Na Valkove riešili problém nedostatku vody v Domaši

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Jaroslav Jaduš
zvolal minulý týždeň stretnutie, na ktorom sa starostovia obcí,
zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja a vodohospodári zaoberali
problematikou nedostatku vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša.

Cieľom rokovania konaného v hoteli Šport na Valkove bolo iniciovať
prehodnotenie manipulačného poriadku na Domaši, ktorý upravuje odtok vody
z nádrže. Ten je v súčasnosti stanovený na 4,9 m3/s, čo je podľa
starostov, rybárov i odborníkov zaoberajúcich sa rozvojom turistiky na
Domaši veľa a prietok by podľa nich bolo potrebné znížiť. V opačnom
prípade by bol cestovný ruch v okolí Domaše odsúdený na zánik. Najmä
v letných mesiacoch priteká do Domaše podstatne menej vody ako sa z nej
vypúšťa a pokles hladiny negatívne ovplyvňuje rekreáciu v jej okolí.
Prítomní vodohospodári, na čele s riaditeľom Slovenského
vodohospodárskeho podniku (SVP) Petrom Nemčokom, sa ani po oboznámení
s problémami, ktoré nedostatok vody spôsobuje s návrhom na zníženie
vypúšťaného množstva vody nestotožnili. Argumentovali, že nádrž nebola
vybudovaná na rekreačné účely, ale predovšetkým na zachytávanie
povodňových vôd, ako zásobáreň pitnej vody a dostatočná rezerva vody pre
priemyselné podniky v dolnom toku Ondavy. „Manipulačný
poriadok bol stanovený tak, aby vyhovoval predovšetkým vodohospodárom. Voda
z Domaše je strategicky dôležitá pre fungovanie podnikov vo Vranove či
Strážskom. Rekreácia nie je prioritným využitím Domaše,“

uviedol Viliam Vološ z košického závodu SVP. Jozef Kužma, predseda komisie
územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia PSK reagoval,
že v prípade zníženia odtoku z Domaše by sa podniky tomuto stavu museli
prispôsobiť. Okrem toho, v súčasnosti platný manipulačný poriadok bol
stanovený v časoch, kedy produkcia priemyselných podnikov vo Vranove a
Strážskom bola dvoj až trojnásobne vyššia. „Dnes ide
predovšetkým o to, aby sme sa dohodli, či je vôľa prehodnotiť
manipulačný poriadok. Spomeňme si, že napríklad do roku 2002 tu platila
stavebná uzávera, ale vo veľkom sa tu stavalo. V roku 2000 sme ako územní
plánovači chceli legalizovať aktuálny stav a na tlak starostov a tunajších
obyvateľov sme hľadali a našli kompromis medzi využitím tejto nádrže ako
vodárenskej a využitím v území trvalého udržateľného rozvoja. My
predsa neriešime len tie dva letné mesiace v roku, ktoré sú tu teraz
kritické. Dohodnime sa teda na kompromise medzi rekreáciou a ďalším
využitím a presné čísla nech potom určia odborníci,“

povedal J. Kužma. Štátny tajomník MŽP J. Jaduš vyjadril podporu rozvoju
cestovného ruchu na Domaši. „Jediná šanca pre rozvoj severu
Prešovského kraja spočíva v rozvoji cestovného ruchu. Preto chápeme
požiadavky a potreby starostov, kvôli ktorým sme organizovali toto
stretnutie. Avšak podmienkou rozvoja tejto oblasti je zabezpečenie
zásobovania pitnou vodou regiónov Prešovského a Košického kraja aj
z iných zdrojov, no toto teraz nedokážeme splniť,“

vysvetlil J. Jaduš. Podľa neho bude preto potrebné presadiť vo vláde, aby
sa jej prioritou stala výstavba ďalšej vodnej nádrže na východe
Slovenska – Tichého Potoka na Toryse. „Potom bude možné
hovoriť o zmene účelu Domaše, ktorá je doposiaľ chápaná ako rezervoár
pre vodárenské účely. Bez Tichého Potoka a bez posilnenia odberu pitnej
vody zo Stariny nebude možné riešiť samotný rozvoj Domaše. Vyvinieme
aktivity na našom ministerstve v tom, aby sme informovali vládu o pomeroch
na východnom Slovensku a aby sme sa snažili presadiť uznesenie vlády,
ktorým sa podarí presadiť nový účel Domaše, teda aj jej využitie na
rekreačné účely. Iná možnosť ako využiť toto územie na rozvoj
cestovného ruchu nie je. Len ja potrebujem mať istotu, že množstvo
vypúšťanej vody neohrozí ekologickú stabilitu územia pod
Domašou,“
dodal J. Jaduš. Ak sa teda dostane do uznesenia
vlády formulácia o využití Domaše na rekreačné účely, otvorí sa aj
cesta k rokovaniam so správcom toku Ondavy.
Na rozvoj cestovného ruchu bolo v okolí Domaše investovaných množstvo
peňazí, ktoré by pri pretrvávajúcom nedostatku vody vyšli nazmar. Okrem
toho, v programovacom období 2007-2013 má Slovensko možnosť získať
miliardy korún z eurofondov a v prípade Domaše by bola škoda, aby sa
prostriedky na rozvoj cestovného ruchu nečerpali. Mnohí z prítomných však
po stretnutí vyjadrili presvedčenie, že dohodu s vodohospodármi sa podarí
uskutočniť. Peter Nemčok, riaditeľ SVP, po rokovaní povedal:
„Dnes sme sa fakticky oboznámili so situáciou. Vieme, že tu sú
problémy a trpí aj rozvoj tejto oblasti. Záver dnešného rokovania je asi
taký, že náš podnik si dá vypracovať environmentálnu štúdiu, aby sme
zistili, či je prietok v nádrži možné znížiť, resp. zvýšiť.
Samozrejme, že rekreanti by boli najradšej, aby sa hladina zvýšila a prietok
znížil, ale čo by potom povedali ľudia pod Domašou? Opakujem, urobíme
štúdiu a preveríme odber priemyselných podnikov s tým, že zrejme
dohodneme nižšie odbery. Verím, že to všetko k niečomu dospeje a podľa
štúdie zvolíme ďalší postup. Chceli by sme ju vypracovať do konca roka,
ale neviem či to stihneme.“
Optimista bol aj J. Kužma z PSK:
„Podľa mňa je teraz vhodná doba na prehodnotenie
manipulačného poriadku. Raz za 4 roky sa aktualizuje územný plán PSK aj
KSK a raz za 5 rokov prehodnocujú prietok vodohospodári. V tomto sa nám
teda termíny prekrývajú a preto môžeme niečo spraviť. Ak toto
premeškáme, ďalších 5 rokov nebudeme nič robiť a na základe
vodohospodárskych predpisov budeme musieť zastavovať rozvoj obcí v povodí
Ondavy. Myslím si, že ten tlak na prehodnotenie prietoku je veľký. Vnímam
to pozitívne a myslím si, že aj vodohospodári si to uvedomujú. Ak nechcú
zastaviť rozvoj tohto regiónu, musia sa dohodnúť so starostami. A myslím
si, že to bude aj problém politický – štátny tajomník bude totiž
prostredníctvom ministra žiadať, aby sa aj vláda zaoberala týmto
riešením.“

obrazek obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter