Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na Valkove zaznamenali najvyššiu návštevnosť za posledné roky

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/36-valkov-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Nová starostka obce
Bžany Mária Kasičová rieši problémy na Valkove takpovediac od podlahy.
Hneď, ako nastúpila do funkcie, začala zbierať informácie o stave, v akom
sa táto rekreačná oblasť nachádza. Keďže po letnej sezóne 2014 tam
nebol vyvezený komunálny odpad, jej prioritou bolo Valkov vyčistiť. Vyviezli
dotiaľ neuveriteľných 72 ton.</p>

<p><strong><em>„Príprava na letnú turistickú sezónu bola prerokovaná na
zasadnutí obecného zastupiteľstva už 14. apríla 2015. Skonštatovali sme,
že cesta na Valkov je v katastrofálnom stave a jej opravu by nebolo rozumné
odkladať, preto sme sa rozhodli, že ju dáme opraviť. Keďže obec nemala na
jej rekonštrukciu dostatok vlastných finančných prostriedkov, vyzvali sme
podnikateľov, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť na Domaši –
Valkov, aby nám pomohli a časť prostriedkov na opravu cesty združili.
Čiastočne sa nám to podarilo, preto chcem všetkým, ktorí akoukoľvek sumou
prispeli na opravu cesty, poďakovať,“</em></strong> odkázala a dodala, že
aj keď ešte nie je celá oprava cesty vyplatená, verí, že to bolo správne
rozhodnutie, pretože aj nová cesta prilákala množstvo návštevníkov. Na
čistenie a údržbu Valkova prijala obec za pomoci Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Stropkove do pracovného pomeru trinásť nezamestnaných,
ktorí od apríla čistili nielen pláž, ale aj celú rekreačnú oblasť,
hlavne okolie okolo miestnej komunikácie v úseku od Bžian po Valkov –
Tíšavu. <strong><em>„Zistili sme, že v rekreačnej oblasti sa nachádza
množstvo čiernych skládok, preto sme sa ako obec prihlásili do projektu
C4 – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Vymenili sme
veľkokapacitné kontajnery za nové a zakúpili sme desať nových
1 100-litrových kontajnerov. Zamestnanci obce čistili čierne skládky a
odpad vyvážali na určené miesto. S podnikateľmi sme sa dohodli na
separovaní odpadu v dvoch komoditách – plasty a sklo, taktiež sme
prostredníctvom internetovej stránky a zverejnených oznamov vyzvali
návštevníkov a chatárov, aby plasty a sklo ukladali do vriec, ktoré obec
pripevnila ku každému kontajneru. Tieto komodity sme potom zvážali do
Bžian, odkiaľ ich zamestnanci Služba, m. p. Stropkov vyvážali na
skládku,“</em></strong> priblížila M. Kasičová aktivity smerujúce
k skultúrneniu Valkova. Ďalej uviedla, že vzhľadom na krátkosť jej
pôsobenia vo funkcii starostky bolo jej cieľom pripraviť pre rekreantov
v tejto sezóne hlavne čistú pláž a čisté sociálne zariadenia, ktoré
návštevníci užívali bezplatne. Zamestnanci obecného úradu natreli všetky
lavičky a prístrešky, ktoré chránili návštevníkov pred horúcim slnkom.
Starostka Bžian skonštatovala, že v tejto sezóne sa nepodarilo
sprevádzkovať požičovňu vodných bicyklov a plavidiel, na ktorej boli
dohodnutí s firmou Jodo, čo jej je ľúto. Vysvetlila, že túto situáciu
spôsobili administratívne prieťahy. Obci sa po dlhých rokoch v spolupráci
s Pivovarom Topvar podarilo vymeniť reklamné bilboardy tejto firmy
v Bžanoch aj na Valkove. V rámci prípravy na letnú sezónu taktiež
odvodnili zamokrenú časť pláže a sprístupnili ju verejnosti.
<strong><em>„Opravená cesta, Domaša plná vody a prekrásne počasie pre
nás znamenali hádam najvyššiu návštevnosť za posledné roky. Veľkým
pozitívom je aj to, že po dlhých rokoch bola v rekreačnej oblasti
realizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia, v rámci ktorej boli staré
svietidlá vymenené za LED svietidlá, čo určite prispeje k ochrane majetku
a životov rekreantov, chatárov a znížia sa náklady na
energiu,“</em></strong> uvažovala. Počas letnej sezóny 2015 nezaznamenal
Obecný úrad Bžany na Valkove žiadne závažné nedostatky. Samozrejme,
riešili individuálne sťažnosti chatárov a návštevníkov.
<strong><em>„Ale to patrí k našej práci a ak sme ich pomohli vyriešiť,
je to pre nás odmena,“</em></strong> poznamenala starostka a konkretizovala,
že sťažnosti sa týkali hlavne dodržiavania zákazu kúpania a venčenia
psov vo vodnej nádrži a časového obmedzenia rybolovu z Pláže1. Kým
veľká časť rekreantov bola za tieto zákazy vďačná a prijala ich
s pochopením, druhá časť, teda psičkári a rybári, sa s týmto
rozhodnutím veľmi nestotožnili. <strong><em>„Do daru sme dostali prekrásny
kút prírody. Našou povinnosťou je chrániť a zveľaďovať to, čo sme
dostali zadarmo. Trváme na tom, že tam, kde sa kúpu ľudia, sa nemajú
kúpať psy, tam, kde sa hrajú deti, sa nemajú venčiť psy,“</em></strong>
zdôvodnila toto rozhodnutie. Opýtali sme sa, aké ďalšie aktivity súvisiace
so zveľaďovaním Valkova má obec v pláne. <strong><em>„V rekreačnom
stredisku Domaša – Valkov nás čaká ešte veľa práce. Naše plány sa
budú odvíjať od finančných prostriedkov. Na pláži je potrebné vymeniť
staré a poškodené lavičky za nové, taktiež chceme buď pod hlavičkou obce
alebo podnikateľského subjektu sprevádzkovať požičovňu vodných plavidiel
a urobiť zónu na hranie pre deti s pieskoviskom a preliezačkami. Po
predchodcovi ostala vo vlastníctve obce len budova Informačného centra,
ktorá je v dezolátnom stave a sociálne zariadenia, všetko ostatné bolo
rozpredané. Chceli by sme v tomto objekte počas letnej turistickej sezóny
2016 a nasledujúcich zriadiť pracovisko obce. Podľa informácií
z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti by mala byť v najbližšom
období dokončená čistička odpadových vôd, čo by malo pre všetkých
veľký význam,“</em></strong> načrtla M. Kasičová svoju víziu do
budúcna a dodala, že verí, že chatári a návštevníci Domaše – Valkov
si zmeny všimnú a aktivity obce podporia. <strong><em>„Všetkým srdečne
ďakujem za podporu a spoluprácu a prajem im, aby babie leto, ktoré nás
čaká, prežili na Domaši bez rušivých momentov,“</em></strong>
uzavrela.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/36-valkov-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/36-valkov-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter