Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Na rekonštrukciu osvetlenia chce mesto získať prostriedky z EÚ

<p><img src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/28-zastupitelstvo-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Na júnovom mestskom
zastupiteľstve predložil vedúci Odboru výstavby, regionálneho rozvoja a
životného prostredia Ladislav Dubas návrh na schválenie predloženia
žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia v meste Stropkov. Ako uviedol, mesto
Stropkov má záujem zapojiť sa do výzvy na predkladanie žiadostí v rámci
projektu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá
a obce.</p>

<p><strong><em>„Oprávnenými aktivitami v zmysle projektu sú výmena
pôvodných svietidiel, respektíve svetelných zdrojov existujúcej verejnej
osvetľovacej sústavy za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej
náročné svietidlá, respektíve svetelné zdroje, doplnenie nových technicky
vyspelých, energeticky menej náročných svietidiel na už vybudované
svetelné body sústavy verejného osvetlenia, respektíve na už vybudované
nosné konštrukcie, technická obnova pôvodných alebo inštalácia nových
elektrorozvádzačov systému verejného osvetlenia, úprava, inštalácia
riadiaceho, respektíve monitorovacieho systému verejného osvetlenia, výmena
a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných), vypracovanie projektovej
dokumentácie v rozsahu svetelnotechnická štúdia a svetelnotechnické
meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po
rekonštrukcii,“</em></strong> ozrejmil. Stručne zhodnotil súčasný stav
verejného osvetlenia v Stropkove. Uviedol, že osvetľovacia sústava v meste
bola rekonštruovaná bez celkovej koncepcie z dôvodu šetrenia finančných
prostriedkov, nerovnomerne a nekomplexne, v meste je 28 rozvádzačov. Ich
stav je poväčšine nevyhovujúci, značne skorodovaný, je porušené krytie,
technicky a morálne je zastaraný. Ovládanie osvetlenia je zabezpečené
prostredníctvom spínacích hodín, ktoré si vyžadujú neustálu údržbu a
manuálnu úpravu času, súčasná sústava verejného osvetlenia je bez
regulácie a je zapínaná podľa vopred nastaveného režimu na plný výkon.
Svietidlá prekračujú dobu svojej životnosti a ich jednotlivé časti sú
značne skorodované a znečistené. Taktiež je porušené krytie optickej
časti svietidiel a tým je stupeň krytia nedostatočný. Dôsledkom je trvale
periodicky sa opakujúce pošpinenie prehľadného krytu svietidiel a tým aj
zníženie svetelnej účinnosti. U všetkých typov použitých svietidiel je
zastaraná konštrukcia optickej časti. To má za následok nedostatočné a
nerovnomerné pokrytie komunikácie svetelným tokom. Príkon svetelného zdroja
vo svietidlách neplní ani bezpečnostné hľadisko – nezvyšuje
bezpečnosť cestnej premávky, ako aj celkovú bezpečnostnú situáciu
v meste a neznižuje kriminalitu. Počas celej doby prevádzky verejné
osvetlenie nespĺňa podmienky pre osvetlenie cestných komunikácii. Nosným
prvkom svietidiel sú oceľové výložníky upevnené na stožiaroch. Sú
kompletne skorodované, ich vyloženie je nedostatočné, sú krátke a tak
svietidlá osvetľujú priestranstvá mimo komunikácie. <strong><em>„Aby sme
ochránili a zlepšili nočné prostredie, je potrebné kontrolovať rušivé
svetlo, ktoré môže predstavovať fyziologické a ekologické problémy pre
svoje okolie a ľudí. Európska norma EN 12464-2 definuje obmedzenia pre
vonkajšie osvetľovacie inštalácie, aby sa minimalizovali problémy ľudí,
flóry a fauny a pre užívateľov cestných komunikácií. Po zhodnotení
súčasného technického stavu a ekonomickej náročnosti sústavy verejného
osvetlenia mesta, nakoľko náklady spojené s jeho tvoria nemalú položku
v nákladoch mesta, navrhujeme zúčastniť sa výzvy a rekonštruovať
sústavu verejného osvetlenia v Stropkove z prostriedkov
EÚ,“</em></strong> povedal. Po rekonštrukcii sústavy verejného osvetlenia
dôjde k mnohým zlepšeniam, napríklad k zníženiu energetickej
náročnosti osvetľovacej sústavy, zníženiu emisií CO2, skvalitneniu
osvetľovacej sústavy, uvedeniu do súladu s STN 13201, zníženiu
poruchovosti, zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov, ochrane majetku a
k zníženiu kriminality. <strong><em>„Cieľom rekonštrukcie je, aby mesto
získalo nové, úsporné, moderné, kvalitné a efektívne verejné osvetlenie,
ktoré predstavuje účinný nástroj na zníženie nákladov za elektrickú
energiu. Úspory na jej spotrebe sa pozitívne odrážajú na kvalite
životného prostredia. Prispievajú k zníženiu emisií CO2 a zaťaženiu
prostredia škodlivými látkami vznikajúcimi pri výrobe elektriny
z primárnych zdrojov. Zároveň preukázateľne prispieva k zvýšeniu
bezpečnosti premávky na cestách a má pozitívny dopad na pokles kriminality
v nočných hodinách,“</em></strong> vysvetlil L. Dubas a doplnil, že LED
svietidlá znížia aj svetelné emisie. <strong><em>„Takéto riešenie
zabezpečí občanom okrem efektívnosti verejného osvetlenia aj spomenutú
vyššiu bezpečnosť a estetický vzhľad mesta so zreteľom na úsporu
finančných nákladov na prevádzku a údržbu verejného
osvetlenia,“</em></strong> uzavrel. Rozsah rekonštrukcie bude jasný po
realizácii svetelno-technickej štúdie, ktorá je podmienkou účasti vo
výzve. Čo sa týka zdrojov financovania, projekt je financovaný z troch –
85 percent z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 percent zo
štátneho rozpočtu SR a piatimi percentami sa na spolufinancovaní podieľa
žiadateľ.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/28-zastupitelstvo-01.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/28-zastupitelstvo-01.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter