Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Na zastupiteľstve prerokovali hospodárenie za rok 2014

<p>Jedným z hlavných bodov minulotýždňového mestského zastupiteľstva
bolo prerokovanie záverečného účtu mesta Stropkov za rok 2014. Rozpočet
bol schválený na zasadnutí MsZ 11. decembra 2013 s prebytkom vo výške
379 eur.</p>

<p>V priebehu roka 2014 bol sedem krát upravovaný. Po všetkých úpravách
bol schválený s prebytkom vo výške 30 648 eur. Predložený Záverečný
účet mesta za uplynulý rok obsahoval súhrnný prehľad o hospodárení za
rozpočtový rok 2014. Mesto vlani hospodárilo s prebytkom 61 169,45 eura.
V zmysle zákona sa na účely tvorby peňažných fondov pri vysporiadaní
prebytku rozpočtu obce z prebytku vylúčili nevyčerpané účelové
prostriedky v celkovej sume 140 403,19 eur.<br>
Výsledok hospodárenia tak predstavuje schodok 79 233,74 eur. Rozdiel medzi
príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta (prijaté úvery a
splátky úverov) je prebytok vo výške 207 960,06 eura, ktorý bol použitý
na krytie schodku hospodárenia. Zostatok finančných prostriedkov na bežných
účtoch predstavuje sumu 269 129,51 eur. Základom pre výpočet do fondov je
suma 128 726,32 eur. Finančné prostriedky v sume 110 404,54 eura
samospráva prevedie do Rezervného fondu a 18 321,54 eur za predaj bytov
pôjde do Fondu rozvoja bývania.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter