Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na úradoch nechávame od októbra viac peňazí

<p>Štát sa rozhodol naplniť prázdnu pokladnicu obligátnym spôsobom.
Prostredníctvom rôznych správnych poplatkov opäť vytiahne viac z našich
peňaženiek.

<p>Hlbšie do vrecka siahnu stavebníci
Do októbra zaplatili občania za žiadosť o stavebné povolenie 33 eur, po
novom sa výška poplatku vypočítava podľa obstavaného priestoru. Stavebné
povolenie na dom do 600 metrov kubických stojí 33 eur, za každých
ďalších začatých 100 kubických metrov si staviteľ priplatí 20 eur.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia do 600 metrov kubických stojí
16,50 eura, za každých ďalších začatých 100 metrov doplatíme 10 eur.
Dodatočné povolenie dostaneme za trojnásobok základnej sumy bežného
povolenia. Stavebné povolenie na zmeny stavieb pred dokončením rodinného
domu dostaneme za 100 eur, povolenie na zmeny na dokončených stavbách
rodinných domov za 100 eur, za zmenu užívania stavby zaplatíme 30 eur.
Hoci sa doteraz za drobné stavby, udržiavacie práce, úpravy, rekonštrukcie
a opravy bez stavebného povolenia, ohlášku stavebnému úradu neplatilo nič,
od októbra už zaplatíme 10 eur. Stavebné povolenie na stavbu garáže
stojí 30 eur, povolenie na odstránenie stavby pre fyzickú osobu 16,50 eura,
pre právnickú osobu 200 eur. Urýchlený vklad do katastra nehnuteľností do
15 dní stojí 266 eur, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností
133 eur, návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytových a
nebytových priestorov 33 eur, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby alebo rozhodnutia o využití územia pre právnické osoby 100 eur,
žiadosť o povolenie informačného, reklamného zariadenia do 15 m2 vyjde na
60 eur, od 15 do 40 m2 na 200 eur, nad 40 m2 430 eur.
Viac zaplatíme aj na matrike
Občan, ktorý stratí rodný list, si musí pripraviť 5 eur, za osvedčenie
podpisu na listine zaplatí 1,50 eura, za osvedčenie odtlačku úradnej
pečiatky a úradného podpisu 5 eur, za výpis z matriky, s výnimkou
prvého výpisu z knihy narodení, manželstiev a úmrtí 5 eur, za uzavretie
manželstva pred zastupiteľským úradom SR 250 eur, za žiadosť o zápis
matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky 25 eur, za zrušenie
občianstva SR od 15 do 18 rokov 350 eur.
Zmeny pocítia aj lekári a sestry pracujúci v zahraničí
Štát bude plniť svoju kasu aj na úkor lekárov a sestier pracujúcich
v zahraničí. Lekári si za vydanie potvrdenia o rovnocennosti získaných
špecializácií, ak vyštudovali pred vstupom Slovenska do EÚ, zaplatia
namiesto 99,50 eura rovných 250 eur, podobne sestry v regulovaných
zdravotníckych povolaniach budú potrebovať na účel výkonu svojho povolania
mimo Slovenska, ak vyštudovali pred vstupom SR do EÚ, doklad za 250 eur.
Zvýšili sa aj poplatky za prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na
Slovensku. Ak ho chce prevádzkovať fyzická osoba, povolenie ju vyjde namiesto
pôvodných 66 eur 80. Firma zaplatí namiesto doterajších 165,50 eura
500. Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb bol doposiaľ
zdarma, po novom stojí 66 eur. Na zaobchádzanie a manipuláciu s humánnymi
alebo veterinárnymi liečivami a zdravotníckymi alebo veterinárnymi
pomôckami potrebuje fyzická osoba povolenie za 100 eur namiesto doterajších
66. Za rovnaké povolenie sa právnickej osobe zvyšuje poplatok zo 165,50 na
250 eur.
Priplatia si autoškoly aj taxikári
Štát vytiahne viac z vreciek aj majiteľom autoškôl a taxikárom. Za
vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly sa poplatok zvyšuje zo 66 eur
na 100. žiadosť o schválenie spôsobilosti trenažéra bola doposiaľ
zadarmo, od októbra za ňu autoškola platí 100 eur. Za skúšku vodiča
taxislužby sa po novom platí 50 eur a ďalších 50 si štát vypýta za
vydanie preukazu vodiča taxíku. Zmeny sa dotknú aj hromadnej dopravy. Vydanie
dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi na vnútroštátnu pravidelnú
autobusovú dopravu sa zvyšuje za každý aj začatý rok zo 66 eur na
85. Vydanie licencie na mestskú autobusovú dopravu za každých aj začatých
päť rokov na jednu autobusovú linku v obci narastie z 16,50 eura na
25 eur.
Štyri eurá za odpis registra trestov
Za výpis z registra trestov a odpis registra trestov zaplatí občan namiesto
troch štyri eurá. Pri žalobách na náhradu škody spôsobenej nezákonným
rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom
stanovuje vláda paušálny súdny poplatok vo výške 20 eur. Za preskúmanie
zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o priestupku na základe
žaloby zaplatíte 35 eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter