Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na výpadok v rozpočte sa poskladajú občania

<p>Od nového roka by mali Stropkovčania siahnuť hlbšie do svojich
peňaženiek. Mesto plánuje zvýšiť väčšinu miestnych daní a poplatkov.
Nárast sa bude týkať daní z pozemkov, stavieb, bytov a poplatkov za vývoz
odpadu. Samospráva argumentuje, že jednotlivé sadzby sa neupravovali takmer
10 rokov, pričom náklady nepretržite stúpajú.

<p>„Dôvody na zvýšenie sú veľmi prozaické. Za takmer desať
rokov, odkedy sa dane a poplatky nezvyšovali, išli hore ceny energií
i ostatných položiek. V uplynulom období neboli sadzby upravované ani
o infláciu, inak by bolo zvýšenie ešte výraznejšie. Treba preto
zohľadniť zvyšujúce sa náklady, ktoré sú spojené s vývozom odpadu a
správou bytového fondu,“
odôvodnil návrh prednosta MsÚ Ivan
Kleban. Percentuálne najvyšší je nárast sadzby dane z pozemkov (od 25% za
záhrady a zastavané plochy až po 43% za ornú pôdu a trvalé trávnaté
porasty). O takmer tretinu viac ako doteraz zaplatia napríklad majitelia
samostatne stojacích garáží. O 14 % stúpne daň z bytov. Pre
viacčlenné rodiny bude citeľné aj zvýšenie poplatkov za vývoz odpadu.
Z doterajších 13,10 eur (na osobu a rok) stúpne o 20% na 15,69 eur.
Rovnako viac zaplatia za odpad aj stropkovskí podnikatelia. V tomto prípade
ide o kompromis vo vedení mesta. Jeden z členov jeho úzkeho vedenia totiž
podľa kuloárnych informácií navrhoval zvýšiť poplatky za vývoz odpadu
až o polovicu. Na druhej strane, v nezmenenej podobe ostanú dane za psa, ale
napríklad i dane za nevýherné prístroje i hracie automaty.
„Chcem povedať, že to, o koľko sa zvýšia dane a poplatky,
bude záležať od poslancov. Ide len o návrh, pri ktorom sme brali do úvahy,
aby to pre obyvateľov mesta bolo únosné. Nechceme ani v tejto situácii
zaťažiť občanov. Na druhej strane musíme mať za čo zabezpečiť všetky
služby, pretože výpadky podielových daní sú všade
evidentné,“
vysvetlil prednosta. Zaujímalo nás, ako sa
zvýšenie daní a poplatkov premietne v mestskom rozpočte. Finančný
prepočet plánovanej úpravy nám však I. Kleban odmietol predložiť.
„Máme prepočet, ale ten vám nepoviem, pretože relevantné to
bude až vtedy, keď návrh schvália poslanci,“
znela trochu
nepochopiteľná odpoveď prednostu. V materiáli, ktorý sa nám aj napriek
tomu podarilo získať sa uvádza, že v roku 2013 by po zvýšení malo do
mestskej kasy pribudnúť 10 293 eur za pozemky, 43 999 eur za stavby a
2572 eur za byty. Výnos z poplatkov za odpad by po stúpol pri fyzických
osobách o 18 300 eur, pri právnických osobách o 11 000 eur. Spolu by
teda do mestskej kasy malo po zvýšení daní a poplatkov pribudnúť 86 164
eur. „Všetko však bude záležať od toho, ako sa k návrhu
postavia poslanci. Určite však treba povedať, že ani po zvýšení daní a
poplatkov nedokážeme pokryť výpadok v podielových
daniach,“
dodal I. Kleban. V tejto súvislosti je však
dôležité pripomenúť, že aktuálny vývoj hospodárenia mesta označujú
mnohí zainteresovaní za kritický. Okrem poklesu daňových príjmov sa pod
tento fakt podpísalo aj neefektívne nakladanie s financiami v stropkovskej
samospráve. Pre vedenie mesta je veľmi dôležité, aby návrh na zvýšenie
prešiel. V opačnom prípade vraj nebude možné pomýšľať na akékoľvek
rozvojové aktivity či investičné akcie v meste. Podľa prednostu ani
zvýšené príjmy z daní a poplatkov nevyriešia finančné suchoty
samosprávy. „Každý sa musí k financiám správať zodpovedne.
Tak ako voči svojím vlastným, tak aj k verejným. Preto sa nedá ísť
ďalej spôsobom, že ak všetky náklady rastú, tak na úkor iných vecí sa
bude z rozpočtu vykrývať niečo iné. Problém s jeho zostavením majú
všetky mestá. Aj my. Sedíme a škrtáme. Mestský rozpočet je
v problémoch, pretože výpadok podielových daní bol veľmi veľký, takže
na budúci rok musíme doslova čarovať, aby sme vyšli,“
dodal
na záver I. Kleban.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter