Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na živnostenskom úrade pomôžu začínajúcim podnikateľom pri vybavovaní živností

Jednou z alternatív, ako riešiť stratu zamestnania, je vlastná
živnosť. Záujemca o podnikanie si musí v prvom rade vybaviť formality
súvisiace so živnostenským oprávnením. Vedúca Odboru živnostenského
podnikania ObÚ Stropkov Mgr. Jana Slivková nás informovala o tom, čo
všetko potrebuje potenciálny podnikateľ k vybaveniu živnostenského listu,
alebo koncesnej listiny.

„Budúci živnostník musí vyplniť formulár ohlásenia
voľnej, viazanej, remeselnej živnosti, príp. žiadosti o koncesiu pre
fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Tento formulár je zverejnený aj na
internetovej stránke MV SR: www.civil.gov.sk v časti živnostenské
podnikanie. Ďalej potrebuje občiansky preukaz, preukaz poistenca zdravotnej
poisťovne v prípade, že žiadateľ má záujem o prihlásenie sa do
systému povinného zdravotného poistenia, výpis z registra trestov, ktorý
vyžiada živnostenský úrad elektronicky z Generálnej prokuratúry SR a pre
žiadateľa je bez poplatku. Pri remeselných, viazaných a koncesovaných
živnostiach musí budúci živnostník predložiť doklad o odbornej
spôsobilosti. Náležitosťou je aj úhrada príslušného správneho
poplatku.“
Na Odbore živnostenského podnikania je vytvorené
Jednotné kontaktné miesto, ktoré žiadateľovi o živnostenské oprávnenie
uľahčí vybavovanie náležitostí súvisiacich s podnikaním.
„Budúci podnikateľ si tu vybaví výpis z registra trestov. Ako
som už spomínala, tento výpis žiada živnostenský úrad elektronicky,
bezplatný je len pre žiadateľov o živnostenské oprávnenie, nie na iné
účely. Ďalej tu vybaví daňovú registráciu k dani z príjmov,
oznamovaciu povinnosť a prihlásenie sa do systému povinného zdravotného
poistenia. Prostredníctvom JKM zatiaľ nie je možná registrácia na Sociálnu
poisťovňu,“
upozorňuje J. Slivková. Informácie týkajúce
sa živnostenského podnikania je možné získať aj na internetovej stránke
MV SR – www.civil.gov.sk, príp. www.minv.sk, v časti živnostenské podnikanie.
Na tejto stránke nájdete živnostenský zákon, vzory tlačív, zákonné
lehoty konania, správne poplatky na úseku živnostenského podnikania,
obsahové náplne remeselných živností, zoznam odporúčaných označení
voľných živností a ich obsahové vymedzenie, Živnostenský register
Slovenskej republiky a zoznam odborov živnostenského podnikania obvodných
úradov Slovenskej republiky.
Uvádzame správne poplatky za najčastejšie využívané dokumenty: vydanie
živnostenského listu (ŽL) na voľnú živnosť – 3,- €, vydanie ŽL na
remeselnú alebo viazanú živnosť – 16,50 €, vydanie koncesnej listiny
(KL) – 33,- €, výpis zo živnostenského registra – 3,- €,
vydanie náhradného ŽL alebo KL náhradou za stratený, zničený, poškodený
alebo odcudzený ŽL alebo KL – 3,- €, vydanie povolenia na vykonávanie
funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni – 6,50 €,
za vykonanie zmien v živnostenskom liste a zmien v koncesnej listine –
3,- €, vydanie rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia na
jednu alebo viac živností (zrušenie koncesnej listiny) – 4,50 €,
pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo zmena pozastavenia prevádzkovania
živnosti – 6,50 €. Zrušenie živnostenského oprávnenia –
živnostenského listu je bez poplatku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter