdôraznil, že je potrebné sa viac venovať tomuto problému, preto bola aj
z tohto dôvodu primátorom mesta zriadená tzv. dopravná komisia, ktorá sa
bude zaoberať riešeniami dopravnej situácie a návrhmi na zmenu a realizáciu
dopravného značenia v meste Stropkov a jeho priľahlých častiach. Dopravná
komisia zasadá raz mesačne a intenzívne rieši vzniknuté situácie a
problémy.
V meste Stropkov došlo v uvedenom období k 10 dopravným nehodám. Až
v siedmich prípadoch vodič z miesta nehody ušiel. Pri uvedených
dopravných nehodách sa jedna osoba zranila ťažko a jedna ľahko.
Za obdobie prvého polroka 2019 bolo na území mesta Stropkov spáchaných
28 trestných činov. Z uvedeného počtu bolo objasnených 23 trestných
činov, čo predstavuje objasnenosť 82%.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter